Samhällsorientering

Som nyanländ invandrare till Sverige kan du få ta del av kommunens lagstadgade program för samhällsorientering. Syftet är att du lättare ska komma in i det svenska arbets- och samhällslivet.

Samhällsorientering ska stödja dig som nyanländ till att få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att du ska utveckla kunskap om:

 • De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna 
 • Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • Hur samhället är organiserat
 • Praktiskt vardagsliv

För att uppnå dessa kunskapsmål ska samhällsorienteringen därför innehålla:

 • Att komma till Sverige  
 • Att bo i Sverige  
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige  
 • Individens rättigheter och skyldigheter  
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige 
 • Att påverka i Sverige  
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige
 • Normer och värderingar
 • Lokalkännedom

Samhällsorienteringen måste omfatta minst 100 timmar och ska, om det är möjligt, utföras på det språk du har som modersmål eller det språk du behärskar bäst. Den ska även kunna kombineras med arbete, studier eller andra aktiviteter för att din väg in till arbetslivet ska bli lättare och gå fortare.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Kommunen har enligt lag ansvar att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Lagen gäller för dig som har fyllt 18 år, är folkbokförd i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig.

Lagen gäller även för dig som nyanländ med en etableringsplan och som därmed omfattas av lagen för etableringsinsatser. Förordning (2019:1310).

Lagen gäller dock inte för nyanlända som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Tre år efter att du som nyanländ för första gången folkbokfördes i en kommun upphör kommunens skyldighet att erbjuda dig samhällsorientering.

Denna lag trädde i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på nyanlända invandrare som folkbokförs första gången i en kommun efter utgången av april 2013.