Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Familj, barn och ungdom

Alla kan någon gång drabbas av utmaningar i familjelivet. Det kan handla om konflikter i hemmet, rutiner som inte fungerar eller svårigheter i relationen med din tonåring. Kanske är du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig?

Kumla kommun erbjuder olika typer av stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge dig som förälder det stöd du behöver för att stärkas i din föräldraroll. Ett kortvarigt stöd kan du få utan att ärendet registreras. För ett mer långvarigt stöd behövs ett beslut från socialsekreterare. Allt stöd vi erbjuder är gratis.

Föräldragrupp

Under hösten 2020 kommer familjeenhetens öppenvård, i samverkan med skola och polis, starta en föräldragrupp för dig som har en tonåring eller en ungdom på väg in i tonåren. Så håll utkik!

Råd och stöd

Rollen som förälder är emellanåt komplicerad. Alla föräldrar möter olika svårigheter i olika perioder under barnets uppväxt. Det är inte ovanligt att känslor av maktlöshet, ensamhet och otillräcklighet uppstår när skilda krav och förväntningar möts.

Hur kan man förebygga konflikter och utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn? Ibland kan en situation bli låst och du behöver be din omgivning om hjälp. Invånare i Kumla kommun kan via familjeenhetens öppenvård få råd- och stödsamtal. Stödet riktar sig i första hand till föräldrar med barn upp till 18 år. Det finns möjlighet till max fem samtal och det går att vara anonym om man så önskar. Man blir inte registrerad eller journalförd. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen och kräver inget biståndsbeslut.

Behöver ni råd- och stödsamtal?
Ansök via vår e-tjänst eller kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 för mer information.

E-tjänst för att anmäla intresse för råd- och stödsamtal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetssamtal

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning.

Samarbetssamtal kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samarbetssamtal kan ofta underlätta för barnet under och efter föräldrarnas separation.

Samarbetssamtal bygger på att ni som föräldrar:

  • har en vilja att lyssna till varandras perspektiv
  • sätter barnets rättigheter och behov först
  • gemensamt försöker hitta möjligheter och delar ansvaret för barnet
  • deltar frivilligt i samtal

Samtalsledaren ska:

  • förtydliga att samtalet utgår ifrån barnets bästa
  • leda samtalet och stötta föräldrarna till att hitta gemensamma mål och delmål
  • lyfta fram det positiva i föräldrarnas samarbete gällande barnet
  • se till att båda föräldrarna får komma till tals i frågor gällande barnet

Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal. Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med Socialtjänstlagen.

Behöver ni samarbetssamtal?

E-tjänst för att anmäla intresse för samarbetssamtal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldratelefon - 019-58 82 44

Behöver du prata med någon om ditt barn eller tonåring?

På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare
och familjebehandlare. Föräldratelefonen riktar sig i första hand
till dig som är förälder eller annan vårdnadshavare med barn upp
till 18 år, om du känner oro eller har frågor kring din föräldraroll.
Du kan även få information och hänvisning till andra som
erbjuder stöd eller information om vad socialtjänsten kan
erbjuda familjer som behöver stöd.

Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Samtalen
kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.

Du blir inte registrerad eller journalförd, du kan vara anonym.

Telefonnummer är 019-58 82 44 och du kan ringa måndagar
kl. 10-13 och torsdagar kl. 13-15 (helgfria dagar).

Telefontider under sommaren 2020

Mellan den 22 juni och 16 augusti kommer föräldratelefonen att vara bemannad på måndgar kl. 11.00-12.00.

Familjebehandling

Familjebehandling utgår ifrån barnets behov och att stödja barnets utveckling. På öppenvården jobbar vi med att stärka föräldern i sin föräldraroll. Det kan handla om konflikthantering och rutiner i hemmet. Det kan även handla om relationer i familjen och att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Vi arbetar också med att tydliggöra olika familjemedlemmars behov samt att stärka trygghet och tillit i familjen.

För familjer som är i behov av ett mer långvarigt stöd hos socialtjänsten behövs ett biståndsbeslut. Det innebär att ni träffar en socialsekreterare som utreder er situation så att insaten bygger på de behov som just er familj har.

