Föräldrastöd vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan medföra att den drabbade föräldern sviktar i förmågor som är väsentliga för barn under deras uppväxt. Barn förlitar sig till att deras vuxenvärld klarar av att upptäcka och hantera deras känslomässiga och sociala behov.

I och med att barn utvecklas och förändras ställer de krav på sin omgivning. Det är också så att barns olika sammanhang påverkar dem utan insyn från vuxenvärlden. Det ställer höga krav på de vuxnas förmågor att lyhört och följsamt sätta sig in i barnens livsvärldar.

Vid psykisk ohälsa kan den drabbade ha nog av sina egna svårigheter, varför barnens utvecklingsbehov kan komma i skymundan. Inom den socialpsykiatriska verksamheten är vi specialister på att kartlägga svårigheter hos vuxna som uppenbarligen uppstått i samband till den psykiska ohälsan. Efter kartläggning kan vi tillsammans med den drabbade analysera på vilket sätt detta inverkar på föräldraförmågan. Därefter kan vi tillsammans med den drabbade arbeta fram en plan för hur dessa svårigheter kan kompenseras.

  • Insatsen kallas för vardagsstöd/familj.
  • Insatsen är biståndsbedömd av socialsekreterare.
  • Insatsen pågår så länge som där finns behov.
  • Vår personal har s.k. dubbelkompetens inom psykisk ohälsa och familjearbete.
  • Vi jobbar i ditt hem eller där insatsen gör som mest nytta.
  • Vid behov eller önskemål erbjuds barnsamtal.
  • Vi får våra uppdrag från och samarbetar med socialtjänstens familjeenhet.
  • Vi är anmälningspliktiga om vi känner oro eller bedömer att barn far illa.