Rutiner vid sjuklöneersättning för privata utförare

Rutiner vid löne­ersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro

Kumlakommun följer de rekommendationer som SKL har lämnat i cirkulär 2006:36. Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

Den assistansberättigade väljer om den vill ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. För att underlätta den praktiska hanteringen kan assistansberättigade genom fullmakt uppdra åt någon annan t.ex. anställd hos assistananordnaren att ansökan om ekonomiskt stöd till kommunen. Denna fullmakt kommer att gälla så länge avtal finns mellan assistansanordnaren och den assistansberättigade eller tills fullmakten återkallas.

Ansökning om ersättning ska ske löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Det kommer att behövas information om den sökande och intyg som styrker merkostnaden som uppstått under sjukdomstillfället samt merkostnadens storlek. Den assistansberättigade eller ombud måste då skicka in en del obligatoriska uppgifter för att ärendet ska kunna handläggas. Fullmakten ska sändas in i samband med första ansökan om sjuklöneersättning för ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Vad är merkostnader?

Vid ansökning om ekonomiskt stöd vid merkostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro ingår: Sjuklön, semesterersättning, övriga kostnader som är reglerade eller föranledda av avtal och sociala avgifter. Som merkostnad räknas ej: särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader.

Fullmakt

Den assistansberättigade kan överlåta till assistansanordnaren att ansöka om merkostnader hos kommunen på grund av praktiska skäl men då ska en fullmakt upprättas. Fullmakten gäller så länge avtalet mellan den assistansberättigade och assistansanordnare gäller eller tills den återkallas.

Ansökan

Den assistansberättigade eller dennes ombud måste ansöka om insatsen hos kommunen via e-tjänst. Begäran om tillhandahållande av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans skall göras löpande månadsvis vid varje ordinarie personlig assistents sjukdomstillfälle.

Ansökan görs via e-tjänst

Om den assistansberättigade har valt att överlåta ansökningen till assistansanordnaren ska fullmakt bifogas tillsammans med första ansökningen om löneersättning vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Obligatoriska uppgifter som ska lämnas in i samband med ansökningen

Kommunen behöver få in en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått för att kunna behandla ärendet.

Karensdag

Ersättning utgår inte för karensdag eftersom den dagen inte räknas som merkostnad. Assistans­anordnaren erhåller assistans­ersättning från försäkringskassan under sjuklöne­perioden motsvarande den tid som den ordinarie assistenten skulle ha arbetat.

Ansvarig enhetschef: Malena Karlsson