Om överförmyndarnämnden

Enligt lag ska det finnas en överförmyndare och en överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndaren eller nämndens ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige och väljs för fyra år.

Överförmyndarnämndens verksamhet

Kommunens överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarnämnden i sin tur står under tillsyn av länsstyrelsen. Eftersom överförmyndarnämnder är en förvaltningsmyndighet utövar även justitieombudsmannen (JO) tillsyn över myndigheten. Överförmyndarkansliet arbetar på delegation av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarkansliets huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Myndigheten ser till att personer, som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att kunna sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra och den enskilde får goda levnadsvillkor.

Överförmyndarnämnden har också som uppgift att tillse att de minderårigas rätt bevakas. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, när den omyndige har del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare.

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden utfärdar förvaltarfrihetsbevis. Länk till e-tjänst för att ansöka om det hittar du längre ner på sidan.

Ny lagstiftning från 1 juli 2017

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare där du har möjlighet att bestämma vem som ska ta hand om dina angelägenheter när du själv inte längre kan. Kontakta en jurist för mer information om hur du upprättar en framtidsfullmakt.

Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall enligt 17 kap. föräldrabalken

Det nya kapitlet i föräldrabalken innebär en utökad behörighet för anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning utan att godmanskap anordnas.