Boendestöd och träningsboende

Socialpsykiatrin ger individuellt anpassat stöd för att hjälpa personer att få struktur på sin dag, träna och hantera rutiner i den dagliga livsföringen samt utveckla den egna förmågan till att leva ett så socialt och självständigt liv som möjligt. Socialpsykiatrins arbetssätt ska vara grundat på dialog och den enskildes delaktighet. 

Arbetet som utförs inom socialpsykiatriska enheten styrs av brukarens behov och handlar främst om stöd i det dagliga livet samt stöd i kontakter med olika samhällsorgan. Det kan till exempel handla om stöd vid besök i affärer, försäkringskassan eller i kontakter med sjukvården. Men det kan också vara samtalsstöd i olika situationer eller vardagliga funderingar. Syftet är att identifiera och undanröja stressalstrande faktorer.

Målsättningen är att verksamheten ska vara ett stöd till en värdig vardag genom att fånga upp brukarnas resurser och vägleda till utökad självständighet.

Personalens sätt att stötta brukarna i deras utveckling mot ett självständigt liv görs utifrån brukarens individuella genomförande- och insatsplan.