För dig som behöver eller har god man eller förvaltare

Vem kan få god man?

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person kan du ansöka om att få en god man. Godmanskap är en hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan.

Ansöka om god man eller förvaltare

Om du vill ansöka om god man för egen del hittar du en blankett för detta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att blanketten ska skickas till Örebro tingsrätt. Adressen finner du på blankettens första sida.

Om du vill ansöka om god man för någon annan i egenskap av närmast anhörig, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäla behov av god man eller förvaltare

Om du i din yrkesroll uppmärksammar ett behov av god man eller förvaltare ska du anmäla detta till överförmyndarnämnden på den här blanketten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigbehörighet enligt 17 kap. föräldrabalken

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier eller ge gåvor.

Som nära anhörig räknas, enligt 17 kap. 2 § föräldrabalken, i tur och ordning:

1. Make eller sambo

2. Barn

3. Barnbarn

4. Föräldrar

5. Syskon

6. Syskonbarn

Kostnad för god man eller förvaltare

Huvudregeln är att du som har en god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen om du har beskattningsbar inkomst över 2,65 gånger prisbasbeloppet alternativt har tillgångar över 2 prisbasbelopp. Om dina inkomster och tillgångar understiger dessa nivåer står kommunen för arvodeskostnaden. Det som avgör kostnaden beror på hur mycket en god man eller förvaltare hjälper dig med. 

Klagomål eller byte av god man eller förvaltare

Om du inte är nöjd med hur din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag har du möjlighet att kontakta överförmyndarkansliet. Klagomål lämnas med fördel skriftligt. Om du inte har möjlighet att skriva klagomålet själv kan du be någon i din omgivning att hjälpa dig.

Det bästa sättet att byta en god man eller förvaltare är att prata med personen som har uppdraget. Sedan kontaktar ni tillsammans överförmyndarkansliet.