För dig som är förmyndare

Förmyndare är vanligtvis en eller båda föräldrarna till ett underårigt barn. Men även andra personer kan vara förmyndare, exempelvis särskilt förordnade förmyndare. Enligt föräldrabalkens bestämmelser kontrolleras barnens tillgångar endast om de

  • överstiger åtta prisbasbelopp vilket för år 2022 innebär 386 400 kronor,
  • barnet äger fastighet eller om det finns en särskild anledning.

Det finns även situationer när förmyndaren behöver ta kontakt med överförmyndarnämnden för beslut eller samtycke. Det kan exempelvis vara vid försäkringsutbetalningar eller arv till den underårige.

Ansökan om uttag

För att göra uttag från överförmyndarspärrat konto som förmyndare krävs överförmyndarnämndens samtycke. Den omyndiges medel ska enligt föräldrabalken i skälig omfattning användas till dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Använd blanketten nedan för att ansöka om uttag.

Tillfällig god man

Det finns situationer då du som förälder inte kan företräda barnet. Exempelvis om du och barnet är motparter vid rättegång eller om ni är delägare i samma dödsbo. Då utses en tillfällig god man som representerar barnet.