Vilket stöd kan man få?

Vi erbjuder, efter ansökan och utredning genom ett biståndsbeslut, viss hjälp för att underlätta vardagen för dig som är äldre.

Hemtjänst

Inom hemtjänster erbjuder vi:

  • serviceinsatser
  • omvårdnadsinsatser
  • mattjänst
  • trygghetslarm.

Särskilt boende

  • vårdboende
  • demensboende
  • korttids/växelvård