Arbete på väg

Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta.

Vägarbetare som schaktar med hjälp av en grävmaskin.

Trafikanordningsplan

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en trafikanordningsplan/TA-plan upprättas. I begreppet trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik. För exempelsamling, se länkar nedan.

I trafikanordningsplanen/TA-planen ska det ingå handlingar för entreprenörens kontaktuppgifter, föreskrifter, ritningar, skisser och foton, som visar exempel på hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras.

Schaktarbete/grävarbete

I de fall grävning ska ske behöver detta anmälas till kommunen. Använd blanketten "Schaktarbete, anmälningsblankett". Länk till e-tjänst för anmälan av schaktarbete hittar du här nedanför.