Tomgångskörning

I Kumla kommun är tomgångskörning tillåten i max en minut enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Överträdelser kan polisanmälas.

Utsläppen är extra stora när motorn är kall. Det är då också ofta sådana väderförhållanden att avgaserna stannar kvar och inte vädras bort. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Genom ventilation dras avgaser även in i lägenheter, skolor och daghem, vilket kan ge obehag inomhus.

Undantag från detta är

  • Om det uppstår tvingande trafikförutsättningar som till exempel en bilkö vid ett övergångsställe eller i anslutning till en rondell.
  • Om motorn måste vara igång för att fordonet ska kunna användas. Det gäller till exempel sopbilar men inte för att hålla värmen i ett fordon.

Omedelbart tomgångskörningsförbud

Detta gäller fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång. Att uppsåtligen eller av oaktsamhet bryta mot en föreskrift om tomgångskörning är ett miljöbrott. När en överträdelse av bestämmelsen sker kan detta anmälas till polisen. Miljöbrott anmäls på samma sätt som andra brott.

Tomgångskörning påverkar miljön negativt

Förbränning av fossila bränslen bidrar till klimatförändringen och ger utsläpp av ämnen som är försurande och övergödande.

Många tror att det inte är någon fara med tomgångskörning om bilen har katalysator. Men en katalysator fungerar först efter att den har blivit varm, efter 2-3 kilometers körning vintertid. Detta innebär att en katalysatorbil ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil vid kallstarter.

Motorvärmare

För att undvika kallstarter som belastar hälsan, miljön och bilen kan du använda motorvärmare. En motorvärmare gör motorn varm och minskar bränsleåtgången, vilket minskar avgaserna. Det tjänar både du och miljön på.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare

  • -15 C – max. 1,5 timme
  • 0 grader – max 1 timme
  • temperaturer över +10 C – använd inte motorvärmare.