Frågor och svar

Frågor och svar

Mamman har ensam vårdnad men jag vill att vårdnaden ska vara gemensam. Hur ska jag göra?

Om du och mamman kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och om ni inte har gjort någon ändring i vårdnaden tidigare så kan ni göra en anmälan till Skatteverket om att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs också att ni båda är svenska medborgare.


Om ni är överens men tidigare har gjort någon ändring i vårdnaden och/eller inte är svenska medborgare båda två går det att kontakta familjerätten i Kumla för att få ett avtal om vårdnaden upprättat.


Om ni inte är överens så finns möjlighet att få saken prövad av domstol. Du rekommenderas att försöka komma överens genom samarbetssamtal på familjerätten innan en stämning till domstol eventuellt görs.

Hur gör vi när vi ska separera och inte kan komma överens om var barnet ska bo och hur umgänget ska ske?

När ni som föräldrar har svårt att komma överens om vad som är bäst för ert barn kan ni beställa tid för samarbetssamtal. Målet för samarbetssamtal är att föräldrar ska få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning.

Överenskommelsen ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål. I Kumla är det öppenvården som utför samarbetssamtal. Du kan anmäla intresse för samarbetssamtal genom vår e-tjänst eller genom att kontakta familjerätten.

Den andra föräldern vill inte delta i samarbetssamtal. Är inte föräldrar skyldiga att delta i sådana samtal?

Samarbetssamtal sker frivilligt. Båda föräldrarna ska vilja försöka komma överens om vårdnad, boende, umgänge eller barns försörjning.

Det går inte att tvinga någon till samarbetssamtal.

Vi har varit på samarbetssamtal men kommer ändå inte överens – hur gör man då?

Föräldrar som inte kommer överens om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor för sina barn kan få saken prövad av domstol. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda innan domaren beslutar i ärendet. Domstolen begär därför oftast en utredning från familjerätten som då utreder vad som kan vara barnets bästa och lämnar utredning med förslag till beslut till domstolen.

Jag vill flytta från Kumla med mitt barn. Vi har gemensam vårdnad. Får jag flytta med barnet?

För att göra adressförändring på barn krävs en ansökan till skatteverket från barnets vårdnadshavare. Är vårdnaden gemensam ska alltså båda föräldrarna ansöka om adressändringen.

Om du trots allt flyttar och gör en ensidig anmälan om adressändring så kommer Skatteverket att besluta i ärendet. Du och barnets andra förälder kommer förmodligen att få ge er syn på saken innan beslutet fattas.

Barn ska vara folkbokförda där de i praktiken bor. Om du flyttar med barnet utan godtagbara skäl kan det hända att den andra föräldern anmäler att du gjort dig skyldig till egenmäktighet med barn och ansöker hos domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Vi har kommit överens om vart vårt barn ska bo och hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Kan vi göra vår överenskommelse så att den också blir juridiskt bindande?

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma juridisk giltighet som en dom i domstol. Det betyder bland annat att det går att söka verkställighet av avtalet om detta inte följs. Avtalet får godkännas av socialnämnden endast om det som har överenskommits anses vara barnets bästa.

Har den andra föräldern alltid rätt till umgänge med sitt barn?

Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom! När föräldrar fattar beslut om umgänget ska hänsyn tas till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget.

Vi har avtalat om hur umgänget ska se ut men den andra föräldern sköter inte det som är uppgjort, vad kan jag göra?

Om den andra föräldern inte håller det som är avtalat kan du vända dig till tingsrätten för att begära verkställighet. Om tingsrätten inte gör någon omprövning av vad som tidigare har beslutats kan olika tvångsmedel användas. Det vanligaste är att tingsrätten fattar beslut om vitesföreläggande.

Vi är inte gifta och väntar barn. Hur ska vi göra?

Enligt Föräldrabalken är det socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap när kvinnan inte är gift vid barnets födelse. Modern får ett brev från Kumla kommun när barnet är fött och ombeds då att ringa servicecenter för att beställa tid för faderskapsbekräftelse. Det är vanligast att båda föräldrarna kommer samtidigt.

Om det är några oklarheter kring faderskapet kan du genom servicecenter kontakta familjerätten för att få mer information och eventuellt boka tid för träff.

Om så önskas så går det bra att beställa tid för faderskapsbekräftelse redan innan barnet är fött. Du kontaktar då servicecenter på tfn 019-58 80 00.

Har jag rätt att få DNA-test innan jag skriver på en faderskapsbekräftelse?

Om du som man är osäker på om du är pappa till det väntade barnet kan du i samband med faderskapsutredningen begära att DNA-test görs.

Om kvinnan berättar att hon varit tillsammans med fler än en man under den tid hon kan ha blivit gravid krävs DNA-test oavsett om en av männen önskar bekräfta faderskapet utan sådant test. En faderskapsbekräftelse ska godkännas av både pappan, mamman och också av utredaren.

Familjerättssekreteraren kan inte godkänna faderskapet om tveksamhet finns om vem som är barnets biologiska pappa.

Vi ska separera och jag börjar misstänka att jag inte är pappa till vårt barn. Kan jag få ett DNA-test?

Socialnämnden är inte skyldig att öppna en faderskapsutredning om du en gång har bekräftat att du är pappa till barnet. I vissa fall kan dock en förnyad faderskapsutredning ske via familjerätten.

Om du var gift med barnets mamma när barnet föddes så kan du begära att faderskapsutredning ska inledas. Utifrån de uppgifter som framkommer gör familjerättssekreterare en bedömning om utredning bör inledas eller inte.

Vi kan inte få barn och vi vill adoptera ett barn. Hur gör man då?

Ni kontaktar familjerätten och får komma på ett första informationsmöte. Därefter får ni gå en förberande utbildning. För att få adoptera krävs ett medgivande från socialnämnden. När utbildningen är genomförd kan ni lämna in en ansökan om att få ett medgivande för adoption. Därefter genomförs en så kallad medgivandeutrednign där er lämplighet som adoptivföräldrar bedöms.

För att få adoptera ett barn krävs att de/den sökande fyllt 18 år.