Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Att jobba inom LSS-omsorgen i Kumla kommun

LSS-omsorgen i Kumla kommun ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. De ska ha samma villkor som andra, möjlighet att uppnå full delaktighet i samhället och framförallt ha en hög livskvalitet.

LSS lättläst

Till grund för vår verksamhet ligger vår övertygelse om att alla människor har lika värde, trots att alla är olika och har egna önskemål och behov.

Den enskildes delaktighet och inflytande är viktigt för oss. Vårt arbete ska utföras professionellt, med god kvalitet och ett gott bemötande. Vår ambition är att förbättra och utveckla vår verksamhet kontinuerligt.

På den här sidan ska du få en överblick över hur vi arbetar inom LSS-omsorgen i Kumla kommun.

(Sidan är under uppbuggnad)

Information om våra verksamheter till dig som söker sommarjobb hos oss

För att kommer till sin fulla rätta som medarbetare inom LSS-omsorgen är det viktigt att medarbetarens komptens förmåga och engagemang tas tillvara på rätt sätt. Våra olika arbetsplats kräver olika förutsättningar hos medarbetarens kompetens. Vi har därför skapat en översikt för att underlätta för dig att arbeta på "rätt" arbetsplats:

Södergatan:

 • Gruppboende för fyra personer med autism som har stort behov av tillsyn, omvårdnads- och sjukvårdsinsatser.
 • Det är viktigt du är lugn, strukturerad och har en tydlig kommunikation.
 • Inget krav på körkort.

Dykaren:

 • Gruppboende för yngre och medelålders med autism med stort tillsyns- och omvårdnadsbehov, samt behov av sjukvårdsinsatser.
 • Det är viktigt du är lugn, strukturerad och har en tydlig kommunikation.
 • Personlig lämplighet är av vikt och det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med utåtagerande personer samt av autism och tydlig görande pedagogik.
 • Inget krav på körkort, men är meriterande.

Rosinas väg:

 • Gruppboende för fem yngre och medelålders med autism och behov av stöd och motiveringsarbete.
 • Det är viktigt du är lugn, strukturerad och har en tydlig kommunikation.
 • Krav på körkort (boendet ligger i Åbytorp).

Renen

 • Boende placerat i centrala Kumla. Ett gruppboende med äldre- och medelålders med stora omfattande omvårdnadsbehov.

Odengatan

 • Boende placerat i centrala Kumla. Brukare som är äldre/medelålders med omvårdnads- och tillsyns behov.

Rosengården

 •  Boendet placerat i centrala Kumla. Brukare med varierande omvårdnadsbehov. Varierad ålder.

Stenebrunn – Serviceboende

 • Boende placerat i en väldigt lugn och rogivande miljö strax utanför Åbytorp.
 • Brukare med Autism och ett komplext och unikt stödbehov av specialkompetens.
 • Alla brukare har utåtagerande eller/och självskadebeteende.

Skolvägen – Serviceboende

 • Boende placerat i centrala Kumla.
 • Boende för äldre brukare över 65 år som har omfattande omvårdnads- och sjukvårdsinsatser

Serviceenheten

 • Innefattar ett antal olika boenden placerade runt om i Kumla. Yngre brukare som behöver stöd i vardagen.

Psykiatrienheten

 • Enheten är uppdelad på två olika boenden placerade i utkanten av Kumla. Brukare med psykiatriska diagnoser.
 • Arbetsuppgifterna kommer omfatta att stötta personer i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. Omvårdnadsbehoven kommer kunna variera. Brukarna är i en ålder från 18 år och uppåt.
 • Viktigt att kunna motivera till aktiviter. Arbetet innefattar även vardagssysslor såsom städning, matlagning etc.

Personlig assistans

 • Som personlig assistent arbetar vi brukarens egna hem och där brukaren befinner sig.
 • Vi assisterar brukare i alla åldrar.
 • Ibland assisterar vi brukare genom att ta initiativ till olika saker och andra gånger genom att följa bestämd plan.
 • Vi har även en assistansgrupp som ger kortare insatser till flera olika brukare under dagen.

Korttidsboende Smedstorp

 • Boende placerat i ett villaområde i Kumla.
 • Boendet är uppdelat på två enheter.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Kortare eller längre tid för barn, unga och vuxna.
 • Brukare med stort tillsynsbehov, omvårdnadsbehov och strukturerat arbetssätt. Mycket utevistelse.
 • Vanligt förekommande hemmasysslor. Mkt kontakter med andra aktörer runt brukarna.

