Information för privata utförare

Ekonomisk stöd enligt 9 § 2 LSS

Av 9 § 2 LSS, förarbetena till lagstiftningen och rättspraxis framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader, dvs. normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare.

Kumla kommun utger ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS.

Enligt detta beslutar socialnämnden ersättningsnivåerna årligen. Ersättningsnivåerna publiceras på kommunens hemsida (se nedan under relaterad information).

Assistansanordnaren har skyldigheten att skicka in ett underlag som tillstyrka rättigheten till respektive ersättningsnivå (tex kopia på anställningsavtalet).

Justerad timersättning för privat utförd personlig assistans enligt LSS med kommunal ersättning 2024

Assistansens timbelopp för år 2024 blir enligt beslut från regeringen 332,60 kronor per timme.

Socialnämnden i Kumla kommun justerar ersättningsnivåerna för viss privat utförd assistans enligt LSS enligt timbelopp 2024 för assistansersättning enligt SFB 51 kap (Socialförsärkringsbalken) vilket innebär följande nivåer:

  • Kategori A 75-100% av assistansen utförs av anhörig/anhöriga som bor tillsammans med personen. 282,71 kronor
  • Kategori B 75-100% av assistansen utförs av anställda som saknar vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning 312,64 kronor
  • Kategori C 75-100% av assistansen ut6förs av anställda med vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning 332,60 kronor

Villkor

Kumla kommun tecknar ett avtal. Det utbetalas inget ekonomiskt stöd för timmar som överstiger beviljade timmar, med förbehåll för mindre avvikelser under förutsättning att assistansen inom en sexmånadersperiod (om beslut tillåter) ligger inom ramen för beviljade timmar.

Utan ett avtal eller en överenskommelse finns ej möjlighet att fakturera kommunen i ett förvaltningsrättsligt ärende som ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. (Så länge efterfrågat underlag saknas eller ingen överenskommelse om utbetalning görs kommer samtliga fakturor att bestridas - gäller from att avtalet är tecknat)

Den enskilde ansvarar för att inkomma med den redovisning och det underlag som behövs för att styrka rätt till respektive timersättning. Även andra redovisningskrav än de som uppges i detta dokument kan förekomma vid behov.

Utbetalning sker genom att assistansanordnaren skickar en faktura till följande adress:

Kumla kommun
Socialförvaltningen
Personlig assistans
Ref. ZZSOCLSS
Box 1085
692 25 Kumla

Om behovet av assistans skulle förändras eller upphöra ansvarar den enskilde och dennes assistansanordnare att omgående kontakta LSS-handläggare som nås via kommunens servicecenter.

Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som ersättning betalats ut av Kumla kommun ska ersättningen snarast återbetalas till kommunen.

Anordnare av personlig assistans måste ha tillstånd från IVO för att Kumla kommun ska kunna betala ut ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Om sådant tillstånd saknas ska den enskilde/assistansanordnaren omgående meddela detta till kommunen.

Om oegentligheter eller överutnyttjande misstänks eller upptäcks stoppas samtliga utbetalningar omedelbart under utredningstid. Bidragsbrott polisanmäls och assistansanordnarens tillstånd ifrågasätts genom en anmälan till Socialstyrelsen.

Kommunen har rätt att återkräva utbetald ersättning, enligt 12 § LSS, oavsett ersättningsmodell.

Ansvarig enhetschef: Malena Karlsson