Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation eller skilsmässa kan föräldrar behöva stöd i att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för de gemensamma barnen.

Familjerätten kan erbjuda föräldrar stöd och hjälp för att frivilligt komma överens i dessa frågor. Detta kan ske genom samarbetssamtal, vilka bygger på att båda föräldrarna vill ha gemensamma samtal. Familjerätten kan även hjälpa föräldrar att skriva avtal om hur vårdnad, boende, umgänge ska se ut. Avtalen bygger på att föräldrarna är överens om hur frågorna ska lösas. Familjerätten kan inte besluta i frågor om vårdnad, boende och umgänge utan kan enbart hjälpa föräldrar att själva hitta lösningar och göra överenskommelser.

Vårdnad

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad. Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett.

Gemensam eller ensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds får modern automatiskt ensam vårdnad. I samband med att faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, bekräftas kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad. Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden.

Vårdnad som anmäls i samband med fastställande av faderskap, föräldraskap eller direkt till Skatteverket gäller från den dag Skatteverket registrerar uppgiften.

Vårdnad genom avtal

Om någon av er föräldrar har ensam vårdnad om barnet, kan ni skriva ett avtal om att ni istället ska ha gemensam vårdnad eller att den andra föräldern ska ha vårdnaden. Föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet kan avtala om att en av dem ska få ensam vårdnad.

Avtalet bygger på att föräldrarna är överens om hur frågorna ska lösas. Avtalet ska godkännas av socialnämnden och innan avtalet kan godkännas inleds en utredning och familjerättssekreterare gör en bedömning om avtalet är till barnet bästa. Vårdnad genom avtal gäller från den dag då socialnämnden har godkänt avtalet.

Vårdnad genom dom

En av er föräldrar, eller ni tillsammans, kan ansöka till tingsrätten om ändring i vårdnaden om ert barn. Vårdnaden gäller då oftast från den dag då tingsrättens beslut vunnit laga kraft. Vissa beslut från tingsrätten kan dock gälla från och med beslutsdagen. Skatteverket underrättas alltid när tingsrätten har fattat ett beslut om barns vårdnad.

Vårdnad i internationella förhållanden

Om ni som föräldrar har ett utländskt vårdnadsbeslut kan ni visa upp detta för Skatteverket för att styrka vårdnaden. Utländska vårdnadsbeslut gäller under vissa förutsättningar även här i Sverige. Om ett utländskt beslut inte är giltigt i Sverige, det vill säga att det inte omfattas av det regelverk som gäller här, kan ni istället vända er till socialnämnden i er kommun eller till tingsrätten för att fastställa vårdnaden.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge och frågor som rör barnets försörjning. När föräldrarna behöver hjälp att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtal en väg att gemensamt komma fram till vad som är till barnets bästa. Samtalen kan ske i samband med eller efter en separation men också med föräldrar som inte alls levt tillsammans.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål.

Samtalen är inriktade på hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses, barnets behov i övrigt, framtiden, föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol. Samarbetssamtal kan ofta underlätta för barnet under och efter föräldrarnas separation. Målet är att föräldrarna dels ska kunna enas i frågor kring barnen, dels förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria, de journalförs inte och samtalsledarna har sekretess. En samtalsserie inleds med att en samtalsledare träffar föräldrarna var och en för sig. Hur många gånger man träffas därefter varierar. De gemensamma samtalen leds av två samtalsledare. Vårt arbetssätt innefattar barnsamtal med barn från fem års ålder eftersom forskning visar att detta har positiv effekt på samarbetssamtalens möjlighet att uppnå goda lösningar. Föräldrar och samtalsledare bedömer vid de inledande samtalen tillsammans lämpligheten med barnsamtal.

Det går bra att ansöka om samarbetssamtal via vår e-tjänst. Länk finns långst ner på sidan. Det går även att anmäla intresse för samarbetssamtal direkt till familjerätten som du når via Servicecenter, 019-58 80 00.

Vad händer om den andre föräldern inte vill delta?

Vi kan kontakta den andre föräldern och informera om vad samarbetssamtal innebär och motivera föräldern till att ta emot stödet, men samtalen är frivilliga.

Vad händer efter att vi ansökt om samarbetssamtal?

Ni blir var och en kontaktade inom två veckor för att boka in en tid för det enskilda samtalet. Därefter erbjuds ni, under förutsättning att samtalsledarna bedömt att det är lämpligt att genomföra samarbetssamtal, en första gemensam tid för samtal.

Vad händer om vi kommer överens?

Det finns under pågående samarbetssamtal möjlighet att göra muntliga eller skriftliga överenskommelser. Det finns även möjlighet att med hjälp av familjerätten upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge. En förutsättning för att ett sådant avtal ska vara giltigt är att det godkänns av socialnämnden. För att det ska godkännas behöver det vara i enlighet med barnets bästa. Ett sådant avtal har samma rättsliga innebörd som en dom från domstol.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Det finns möjlighet att vända sig till domstolen med en stämningsansökan och domstolen kan då besluta i frågorna vårdnad, boende och umgänge. Frivilliga överenskommelser är dock oftast det bästa för barnet. Innan en förälder skickar in sin stämningsansökan behöver den föräldern delta i ett informationssamtal på familjerätten.

Domstol

Om det inte är möjligt att hitta egna lösningar finns möjlighet att få frågan prövad av domstol. Från och med 1 mars 2022 behöver du ha ett intyg på att du har deltagit i informations­samtal om vårdnad, boende och umgängesfrågor hos familjerätten innan du kan stämma den andre föräldern i tingsrätten. Familjerätten erbjuder i första hand gemensamt informationssamtal för dig och den andre föräldern. Kontakta familjerätten för mer information och för att boka tid.

Här kan du läsa mer: Vårdnad, boende och umgänge - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

För frågor rörande vårdnad, boende och umgänge går det bra att kontakta familjerätten via servicecenter, 019-588000.