Att jobba inom LSS-omsorgen

LSS-omsorgen i Kumla kommun ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. De ska ha samma villkor som andra, möjlighet att uppnå full delaktighet i samhället och framförallt ha en hög livskvalitet.

Till grund för vår verksamhet ligger vår övertygelse om att alla människor har lika värde, trots att alla är olika och har egna önskemål och behov.

Den enskildes delaktighet och inflytande är viktigt för oss. Vårt arbete ska utföras professionellt, med god kvalitet och ett gott bemötande. Vår ambition är att förbättra och utveckla vår verksamhet kontinuerligt.

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet till stöd och service.
Följande personer omfattas av lagen:

• Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller  autismliknande tillstånd.
• Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärn- skada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Personer som omfattas av LSS kan söka bland tio olika insatser

1. Rådgivning och annat personligt stöd (insatsen söks hos landstinget) Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som man kan få för att öka sina kunskaper om sin funktionsnedsättning eller för att fatta viktiga beslut. Det kan vara stöd av en kurator, psykolog, talpedagog, arbetsterapeut, dietist etc. Det är Örebro läns landsting som är ansvarig för denna insats.

2. Biträde av personlig assistent Personlig assistans innebär att den enskilde av en eller flera assistenter kan få hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att meddela sig (kommunicera) med andra. Assistans kan utföras av kommunen eller också kan man få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller köpa assistans från ett kooperativ eller företag. Insatsen personlig assistans kan sökas hos kommunen eller försäkringskassan. Om de grundläggande behoven uppgår till mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som har ansvaret för insatsen.

3. Ledsagarservice Ledsagare är en personlig service för att lättare komma ut, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, gå på promenader mm. Ledsagarens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde i att utföra aktiviteter i närmiljön.

4. Kontaktperson En kontaktperson är ett kamratstöd, en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta den enskildes isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

5. Avlösarservice i hemmet Syftet med avlösarservice är att tillfälligt överta omvårdnaden från anhöriga eller närstående i den enskildes egna hem. Avlösaren kan göra det möjligt för föräldrar att ägna sig åt den enskildes syskon, kunna resa bort eller delta i någon aktivitet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Denna insats kan erbjuda den enskilde rekreation och miljöombyte samt ge anhöriga och närstående avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan t.ex. ges i korttidshem, genom stödfamilj, eller i form av lägervistelse.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och med förvärvsarbetande föräldrar, kan behöva korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier. Korttidstillsynen ska under sådan tid tillförsäkra den enskilde en trygg situation och en meningsfull fritid och sysselsättning.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar kan bo i familjehem eller bostad med särskild service, om det trots olika stödåtgärder inte fungerar att bo kvar hos sina vårdnadshavare.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på följande sätt:

  • servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt
  • gruppbostad med fast bemanning dygnet runt

I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret.

10. Daglig verksamhet Daglig verksamhet kan utformas på många olika sätt och gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Meningsfull sysselsättning kan ske individuellt eller i form av gruppverksamhet, eller genom speciella verksamheter för personer som har stora omvårdnadsbehov. För personer där det är möjligt, är målet att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Socialförvaltningens värdergrund

Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete.

Trygghet
Vår grundsyn är att varje människa är unik, värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden av livet. Ditt välbefinnande är vårt fokus. Du ska bli sedd och lyssnad till av ansvarsfulla, pålitliga och engagerade medarbetare. Du ska känna dig trygg i att medarbetarna använder sig av den utbildning och kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. För att arbeta rättsäkert följer vi de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.

Inflytande och delaktighet
Vi ska stödja, motivera och uppmuntra till personlig utveckling utifrån dina egna förmågor och resurser. Din integritet och ditt självbestämmande ska respekteras och vi ska främja ditt inflytande, din delaktighet, din makt och ditt ansvar över ditt liv.

Professionellt bemötande
Vi har en helhetssyn i vårt arbete där vi är lyhörda för dina behov och din förmåga. Vi möter dig utifrån din specifika situation samt har ett respektfullt och engagerat förhållningssätt. Vi har en positiv inställning till alla vi möter. Vi är medvetna om den makt vi har och använder den på ett ansvarsfullt sätt utifrån vår profession.

Vårt ansvar
Arbetet med vår värdegrund innebär att ständigt söka nya lösningar, använda och dela med oss av idéer, kunskap och kompetens för att förbättra och utveckla verksamheten.
Vårt uppdrag är att väga samman den bästa tillgängliga kunskapen på området med vår professionella expertis och din situation, din erfarenhet och dina önskemål. Vi har en positiv inställning och är stolta över vårt uppdrag.

