Vårt arbetssätt på Stenebrunn

För att möjliggöra en trygg och säker vardag för alla på Stenebrunn använder vi olika arbetsmetoder och arbetsverktyg. Vi utvecklar och implementerar ett förebyggande och lågaffektivt arbetssätt ständigt.

Kontaktansvarig
Två stödassistenter en kopplade till en hyresgäst. En är ansvarig för daglig verksamhet och en för boendet. Den kontaktkansvariges roll är att ha det huvudsakliga ansvaret för att brukarens behov tillgodoses. Uppdraget som kontaktansvarig handlar om att tydliggöra ansvarsområden både inom arbetsgruppen, för brukaren och för övriga i teamet.

Brukarteam
I ett brukarteam ingår två stödassistenter (de kontaktansvariga) och en stödpedagog. Tillsammans organiserar teamet arbetet kring varje hyresgäst med ambition att uppnå trygghet och kontinuitet. Teamet gör enhetschef uppmärksam på utvecklingsbehov, avvikelser och brister. Teamet identifierar förändrade personliga och sociala behov och anpassar stödet utifrån det.

Teamet arbetar för att nå årsmålen, följer upp genomförandeplanen, främjar en helhetssyn och värnar om brukarens hela livssituation och personliga utveckling.

VISA - visuellt individuellt strukturerat arbetssätt
VISA är ett arbetssätt som används för att stödja och underlätta för personer med autism och utvecklingsstörning. Det är inspirerat av den tydliggörande pedagogik som används i ​TEACCH programmet. ​​

​Grundläggande principer för VISA är:​
Kunskap om funktionsnedsättningar – att personal behöver ha kunskap och förståelse om dessa, hur det kan påverka vardagen för personen​.

Individualisering - individen i fokus. Vi arbetar alltid individuellt, utefter personens önskan och behov. Att man i allt lärande tar hyregästens perspektiv. ​
Både när det gäller här och nu, men även det som är viktigt för hyresgästen i framtiden (jobb, annat boende, fritid m.m.).​

Samverkan - vi samarbetar med olika aktörer kring hyresgästen och arbetar åt samma mål med hyresgästen, alla ska göra lika och följa rutiner​.

Livsperspektiv & helhetssyn - ​vi ser till helheten hos hyresgästen för att få förståelse om hur denne fungerar, man ska inte endast se beteendeproblematiken – det finns alltid en orsak bakom.​

Tydliggörande pedagogik - behövs för att personen ska lättare ta till sig information och förstå sin omgivning, en strukturerad och tydlig vardag ökar tryggheten hos personen.

Ombud
Vi har olika ombud på Stenebrunn somm innebär att man som medarbetare har ett ansvar för respektive område, tex:

 • Brandombud
 • HLR-utbildare
 • Skyddsombud
 • Hygienombud
 • Värdegrundsombud
 • Schema- och bemanningsansvariga

Durewall
Durewallmetoden är en konfliktdämpande, lågaffektiv, metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att både personalens och den utagerandes välbefinnande står i fokus. En person som är utagerande eller hotfull ska vi bemöta på ett lågaffektivt sätt som minskar det utmanande beteendet samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt.

Stenebrunns enhetschef är instruktör för Durewallmetoden i kommunen. Vi blir utbildade i metoden regelbundet för att öva på varandra och öka kunskap inom området.

Tydliggörande pedagogik

Vi förstärker vår kommunikation struktur och bemötande med tydliggörande pedagogik, tex

 • Bildstöd
 • Seriesamtal/ritprat och sociala berättelser
 • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
 • Tidshjälpmedel (timstock, time timer)

Välfärdsteknologi

På Stenebrunn ska vi använda oss av digitala hjälpmedel med människan i centrum. Vi använde oss av tex.

 • MEMOplanner
 • MEMOdayplanner
 • HandiKalender i mobilen
 • Tovertafel
 • Digitalt terapidjur (katt)

För oss är det viktigt att de digitala hjälpmedel har ett tydligt syfte för att öka delaktighet och självständighet.

Kumla-FUNCA
Funca är ett arbetsverktyg med syftet att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2. Trotts att Funca las ner nationellt - fortsätter vi med själva metoden via våra egna kartläggningsverktyg.

Funca-kartläggningar görs där stödassistent, stödpedagog, arbetsterapeut, sjuksköterska och eventuellt enhetschef närvarar. Utfifrån kartläggningen tas fram stödinsatser och en bemötandeplan.

Vi arbetar bland annat med

 • Riskanalys för att kartlägga risker i vår arbetsmiljö
 • Stukturpärm med rutiner enligt VISA
 • Bemötandeplaner, handlingsplaner, hot- och våldsplan, bemötande plan för oinskolad personal
 • Humörschema