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet till stöd och service.
Följande personer omfattas av lagen:

• Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller  autismliknande tillstånd.
• Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärn- skada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Personer som omfattas av LSS kan söka bland tio olika insatser

1. Rådgivning och annat personligt stöd (insatsen söks hos landstinget) Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som man kan få för att öka sina kunskaper om sin funktionsnedsättning eller för att fatta viktiga beslut. Det kan vara stöd av en kurator, psykolog, talpedagog, arbetsterapeut, dietist etc. Det är Örebro läns landsting som är ansvarig för denna insats.

2. Biträde av personlig assistent Personlig assistans innebär att den enskilde av en eller flera assistenter kan få hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att meddela sig (kommunicera) med andra. Assistans kan utföras av kommunen eller också kan man få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller köpa assistans från ett kooperativ eller företag. Insatsen personlig assistans kan sökas hos kommunen eller försäkringskassan. Om de grundläggande behoven uppgår till mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som har ansvaret för insatsen.

3. Ledsagarservice Ledsagare är en personlig service för att lättare komma ut, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, gå på promenader mm. Ledsagarens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde i att utföra aktiviteter i närmiljön.

4. Kontaktperson En kontaktperson är ett kamratstöd, en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta den enskildes isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

5. Avlösarservice i hemmet Syftet med avlösarservice är att tillfälligt överta omvårdnaden från anhöriga eller närstående i den enskildes egna hem. Avlösaren kan göra det möjligt för föräldrar att ägna sig åt den enskildes syskon, kunna resa bort eller delta i någon aktivitet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Denna insats kan erbjuda den enskilde rekreation och miljöombyte samt ge anhöriga och närstående avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan t.ex. ges i korttidshem, genom stödfamilj, eller i form av lägervistelse.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och med förvärvsarbetande föräldrar, kan behöva korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier. Korttidstillsynen ska under sådan tid tillförsäkra den enskilde en trygg situation och en meningsfull fritid och sysselsättning.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar kan bo i familjehem eller bostad med särskild service, om det trots olika stödåtgärder inte fungerar att bo kvar hos sina vårdnadshavare.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på följande sätt:

 • servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt
 • gruppbostad med fast bemanning dygnet runt

I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret.

10. Daglig verksamhet Daglig verksamhet kan utformas på många olika sätt och gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Meningsfull sysselsättning kan ske individuellt eller i form av gruppverksamhet, eller genom speciella verksamheter för personer som har stora omvårdnadsbehov. För personer där det är möjligt, är målet att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Socialförvaltningens värdergrund

Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete.

Trygghet
Vår grundsyn är att varje människa är unik, värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden av livet. Ditt välbefinnande är vårt fokus. Du ska bli sedd och lyssnad till av ansvarsfulla, pålitliga och engagerade medarbetare. Du ska känna dig trygg i att medarbetarna använder sig av den utbildning och kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. För att arbeta rättsäkert följer vi de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.

Inflytande och delaktighet
Vi ska stödja, motivera och uppmuntra till personlig utveckling utifrån dina egna förmågor och resurser. Din integritet och ditt självbestämmande ska respekteras och vi ska främja ditt inflytande, din delaktighet, din makt och ditt ansvar över ditt liv.

Professionellt bemötande
Vi har en helhetssyn i vårt arbete där vi är lyhörda för dina behov och din förmåga. Vi möter dig utifrån din specifika situation samt har ett respektfullt och engagerat förhållningssätt. Vi har en positiv inställning till alla vi möter. Vi är medvetna om den makt vi har och använder den på ett ansvarsfullt sätt utifrån vår profession.

Vårt ansvar
Arbetet med vår värdegrund innebär att ständigt söka nya lösningar, använda och dela med oss av idéer, kunskap och kompetens för att förbättra och utveckla verksamheten.
Vårt uppdrag är att väga samman den bästa tillgängliga kunskapen på området med vår professionella expertis och din situation, din erfarenhet och dina önskemål. Vi har en positiv inställning och är stolta över vårt uppdrag.

LSS-omsorgens organisation

Yrken inom LSS-omsorgen

Enhetschef
Enhetschefer inom LSS-omsorgen leder och planerar verksamheten utifrån de olika insatserna enligt LSS. Uppgiften är att göra tillvaron värdig och meningsfull för våra brukare. Enhetschefen ansvarar för att de lagar och förordningar som finns på området följs.

Som enhetschef ansvarar man för att brukarna har det bra och att de får den omvårdnad de behöver. Chefen följer upp och utvärderar de stödinsatser som görs. Man måste kunna skapa trivsel och trygghet och vara lyhörd för brukarnas olika behov. Enhetschefen är arbetsledare för personalen. Detta innebär bland annat att man anställer och har ansvar för introduktionen av ny personal och ger handledning till de anställda.

I arbetsuppgifterna ingår att planera hur personalen ska få lämplig vidareutbildning. Enhetschefen har ansvar för verksamhetens budget och ansvarar för de inköp som ska göras.