LSS-omsorgens organisation

Boendeenhet 1

  • Gruppbostad Dykaren

Boendeenhet 2

Boendeenhet 3

Boendeenhet 4

Daglig verksamhet

Korttidsboendet Smedstorp

Personlig Assistans 1

Personlig assistans 2

Yrken inom LSS-omsorgen

Enhetschef

Stödpedagog

Stödassistent

Stödbiträde

Personlig assistent

Våra resursteam

Social dokumentation

Trygg vardag

Ombudsverksamhet

Värdegrundsombud

Kontaktmannaskap

xxx

Rekrytering

xxx

Schema

Vi använder ett schemaläggningssystem som heter Timecare Planering. Våra medarbetare kan påverkar sitt schema genom att det läggs ett nytt schema var sjätte vecka.

Som sommarvikarie har man begränsad möjlighet att påverka sitt schema. En bra dialog med chefen ökar dock denna möjlighet. Sommarschemat blir fastställt den 28 maj 2018. Ofta kan man få en indikation tidigare.

Timvikarie inom LSS-omsorgen

Inlogg
Jobbar du som timvikarie under sommaren får du inloggningsuppgifter till vårt vikariebodningssytem TC-pool. Du får uppgifterna av bemanningsenheten. De visar även hur systemet fungerar. Du är själv ansvarig för att det fungerar och måste höra av dig till bemanningen om något krånglar.

Tillgänglighet
Du som timvikarie MÅSTE lägga dig tillgänglig. Vi vill inte längre ringa och störa dig och eftersträva att ha vikarier som använder detta system. Vi vill gärna att du har en god framförhållning och lägger dig tillgänglig flera veckor framåt. Du kan ta bort din tillgänglighet när som helst om du ändrar dig. Lägger man sig inte tillgänglig över en längre tid kommer man kontaktas av arbetsledningen för att stämma av detta.

Bokning
Utifrån din lagda tillgänglighet i TC pool kommer vi att boka dig direkt. Bokningen sköts av bemanningsassistenterna i KvUt-enheten. Du får ett sms vid bokningen och ska infinna dig på arbetsplatsen denna tid.

Länk till information om inloggning i TC pool

Allmän introduktion

Introduktion på arbetsplatsen

Tillsammans med din enhetschef bokar du en individuell introduktion på aktuell arbetsplats. I introduktionen ingår det några bredvidgångar samt genomgång av verksamhetsspecifika rutiner.

Länk till checklistan för din introduktionöppnas i nytt fönster

Utbildningar

Under din introduktion kommer du få göra några utbildningar

  • Webbutbildning - grundutbildning läkemedel och hygien
    • Efter genomfört godkänt test bokas tid med sjuksköterskan för en genomgång samt delegering. Delegeringen signerar du i Procapita
  • Webbutbildning - IT-informationssäkerhet
  • Dokumentationsutbildning i vårt system "Procapita"
  • Lyftkörkort och manuella förflyttningar
  • Skonsam skyddsteknik (vid behov)

Medarbetarskap - ditt ansvar

Som medarbetare i Kumla kommun har du vissa rättigheter och skyldigheter.

Medarbetarskap kan definieras på flera olika sätt men bygger på individens förutsättningar, vilja och förmåga att se helheten och ta det ansvar som krävs för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat. Som medarbetare i Kumla kommun förväntas vi arbeta efter detta för att skapa ett bra arbetsklimat för oss själva och andra runt omkring oss men också för att skapa en bra verksamhet för våra medborgare.

Läs mer om ditt ansvar som medarbetarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Viktiga rutiner och riktlinjeröppnas i nytt fönster

Ledarskap - din chefs ansvar

Cheferna i Kumla kommun är ambassadörer för kommunen och en viktig​ del i arbetet med att få Kumla att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Chefen har personal- budget- och arbetsmiljöansvar, visar respekt för medarbetarna och bidrar till öppenhet och dialog på arbetsplatsen.

Din chef kommer att stötta dig under din introduktionstid och finns för att handleda dig under din anställning.

Du kan alltid höra av dig till din chef!

Oplanerad frånvaro

Din löneutbetalning

Klagomål och synpunkter

Vi vill alltid bli liite bättre och därför är din åsikt viktigt för oss. Du kan lämna dina synpunkter om våra verksamheter till din enhetschef, till verksamhets- eller socialchef.

Länk till e-tjänsten gällande klagomål/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt inom LSS-omsorgen

Saknar du information på denna sida?Skriv in din epostadress.