Välj Kumla kommun som assistansutförare

Om du är intresserad av att anlita Kumla kommun som assistansanordnare, så kontaktar du en enhetschef inom personlig assistans.

När du väljer ​Kumla kommun som utförare av din assistans innebär det att

 • Du lämnar Försäkringskassans utredning och beslut till enhetschef för personlig assistans.
 • Du ger Försäkringskassan i uppdrag att utbetala assistansersättningen till kommunen.
 • Du överlämnar arbetsgivaransvaret till kommunen som ansvarar för rekrytering och anställning av assistenter samt för lönesättning, semester och andra ledigheter, uppsägning, arbetsledning, schemaläggning, arbetsmiljö, arbetsplatsmöten och fortbildning av personalen.

Genomförande/genomförandeplan

Hur din assistans ska utföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas tillsammans med den assistansberättigade.

I genomförandeplanen ska framgå vilka dina behov är och hur beslutet om personlig assistans ska utföras. I den ska också anges vilka övriga resurser som är knutna till dig, till exempel insatser från arbetsterapeut, sjukgymnast, tandvård och kontaktuppgifter till anhöriga eller andra viktiga personer.

Begränsningar av vad som kan ingå i utförandet kan gälla hantering av ekonomi, skötsel av husdjur eller att bistå övriga personer i hushållet som är över 18 år.

Assistenter

Enhetschef samråder med dig vid rekrytering av din/dina personliga assistenter. När Kumla kommun anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom

 • arbetsmiljölagen
 • arbetstidslagen
 • semesterlagen
 • sekretesslagen
 • diskrimineringslagen

Kumla kommun har som arbetsgivare ansvar för att tillgodose ditt behov av personliga assistenter med rätt kompetens.

 • Om du utan saklig anledning och vid upprepade tillfällen avfärdar de assistenter som uppfyller en rimlig kravprofil minskar kommunens möjligheter att rekrytera lämpliga assistenter.
 • Om du som assistansberättigad vill byta assistent krävs det att assistenten brustit i sitt utförande av uppdraget som överenskommits i genomförandeplanen och inte förbättrat sig trots påpekanden, kränkt dig eller begått en kriminell handling.
 • Vid assistenters sjukdom anlitas vikarier anställda av kommunen. Om du som assistansberättigad tackar nej till de vikarierna, tackar du också nej till assistans vid dessa tillfällen. - Assistansgruppen

Kontaktansvarig

I varje assistansgrupp finns en kontaktansvarig som agerar som spindel i nätet:

Syftet med uppdraget som kontaktansvarig är att    

 • organisera arbetet omkring varje assistansberättigande med ambitionen att uppnå trygghet och kontinuitet ur en nära relation
 • främja en helhetssyn och värna om personens hela livssituation och personlig utveckling
 • Identifiera förändrade personliga och sociala behov och lyfta de i teamet, samt anpassa stödet
 • ha en tydlig ansvarsfördelning gällande genomförandeplaneringen och uppföljning
 • ha en samordnande och förmedlande länk mellan alla berörda aktörer.  

Egenvård, hälso och sjukvård

Hälso- och sjukvård ingår inte i insatsen personlig assistans. Om de personliga assistenterna ska involveras i egenvård behövs en dokumenterad egenvårdplan. Infår den assistansberättigande i den kommunala hemsjukvården finns tillgång till våra LSS-sjuksköterskor.

Överenskommelse gällande hantering av privata medel

Grunden är att de personliga assistenterna inte ska hantera några privata medel. Det kan ske en så kallad handräckning vid tec hantering av kontanter eller bankkort. Det ska upprättas en skriftlig överenskommelse

Arbetsmiljö

Du åtar dig att medverka till en god arbetsmiljö för assistenterna och medger att nödvändiga hjälpmedel får användas. Det kan ske anpassningar av ditt hem för att tillgodose både en fysisk och psykosocialt god arbetsmiljö.

Omkostnader

Omkostnader för assistenterna beslutas av enhetschef.

Transporter och resor med bil

När du ska resa hänvisas du till färdtjänst, taxi eller övriga kommunikationsmedel i de fall då du inte själv kör bil. Att utföra persontransporter och resor i bil är inte en del av uppdraget för de personliga assistenterna och ingår inte i insatsen personlig assistans. Det gäller både beslut enligt LSS och beslut enligt SFB. Ansvarig enhetschef kan undantagsvis om särskilda skäl föreligger vid enstaka tillfälle bevilja att personlig assistent utför persontransport.

Skyldighet att rapportera enligt Lex Sarah

All personal har skyldighet att rapportera om det uppstår missförhållanden eller risk för missförhållanden i utförandet av assistansen eller andra insatser inom vården. Denna skyldighet är ett lagkrav och är en del av vårt arbete för att medverka till att insatser som utförs är av god kvalitet.

Avtalet mellan dig som assistansberättigad och Kumla kommun

Kumla kommuns uppdrag som utförare av assistansen regleras i ett avtal mellan dig som assistansberättigad och Kumla Kommun. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen och uppsägningstiden är 3 månader om ingen annan överenskommelse har träffats. Även uppehåll av assistansen anmäls till kommunen i god tid innan uppehållet och senast 1 månad i förväg.

Tidredovisning

Varje månad redovisas de timmar som assistenterna utfört, var för sig, och godkänns sedan av dig på sammanställd blankett för att sedan skickas till Försäkringskassan av kommunen.

Utbetalning av assistansersättning

Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning sker till kommunen som utförare och godkänns av dig genom avtalet.

Anmälningsskyldighet

Kommunen ska:

 • underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som påverkar behovet av personlig assistans.
 • anmäla till Försäkringskassan om man får vetskap om att en assistansberättigad klarar betydligt mer av sin dagliga livsföring än vad som borde vara fallet

Den assistansberättigade ska i förväg anmäla:

 • Planerat avbrott i assistansen – till enhetschef, minst två veckor i förväg
 • Önskemål om tillfällig schemaförändring för assistenterna – till enhetschef, minst två veckor i förväg
 • Planerat tillfälligt behov av utökad assistans – till kommunens handläggare, minst två månader i förväg
 • Varaktigt behov av utökning av tid – till handläggare på Försäkringskassa eller kommun, snarast möjligt