Parkeringstillstånd

Om du har ett omfattande funktionshinder, vilket leder till att du har svårt för att förflytta dig till fots och därför måste parkera nära målpunkten, kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringsskylt som visar två platser för rörelsehindrad.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige och i de flesta europeiska länder. Regelverket om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i kapitel 13 8 § i Trafikförordningen.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Regelverket skiljer på om den sökande är förare eller passagerare.

Förare

För personer som inte klarar av att gå mer än 100-150 meter, ens med förflyttningshjälpmedel är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad nödvändigt. Har du ett parkeringstillstånd som förare får tillståndet endast användas när du själv kör bilen.

Passagerare

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan undantagsfall utfärdas för personer som inte själva är förare utan enbart medföljer som passagerare. Förordningen medger att parkeringstillstånd utfärdas i sådana fall om den sökande regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och inte ensam kan vänta vid målpunkten den stund som föraren parkerar fordonet. Tillsynsbehovet ska vara omfattande och passageraren ska vara värnlös, det vill säga hjälplös. Detta kan gälla vid svåra förlamningar eller balansrubbningar av allvarligt slag. Ett lärkarintyg ska styrka detta behov. Har du parkeringstillstånd som passagerare får det endast användas när du själv är med i bilen.

Barn

Ett speciellt förhållande gäller barn med rörelsehinder. Innan ett barn lärt sig gå eller kan gå längre sträckor på egen hand, har barnet ett normalt behov av hjälp av en vuxen person. I vissa fall kan det dock föreligga skäl för ett parkeringstillstånd. Ett sådant skäl kan vara att barnet är i behov av att ta med omfattande hjälpmedelsutrustning och att denna är svår att förflytta längre sträckor utanför fordonet. När barnet däremot blir äldre förändras situationen och förhållandet kan jämföras med vad som gäller för den vuxne som färdas som passagerare.

Vad innebär det att ha parkeringstillstånd?

Ett parkeringstillstånd ger:

  • rätt att parkera under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska beaktas.
  • rätt att parkera under högst 3 timmar på gågata.

Ett parkeringstillstånd ger inte:

  • rätt att parkera där det är förbjudet att stanna eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss eller lastbil).
  • rätt att parkera på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
  • rätt att parkera i parkeringshus, eller på tomtmark om inte ägaren har medgivit detta. Tillståndet gäller inte heller på gårdsgata.

Riktlinjer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad utfärdas inte för dem som har ett kortvarigt rörelsehinder. Enbart svårigheter att bära tunga varor anses normalt inte utgöra grund till parkeringstillstånd. Mag- och tarmproblem och inkontinens anses inte vara grund för ett parkeringstillstånd. Svårigheter att ta sig in och ut ur bilen utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd för rörelsehindrad utgör tidigare innehav inte skäl att bevilja ansökan.

Ett parkeringstillstånd ska gälla under viss tid, dock längst fem år.
Vid missbruk återkallas tillståndet. Till missbruk räknas utlåning av parkeringstillståndet, gäller även inom familjen.

Parkeringstillståndet är en personlig värdehandling som ska medfölja innehavaren. Det utfärdas endast ett tillstånd/person. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas. Kopia av polisanmälan skickas till kommunen och först därefter kan ett nytt tillstånd utfärdas. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar när bilen används. Eftersom parkeringstillståndet är en värdehandling rekommenderar vi dig att inte förvara det i bilen då den inte används.