Arbete på väg

Grävmaskin som schaktar

Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta.

Trafikanordningsplan

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en TA-plan (trafikanordningsplan) upprättas. I begreppet trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik. Exempelsamling se länkar nedan.

I TA-planen ska det ingå handlingar för entreprenörens kontaktuppgifter, föreskrifter, ritningar, skisser, foton, etc, som visar exempel på hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras.

Schaktarbete/grävarbete

I de fall grävning ska ske behöver detta anmälas till kommunen. Använd blanketten "Schaktarbete, anmälningsblankett".