För dig som är god man till ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Ensamkommande barn har rätt till god man

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företrä­da barnet i Sverige. Det är överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas i som är den myndighet som förord­nar en god man och detta ska ske så snart som möjligt.

Den gode mannen träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Uppdraget innebär bland annat att vara ett stöd för barnet och närvara vid kontakter med myndigheter, hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård och att besluta om och delta i barnets utbildning och skolgång. Vidare innebär uppdraget att förvalta barnets tillgångar, ansöka om olika bidrag och att företräda barnet vid större inköp.

Det ligger däremot inte i gode mannens uppgift att sköta den dagliga omvårdna­den och tillsynen av barnet. Inte heller har gode mannen någon försörjningsplikt gentemot barnet.

Som företrädare i asylprocessen får ensamkommande barn ett offentligt biträde. Det är en jurist eller annan juridiskt kunnig person som utses av Migrationsverket och som den gode mannen kommer att samarbeta med.

Tillfälligt uppdrag

Uppdraget som god man till ensamkommande barn är ett tillfälligt uppdrag. Den gode mannen entledigas om barnet får uppehållstillstånd och en särskild förordnad vårdnadshavare utses, om barnets föräldrar kommer till Sverige eller om barnet varaktigt lämnar landet. Godmanskapet upphör med automatik då barnet fyller 18 år och blir myndigt.

Godmanskapet är till stor del ett ideellt uppdrag men visst arvode utgår och arvodet är skattepliktigt.