Stödpedagog
Yrkestiteln Stödpedagog är relativt nyetablerad. Stödpedagogen arbetar med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Man har en yrkesroll som innebär att man ger vardagsstöd åt personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar och ansvarar för t.ex. kartläggning av deras förmågor och med att utarbeta genomförandeplaner som lägger grunden för hur man arbetar med personerna. Tyngdpunkten ligger dock på det brukarnära arbetet.

Stödassistent
Stödassistenter jobbar med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den "brukarens" förmågor och självständighet. Som stödassistent kan man vara anställd inom ”bostad med särskild service”, ”daglig verksamhet” eller ”barn- och ungdomsverksamheter”. Utmärkande, oavsett var man arbetar, är att stödassistenten utgår från personens individuella behov och medvetet arbetar för att den enskilde ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.

Stödbiträde
Yrkestiteln stödbiträde används för medarbetare som saknar en formell utbildning som ligger till grunden till stödassistenter. Dessa medarbetare har goda personliga egenskaper för att stödja personer med funktionsnedsättning. I Kumla kommun främjar vi att våra stödbiträden efter några år får möjlighet att validera sina kunskaper för att få behörighet till att "bli" stödassistenter.

Personlig assistent
Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med stora funktionsnedsättningar. I sitt arbete som personlig assistent försöker man stötta den assistansberättigade  att kunna leva sitt liv som hen själv vill.

Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, att sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att hjälpa brukaren att vara förälder och att sköta sitt arbete. Du hjälper brukaren att kunna ägna sig åt fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera.

Vilka praktiska arbetsuppgifter personliga assistenter har beror på brukarens förutsättningar, behov och önskemål. Det kan gälla att hjälpa brukaren att gå upp ur sängen, äta frukost, tvätta sig och klä på sig. Assistenten är kanske med brukaren under hens arbetsdag. På kvällen kan man ibland följa med på olika fritidsaktiviteter: exempelvis föräldramöte eller på middag hos brukarens vänner.

Våra resursteam

Resursteamen inom LSS-omsorgen syftar till att skapa en enhetlig grund i specifika frågor som kan beröra alla verksamheter. Utgångspunkten är att främja en evidensbaserad praktik inom hela LSS-omsorgen.

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, samt den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid utförandet av insatserna.

Resursteamen ska vara ett stöd till sina kollegor för att utveckla prosesser, rutiner och arbetsmetoder inom LSS omsorgen. Deras arbete ska vara vägledande.

LSS-ledningsgruppen skapar resursteam enligt verksamhetsns behov. Det utses en stödjande enhetschef.

Varje resursteam har en ansvarig stödpedagog som fungerar som processledare. Resursteamets medlemmar är intresserade medarbetare.

Vi har följande resursteam:

 • Social dokumentation
 • Trygg och säker vardag
 • AKK och välfärdsteknologi
 • Hälso och sjukvård, samt tidiga tecken
 • FUNCA och VISA
 • Delaktighetsmodellen
 • Integrerad psykiatri (planerat)
 • Relationer, sex och samlevnad

Ombudsverksamhet

Ombudsverksamheten inom LSS-omsorgen syftar till stärka våra verksamheter med tydliga uppdrag utifrån olika ansvarsområden. Att vara ett ombud innebär att man som medarbetare tar ett viktigt uppdrag.

Vi har följande ombud

 • Värdegrundsombud
 • Brandskyddsombud
 • Arbetsplatsombud/ skyddsombud
 • Hygienombud
 • Palliativa ombud
 • Funca-administratör
 • med flera

Kontaktmannaskap

Uppdraget som kontaktansvarig bygger på ett relationsinriktat arbetssätt, ett genuint intresse för att lära känna och skapa tillit för den enskilde brukaren. Detta för att kunna ge insatser och bemötande utifrån brukarens individuella behov, delaktighet, självständighet och självbestämmande.  

Uppdraget som kontaktansvarige handlar om att tydliggöra ansvarsområden både inom arbetsgruppen, för brukaren och för övriga i teamet. Att arbeta med uppdraget som kontaktansvarig innebär inte att dela upp sysslorna men att dela upp ansvaret och undvika känslan av att ”alla gör allt”. Man behöver inte vara utförare men ska veta vad som händer och se till att något blir gjort.   

Att vara kontaktansvarig är ett ansvarsfullt uppdrag. Den kontaktansvarige ska vara ett föredöme och skapa förtroende gentemot brukaren han/hon arbetar tillsammans med. Det är viktigt att man trivs tillsammans.

