Städning av gator och trottoarer

Vi sopar regelbundet kommunens gator och trottoarer i centrum.

Sopning av gator och vägar

Gator i centrum sopas regelbundet, vilket är minst 1 gång per vecka. Gator i ytterområden sopas under våren i samband med sandupptagning och därefter vid behov. Under hösten sopas alla gator efter att löven har fallit.

Kumla kommun sopar gator och gång- och cykelvägar. Fastighetsägare är skyldiga att sopa sin del av trottoaren.

Utöver detta sker även ogräsborttagning.

Sandupptagning på gator och vägar

Sanduppptagning av gator och vägar påbörjas när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar sopas i första skedet. Sopningen påbörjas normalt i månadsskiftet mars/april och brukar normalt vara färdigt under maj månad, men vädret styr.

Fastighetsägare ska sopa ut sandningssand från sin del av trottoaren och lägga i rännstenen om gatan inte redan är sopad.