Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vad de äldre tycker om hemtjänsten

Varje år undersöker Socialstyrelsen kvaliteten på äldreomsorgen i Sverige.

"Så tycker de äldre om äldreomsorgen" är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

En enkät med posten

Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Resultatet viktigt så att vi kan bli bättre

Med den här undersökningen får vi en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän och är en del av grunden i utvecklingsarbetet.

Hur resultatet redovisas

Resultatet publiceras på Socialstyrelsens webbplats i oktober varje år.

2019 års resultat

Totalt svarade 88 749 personer på enkäten 2019, vilket är 60,1 procent av de tillfrågade. I Kumla kommun svarade 164 personer, vilket är 61,4 procent av de tillfrågade.

Resultatet redovisas som andelen positiva, det vill säga andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar.

Resultatet finns att nå via länk på denna sida.