Serviceinsatser

Serviceinsatser som utförs avser praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, hämta och lämna tvätt, hjälp med inköp samt ledsagning i samband med inköp. Serviceinsatser utförs till största delen på vardagar och dagtid.

Ansökan och beslut

Serviceinsatser ska alltid ansökas hos biståndshandläggaren.

Syftet är att underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende genom att ge stöd i hushållssysslorna.

Äldres rätt till bistånd regleras i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Lagen ger den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller får dem tillgodosedda på annat sätt samt gjort vad hen själv kan för att få dem tillgodosedda, rätt till bistånd.

Biståndsbeslutet ska tydligt ange vad den enskilde ansöker om och utreds i de delar som är nödvändiga för beslutet. I regel tidsbegränsas beslut, förutom vid beslut om boende.

Efter beviljad biståndsinsats gör biståndshandläggaren en beställning till utföraren där det tydligt framgår vilken/vilka insatser som beviljats och målet med insatsen/insatserna. Utförarna gör en genomförandeplan i delaktighet med den enskilde och eventuellt anhöriga eller god man.

Städning

Insatsen städ ges till den som inte längre klarar att sköta sin städning självständigt.

Insatsen städ utges i normalfallet 1 gång var tredje vecka och insatsen omfattar två rum och kök samt toalett som bebos av den sökande. Omfattar bostaden ytterligare rum kan städning av rummen växla mellan städtillfällena.

Vid behov som kräver ytterligare städning kontakta biståndshandläggaren som gör en ny bedömning.

I insatsen ingår dammtorkning av fria ytor, dammsugning av golv och mattor, våttorkning av golv, rengöring av dusch/badrum, avtorkning av diskbänk och spis samt uttagning av sopor. Små mattor tas ut för skakning och stora mattor dammsugs. l städinsatsen ingår inte storstädning , fönsterputsning eller flyttstädning.

Den enskilde ska tillhandahålla adekvat städutrustning. Insatsen kan inte påbörjas /utföras före det att adekvat utrustning finns.

Vid behov av transport av avfall/sopor till kommunens återvinningsstation hänvisas till kommunens servicetjänst. 

Tvätt (hämtning och lämning)

Insatsen tvätt ges till den som inte längre klarar att sköta sin hushållstvätt självständigt.

I insatsen ingår tvätt av kläder, sänglinne och handdukar samt strykning och mangling. I Kumla sköter arbetsmarknadsenheten (AMI) tvätt och strykning av kläder efter att beslut fattats av biståndshandläggaren. Beställningen till AMI görs av hemserviceteamet.

Insatsen tvätt utges i normalfallet 1 gång var tredje vecka. Varje tvättillfälle debiteras med en hemtjänsttimme.

Vid behov, exempelvis vid inkontinens eller annan ohälsa/problem som kräver ytterligare tvättillfälle kan detta utföras oftare efter bedömning av biståndshandläggare. Läkarintyg som påvisar behovet kan komma att begäras in som underlag i utredningen.

Inköp

Insatsen inköp ges till den enskilde som inte själv kan ombesörja sina mat- och hygienartikel inköp eller på annat sätt få hem sina varor. Inköpen görs för den enskildes eget bruk. Insatsen inköp beviljas 1 gång per vecka.

Hemkörning av tunga varor och storförpackningar utförs inte av hemserviceteamet. För den enskildes och medarbetarnas trygghet godkänns endast kontanta medel och ICA-kort dvs kort som laddas med en viss summa för inköp (ej ICA bankkort).

Vid akut behov kan ytterligare ett inköpstillfälle beviljas. Med akut behov avses när den enskilde kommer hem från sjukhus/korttidsplats och har behov av frukost och middagsmat, basvara såsom mjölk etc. har tagit slut vid något enstaka tillfälle eller
den enskilde har drabbats av akut sjukdom och har på grund av detta särskilda behov.

Ledsagning i samband med inköp

Insatsens syfte är att underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinarie boende samt minimera risken för isolering. Ledsagare ges till den enskilde som inte längre klarar av att ta sig ut till närmaste mataffären på egen hand.

Bedömningen ska grunda sig i ett faktiskt behov och i första hand ska anhöriga tillfrågas som ett led i att ta största möjliga hänsyn till den enskildes integritet. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt. Råd: Väntjänsten kan tillfrågas.