Syftet med uppdraget som kontaktansvarig är att    

 • organisera arbetet omkring varje brukare med ambitionen att uppnå trygghet och kontinuitet ur en nära relation
 • främja en helhetssyn och värna om personens hela livssituation och personlig utveckling
 • Identifiera förändrade personliga och sociala behov och lyfta de i teamet, samt anpassa stödet
 • ha en tydlig ansvarsfördelning gällande genomförandeplaneringen och uppföljning
 • ha en samordnande och förmedlande länk mellan alla berörda aktörer.  

Rekrytering

... under uppbyggnad

Schema

... under uppbyggnad

Vi använder ett schemaläggningssystem som heter Timecare Planering. Våra medarbetare kan påverkar sitt schema genom att det läggs ett nytt schema var sjätte vecka.

Timvikarie inom LSS-omsorgen

Inlogg
Jobbar du som timvikarie under sommaren får du inloggningsuppgifter till vårt vikariebodningssytem TC-pool. Du får uppgifterna av bemanningsenheten. De visar även hur systemet fungerar. Du är själv ansvarig för att det fungerar och måste höra av dig till bemanningen om något krånglar.

Tillgänglighet
Du som timvikarie MÅSTE lägga dig tillgänglig. Vi vill inte längre ringa och störa dig och eftersträva att ha vikarier som använder detta system. Vi vill gärna att du har en god framförhållning och lägger dig tillgänglig flera veckor framåt. Du kan ta bort din tillgänglighet när som helst om du ändrar dig. Lägger man sig inte tillgänglig över en längre tid kommer man kontaktas av arbetsledningen för att stämma av detta.

Bokning
Utifrån din lagda tillgänglighet i TC pool kommer vi att boka dig direkt. Bokningen sköts av bemanningsassistenterna i KvUt-enheten. Du får ett sms vid bokningen och ska infinna dig på arbetsplatsen denna tid.

Länk till information om inloggning i TC pool

Allmän introduktion

Introduktion på arbetsplatsen

Tillsammans med din enhetschef bokar du en individuell introduktion på aktuell arbetsplats. I introduktionen ingår det några bredvidgångar samt genomgång av verksamhetsspecifika rutiner.

Länk till checklistan för din introduktionöppnas i nytt fönster

Utbildningar

Under din introduktion kommer du få göra några utbildningar

 • Webbutbildning - grundutbildning läkemedel och hygien
  • Efter genomfört godkänt test bokas tid med sjuksköterskan för en genomgång samt delegering. Delegeringen signerar du i Procapita
 • Webbutbildning - IT-informationssäkerhet
 • Dokumentationsutbildning i vårt system "Procapita"
 • Lyftkörkort och manuella förflyttningar
 • Skonsam skyddsteknik (vid behov)

Medarbetarskap - ditt ansvar

Som medarbetare i Kumla kommun har du vissa rättigheter och skyldigheter.

Medarbetarskap kan definieras på flera olika sätt men bygger på individens förutsättningar, vilja och förmåga att se helheten och ta det ansvar som krävs för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat.

Som medarbetare i Kumla kommun förväntas vi arbeta efter detta för att skapa ett bra arbetsklimat för oss själva och andra runt omkring oss men också för att skapa en bra verksamhet för våra medborgare.

Läs mer om ditt ansvar som medarbetarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Viktiga rutiner och riktlinjeröppnas i nytt fönster

Ledarskap - din enhetschefs ansvar

Enhetscheferna i Kumla kommun är ambassadörer för kommunen och en viktig​ del i arbetet med att få Kumla att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Enhetschefen har personal- budget- och arbetsmiljöansvar, visar respekt för medarbetarna och bidrar till öppenhet och dialog på arbetsplatsen.

Din chef kommer att stötta dig under din introduktionstid och finns för att handleda dig under din anställning.

Du kan alltid höra av dig till din chef!

Oplanerad frånvaro

Vid oplanerad frånvaro (sjukdom, Vård av barn) har du som medarbetare en skyldighet att ringa till din arbetsplats.

Du behöver även anmäla din frånvaro till din arbetsgivare. Det är din chef som bedömer om du får sjuklön de första 14 dagarna.

Är du bokad via TC-pool/KvUt är det viktigt att informera dem om din frånvaro då det är de som sköter frånvaron i lönesystemet. Tänk på att ta bort din tillgänglighet under din frånvaro (annars blir du bokad).

Du förväntas även att ha en god dialog med verksamheten gällande din återgång till arbetet.

Enhetschefen på din arbetsplats informerar dig om det finns ytterligare lokala rutiner vid sjuk- och friskanmälan.

Klagomål och synpunkter

Vi vill alltid bli liite bättre och därför är din åsikt viktigt för oss. Du kan lämna dina synpunkter om våra verksamheter till din enhetschef, till verksamhets- eller socialchef.

Länk till e-tjänsten gällande klagomål/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Saknar du information på denna sida?Skriv in din epostadress.