Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör dessutom vara så jämlikt fördelad som möjligt.

Folkhälsoarbete i den södra länsdelen

Folkhälsoarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av insatser som främjar befolkningens hälsa. Det handlar om utvecklingsarbete inom olika verksamheter på flera nivåer, både generellt och riktat, samt att utifrån forskning och kunskap implementera lämpliga metoder.

Avtal om folkhälsa

Södra länsdelens kommuner (Askersund Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tillsammans med Region Örebro län slutit avtal kring området folkhälsa. Avsikten är att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen.

Utgångspunkter

Viktiga utgångspunkter som lyfts fram för kommunernas folkhälsoarbete är att:

 • Samverka för en god hälsoutveckling.
 • Angripa den ojämlika fördelningen av hälsa.
 • Verka för en god hälsa hos barn och ungdomar.
 • Verka för ett hälsosamt åldrande.
 • Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Gemensam politisk plan

Politiker från södra länsdelens kommuner bildar tillsammans med landstinget ett Dialogforum som ska leda och följa upp länsdelens folkhälsoarbete. Gemensamt har de utarbetat en verksamhetsplan med tre prioriterade områden:

1. Barn och ungdomar

 • Utveckla arbetet med hälsofrämjande skolutveckling.
 • Mobilisera och samarbeta kring flickors och unga kvinnors psykiska hälsa.
 • Mobilisera och samarbeta kring pojkars och unga mäns attityd till kunskap och lärande.
 • Fördjupa analyserna av resultaten från enkätundersökningen Liv & hälsa ung.
 • Påbörja ett arbete med barnfattigdom i fokus.

2. Äldres hälsa

 • Kartlägga hur kommunerna i södra länsdelen arbetar med äldres hälsa, speciellt utifrån kost, fysisk aktivitet, delaktighet och social gemenskap

3. Samverkan med den ideella sektorn

 • Öka samverkan med frivilligorganisationerna

Folkhälsoteam

För att genomföra verksamhetsplanen har ett gemensamt folkhälsoteam bildats för de fem kommunerna. Teamet består av tre folkhälsopedagoger som erbjuder kunskaps- och metodstöd både på lednings- och verksamhetsnivå i kommunerna.

Folkhälsoteamet ska arbeta med att:

 • utveckla det lokala folkhälsoarbetet.
 • underlätta samverkan i arbetet för en god folkhälsa.
 • sprida kunskap och information om folkhälsa.
 • anpassa insatserna efter lokala behov och förutsättningar.

Samarbetspartners

Utöver de kommunala folkhälsopedagogerna kompletterar Örebro läns idrottsförbund och Region Örebrp läns länsdelens folkhälsoteam med varsin resursperson.

Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF)

ÖLIF stödjer idrottsföreningarna i att kunna bedriva sin verksamhet på ett hälso- främjande sätt. Insatserna riktas särskilt till de grupper i befolkningen som riskerar ohälsa och deras verksamhet ska bidra till att minska den ojämlika hälsan. ÖLIF:s resursperson är verksam inom områdena fysisk aktivitet, mat, övervikt och beteende- förändring. Detta sker genom föreläsningar, gruppaktiviteter och enskilda samtal.

Region Örebro län

Samhällsmedicinska enheten inom regionen är ett kunskapscenter inom området folkhälsa som bla kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet. Enhetensresursperson ger kunskaps- och metodstöd inom området barn och ungdomars hälsa. Enhetenansvarar även för enkät- undersökningen Liv & hälsa ung som beskriver ungdomars levnadsvanor, hälsa och livsvillkor.

Kontakta södra länsdelens folkhälsoteam

Skriv tabellbeskrivning här

Bea Scherp, folkhälsochef

0585-489 52, bea.scherp@lekeberg.se

Sandra Lundqvist, folkhälsoutvecklare (föräldraledig t.o.m. 2018-12-31)

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsoutvecklare

0585-489 51, annika.karlsson2@lekeberg.se

Caroline Andersson, folkhälsoutvecklare
0585-488 38, caroline.andersson@lekeberg.se

Jessica Rydell, folkhälsoutvecklare

0585-489 26, jessica.rydell@lekeberg.se

Adrian Hosford-Donovan, folkhälsoutvecklare

0585-488 47, adrian.hosford.donovan@lekeberg.se

Kristin Roswall, hälsoutvecklare integration, Örebro läns idrottsförbund

019-17 55 44, kristin.roswall@olif.se

Fredric Welander, utvecklingsledare barn och unga, Region Örebro län

0702-522 632, fredric.welander@regionorebrolan.se