Synpunkter på sjukvården och rehabiliteringen

Om du har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården kan du, både som patient och närstående, framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare och att kvalitén höjs. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården.

Vid fel vård eller illa behandling

Tycker du att du fått fel vård eller behandling ska du i första hand vända dig till avdelningen eller enheten där du blivit behandlad; exempelvis gruppboende, vård- och omsorgsboende eller hemtjänstområde.

Vänd dig då till vårdpersonalen som har ansvaret för din vård och/eller till enhetschefen där du blivit behandlad. Enhetschefen är skyldig att utreda vad som hänt. De är också skyldiga att tala om vad de kommer att göra för att händelsen inte ska upprepas eller för att samma skada inte ska inträffa igen. Allvarligare händelser rapporteras vidare och en fördjupad utredning görs av de medicinskt ansvariga i kommunen. Du kan också vända dig direkt till de medicinskt ansvariga i kommunen.

Om du inte är nöjd

Hjälp från Patientnämnden
Har du varit med om något i vården som du är missnöjd med?

Då vänder du dig till patientnämnden, en fristående och opartisk instans, som enligt lag ska finnas i varje landsting eller region. Du kan framföra dina synpunkter, rådgöra och få vägledning av en handläggare om den hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting eller kommun, eller enligt avtal med dessa.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till IVO.

De utreder händelsen/händelserna och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. De bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen.

Din anmälan kan till exempel handla om:

  • utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling
  • brister i remisshantering
  • fel vid läkemedelsbehandling
  • felaktigt utförd behandling
  • vårdrelaterade infektioner
  • fallskador som inträffar i samband med vård och behandling.