Familjerätt

I samband med en separation eller skilsmässa kan man som förälder behöva stöd i att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för de gemensamma barnen. Kommunen kan hjälpa föräldrar att frivilligt komma överens i dessa frågor. Detta kan ske genom samarbetssamtal eller genom att kommunen hjälper föräldrar att skriva avtal om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut.

Socialtjänsten kan inte besluta i frågor om vårdnad, boende eller umgänge, utan kan enbart hjälpa föräldrar att själva hitta lösningar och göra överenskommelser.

Vårdnad

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad. Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam. Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Gemensam eller ensam vårdnad

Om ni som föräldrar är gifta med varandra när barnet föds får ni automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte är gifta får mamman automatiskt ensam vårdnad. Ni kan anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad i samband med att faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, fastställs hos socialnämnden i er kommun.

Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden.

Vårdnad som anmäls i samband med fastställande av faderskap, föräldraskap eller direkt till Skatteverket gäller från den dag Skatteverket registrerar uppgiften.

Vårdnad genom avtal

Om någon av er föräldrar har ensam vårdnad om barnet, kan ni skriva ett avtal om att ni istället ska ha gemensam vårdnad eller att den andra föräldern ska ha vårdnaden. Föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet kan avtala om att en av dem ska få ensam vårdnad.

Avtalet bygger på att föräldrarna är överens om hur frågorna ska lösas. Avtalet ska godkännas av socialnämnden och innan avtalet kan godkännas inleds en utredning och familjerättssekreterare gör en bedömning om avtalet är till barnet bästa. Vårdnad genom avtal gäller från den dag då socialnämnden har godkänt avtalet.

Vårdnad genom dom

En av er föräldrar, eller ni tillsammans, kan ansöka till tingsrätten om ändring i vårdnaden om ert barn. Vårdnaden gäller då oftast från den dag då tingsrättens beslut vunnit laga kraft. Vissa beslut från tingsrätten kan dock gälla från och med beslutsdagen. Skatteverket underrättas alltid när tingsrätten har fattat ett beslut om barns vårdnad.

Vårdnad i internationella förhållanden

Om ni som föräldrar har ett utländskt vårdnadsbeslut kan ni visa upp detta för Skatteverket för att styrka vårdnaden. Utländska vårdnadsbeslut gäller under vissa förutsättningar även här i Sverige. Om ett utländskt beslut inte är giltigt i Sverige, det vill säga att det inte omfattas av det regelverk som gäller här, kan ni istället vända er till socialnämnden i er kommun eller till tingsrätten för att fastställa vårdnaden.

Samarbetssamtal

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning.

Samarbetssamtal kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. För att samarbetssamtal ska kunna gemomföras krävs att båda föräldrarna vill ha gemensamma samtal. Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal.

Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet/föräldraskapet för en kvinna bekräftas i en formell handling. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter såsom t.ex. arvsrätt och rätt till faderns/förädlerns efternamn börjar gälla.

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får kommunen information om det från folkbokföringen. Kommunen skickar ut ett brev till modern där hon ombeds att kontakta kommunen. Då modern kontaktar kommunen görs det upp en tid för att träffa en handläggare på Servicecenter eller familjerätten och skriva under handlingarna. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet görs anmälan om detta i samband med denna träff. Föräldrarna kan även underteckna handlingarna innan barnet är fött.

Adoption

Om du är intresserad av att adoptera ska du kontakta familjerätten för ett informationsmöte. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption.

Utredning
Efter utbildningen görs en utredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption. I utredningen gör man en individuell bedömning om den sökandes möjligheter att ta emot ett barn för adoption.

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 18 år och att de blivande föräldrarna är sammaboende. Även ensamstående kan få adoptera barn.

Medgivande
Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.