Insatser enligt socialtjänstlagen är frivillig. Vår ambition är att anpassa stödets utformning utifrån familjens enskilda behov samt att familjen ska känna hög delaktighet i insatsens utformning. Familjebehandlingen kan erbjudas i form av samtalsstöd till föräldrar enskilt eller i par. Förälder/föräldrar och ungdom/barn kan även delta i samtal tillsammans. Det finns också möjlighet att familjebehandlare gör hembesök.

Du kan ansökan om insats genom att kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Bron

Skola och socialtjänst har i samarbete utformat en modell där vi på ett lättillgängligt sätt kan stötta familjer i behov av stöd. Syftet med modellen är att skolan tillsammans med dig som förälder har en snabb väg in till socialtjänstens öppenvård där ni kan få stöd i att återfå balansen i familjen. Det kan till exempel handla om att ditt barn inte längre vill gå till skolan eller att det är svårt att få ordning på vardagsrutinerna eller andra situationer som i sin tur påverkar skolan.

Under samtalen förs endast arbetsanteckningar som förstörs efter avslut och era personuppgifter registreras inte någonstans. Familjebehandlarna ni möter har sekretess. Det är en ganska kort men intensiv kontakt på fem träffar. Träff ett och fem sker på skolan tillsammans med berörd skolpersonal. Träff två-fyra sker med förälder/föräldrar och familjebehandlare på öppenvården där varje samtal har ett eget tema.

Ni som familj blir aktuell för modellen genom att skolan tar upp frågan med er och beskriver vad det innebär i stora drag. Om ni som familj tycker att detta låter som något som kan hjälpa er tar skolan kontakt med öppenvården och bokar tid för träff ett. Är detta någonting för er kan ni ta kontakt med barnets mentor på skolan.

Mini-Bron

Förskola, bvc och socialtjänst har i samarbete utformat en modell där vi på ett lättillgängligt sätt kan hjälpa familjer i behov av stöd. Syftet med modellen är att förskola och bvc tillsammans med dig som förälder har en snabb väg in till socialtjänstens öppenvård där ni kan få stöd i att återfå balansen i familjen.

Det kan till exempel handla om att det är svårt med vardagsrutinerna, som i sin tur påverkar situationen på förskolan eller barnets utveckling i stort. Det förs endast arbetsanteckningar som förstörs efter avslut och ni registreras inte någonstans. Familjebehandlarna ni möter har sekretess.

Ni som familj blir aktuell för modellen genom att bvc eller förskola tar upp frågan med er och beskriver vad det innebär i stora drag.

Om ni som familj tycker att detta låter som något som kan hjälpa er tar bvc/förskola kontakt med öppenvården och bokar tid för träff 1.

Övriga insatser

I princip alla stödinsatser från socialtjänsten, förutom råd- och stödsamtal, samarbetssamtal eller barngrupper, kräver ett myndighetsbeslut.

Stöd utifrån ett myndighetsbeslut kan beviljas efter att en utredning har gjorts. I utredningen kartläggs vilka stödbehov som den aktuella familjen har. Exempel på sådana stödinsatser kan vara familjebehandling eller föräldrastöd via socialtjänstens öppenvård, kontaktperson, kontaktfamilj, placering i familjehem eller på boende/institution.

Om ni anser er vara i behov av någon av dessa insatser kan ni ansöka om stöd hos socialtjänsten genom att kontakta servicecenter på telefon 019-58 80 00 och bli kopplad till socialsekreterare på familjeenheten. Ni kan då även rådfråga socialsekreterare kring i vilka situationer en specifik insats kan vara aktuell.

Socialtjänstens kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshuset
Torget 1
692 31 Kumla

Postadress

Kumla kommun
Stadshuset
692 80 Kumla

Telefon

019-58 80 00 (Servicecenter)

Öppettider

Våra ordinarie arbetstider är vardagar 8.00-17.00. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 17.00. Telefonnumret får du genom att ringa till Servicecenter 019-58 80 00.

Vid en mer akut situation utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.