Familjerätt

Familjerätten ansvarar för faderskap/föräldraskap, adoption samt frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn till separerade föräldrar.

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet/föräldraskapet för en kvinna bekräftas i en formell handling. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter såsom till exempel arvsrätt och rätt till faderns/förälderns efternamn börjar gälla.

Från och med 1 januari 2022 kan faderskap/föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse. Via länken Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket Länk till annan webbplats. hittar du e-tjänsten för digital föräldraskapsbekräftelse.

Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse skickas en underrättelse om barnets födelse till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokförd. Familjerätten skickar då ett brev till modern som ombeds att ta kontakt för att boka en tid för föräldrarna att underteckna handlingarna.

Om föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, kan de anmäla detta i samband med bekräftelsen, oavsett om det sker digitalt till Skatteverket eller hos familjerätten. Det går även att anmäla gemensam vårdnad senare, då direkt till Skatteverket. Anmälan – Gemensam vårdnad (SKV 7620) | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om faderskap under fliken Faderskap

Adoption

Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption) eller ett barn som är fött i Sverige (nationell adoption). Om du är intresserad av att adoptera internationellt ska du kontakta familjerätten för ett informationsmöte. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption. Efter utbildningen görs en utredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption. I utredningen görs en individuell bedömning om sökandens möjligheter att ta emot ett barn för adoption.

Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera. Du måste vara minst 18 år för att få adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera.

Du kan läsa mer om internationella adoptioner hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Internationella adoptioner - Startsida (mfof.se). Länk till annan webbplats.

Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. En ansökan om adoption får göras av den eller de som vill adoptera. De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption, det kan till exempel handla om adoption av en makes barn eller ett barn man är släkt med. Men nationell adoption kan också handla om ett barn som tas om hand av familjehemsföräldrar. Här kan du läsa mer och ansöka Adoption inom Sverige - Sveriges Domstolar. Länk till annan webbplats.

Familjerätten kan inte besluta i frågor om vårdnad, boende eller umgänge, utan kan enbart hjälpa föräldrar att själva hitta lösningar och göra överenskommelser.

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation eller skilsmässa kan man som förälder behöva stöd i att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för de gemensamma barnen. Familjerätten kan hjälpa föräldrar att frivilligt komma överens i dessa frågor. Detta kan ske genom samarbetssamtal eller genom att familjerätten hjälper föräldrar att skriva avtal om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut.

Vårdnad

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad. Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett.

Gemensam eller ensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds får modern automatiskt ensam vårdnad. I samband med att faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, bekräftas kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad. Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden.

Vårdnad som anmäls i samband med fastställande av faderskap, föräldraskap eller direkt till Skatteverket gäller från den dag Skatteverket registrerar uppgiften.

Vårdnad genom avtal

Om någon av er föräldrar har ensam vårdnad om barnet, kan ni skriva ett avtal om att ni istället ska ha gemensam vårdnad eller att den andra föräldern ska ha vårdnaden. Föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet kan avtala om att en av dem ska få ensam vårdnad.

Avtalet bygger på att föräldrarna är överens om hur frågorna ska lösas. Avtalet ska godkännas av socialnämnden och innan avtalet kan godkännas inleds en utredning och familjerättssekreterare gör en bedömning om avtalet är till barnet bästa. Vårdnad genom avtal gäller från den dag då socialnämnden har godkänt avtalet.

Vårdnad genom dom

En av er föräldrar, eller ni tillsammans, kan ansöka till tingsrätten om ändring i vårdnaden om ert barn. Vårdnaden gäller då oftast från den dag då tingsrättens beslut vunnit laga kraft. Vissa beslut från tingsrätten kan dock gälla från och med beslutsdagen. Skatteverket underrättas alltid när tingsrätten har fattat ett beslut om barns vårdnad.

Vårdnad i internationella förhållanden

Om ni som föräldrar har ett utländskt vårdnadsbeslut kan ni visa upp detta för Skatteverket för att styrka vårdnaden. Utländska vårdnadsbeslut gäller under vissa förutsättningar även här i Sverige. Om ett utländskt beslut inte är giltigt i Sverige, det vill säga att det inte omfattas av det regelverk som gäller här, kan ni istället vända er till socialnämnden i er kommun eller till tingsrätten för att fastställa vårdnaden.

Samarbetssamtal

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning.

Samarbetssamtal kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. För att samarbetssamtal ska kunna gemomföras krävs att båda föräldrarna vill ha gemensamma samtal. Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal.

Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.