Serviceboende Stenebrunn

Illustration av huvudbyggnaden, trädgård och parkering, samt en del av ett gårdshus på Stene brunn.

Serviceboendet Stenebrunn ger förutsättningar till att våra hyresgästerna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt samt enligt LSS lagstiftningens mål kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Målgrupp

Målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som samtidigt har ett komplext och unikt stödbehov. Särskild fokus läggs på lågaffektivt bemötande utifrån ett utmanande och avvikande beteende.

Boendemiljön

Den anpassade miljön ger de boende en känsla av sammanhang, trygghet och delaktighet. Detta leder till att personalen har en trygg och säker arbetsmiljö.

Våra medarbetare

Verksamheten bemannas med serviceassistenter och stödpedagoger.  Vi ställer höga krav på personlig lämplighet, rätt kompetens och relevant yrkeserfarenhet.

Ledning

Enhetschefen har sitt kontor på Stenebrunn.

Evidensbaserad praktik

Vi utgår från forskning, beprövad erfarenhet samt brukarens och anhörigas åsikter och kunskaper gällande våra arbetsmetoder.

En bra struktur och hållbara rutiner kommer att vara en trygg stomme i verksamheten.

Arbetsmiljö

Alla berörda på Stenebrunn ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Daglig verksamhet

På Stenebrunn utförs det även en individ anpassad daglig verksamhet som syftar till en utvecklande sysselsättning utifrån den enskildes intresse och förmåga.


Adress: Stenebrunn 612, 692 93 Kumla

Ansvarig enhetschef: Frank Hartwig