Miljörapport

Har du en tillståndspliktig verksamhet? Då ska du varje år lämna in en årlig miljö- rapport. I miljörapporten redovisar du hur din verksamhet tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken.

Miljörapporten består av en grunddel, en textdel samt en emissionsdeklaration. Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9.

I miljörapporten redovisar du bland annat hur ditt företag följer villkoren i tillståndet, arbetar med egenkontroll och vilka utsläppsmängder ditt företag har. Genom din miljörapport ska både myndigheter och allmänhet få insyn i ditt företags miljöbelastning. Uppgifterna i miljörapporten är också underlag för internationell rapportering.

Emissionsdeklaration

Du måste lämna in en emissionsdeklaration om din verksamhet har utsläpp till vatten eller luft som överstiger de angivna tröskelvärden som redovisas i bilaga två i Naturvårdsverkets föreskrifter. Detta är ett Excel blad där utsläpp av exempelvis koldioxid ska fyllas i.

Inlämnande av miljörapport

Du ska lämna in din miljörapport senast den 31 mars varje år. Du skickar in den elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Om du lämnar in din miljörapport för sent eller inte alls får du betala en miljösanktionsavgift. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.