Egenkontroll

Denna information riktar sig till dig som bedriver en verksamhet som på något sätt kan påverka miljön. Det är ditt ansvar att känna till om och hur din verksamhet på- verkar miljön.

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Omfattningen av egenkontrollen beror på din verksamhets art, storlek och påverkan. För de verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga finns mer detaljerade krav för egenkontroll.

Vem ansvarar för egenkontrollen?

Verksamhetsutövaren eller den som vidtar en åtgärd ansvarar genom sin egenkontroll att miljöbalkens och myndigheternas krav följs.

Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner (till exempel för drift, skötsel och underhåll) samt de åtgärder som du behöver göra för att följa lagen. Om din verksamhet är stor och komplex eller förknippad med en stor risk för människors hälsa eller miljö, behöver egenkontrollen vara mer omfattande än om verksamheten är liten, enkel eller innebär en liten risk.

Krav på dokumentation

Egenkontrollen bör dokumenteras eftersom det är du som verksamhetsutövare som har bevisbördan för att visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för personalen att göra rätt. Det underlättar också uppföljningen och gör det enklare att hitta brister om något blivit fel.

Dokumentationen kan se olika ut beroende på hur verksamheten ser ut. Anpassa dokumentationen efter verksamhetens typ och storlek samt efter vilka risker din verksamhet kan innebära för miljö och hälsa. Dokumentationen ska sparas i fem år. I förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll finns mer information om bestämmelser för egenkontroll för alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Se även 9 kap. miljöbalken.