Anvisningar för ansökan om serveringstillstånd

Vid ansökan ska den som söker tillstånd lämna in de handlingar som krävs för att tillståndsenheten ska kunna handlägga ansökan.

Tillståndsenheten skickar remisser/ställer frågor till andra myndigheter för sin bedömning. Remisser skickas till:

 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Miljöförvaltningen
 • Räddningstjänsten.

För att remisserna ska kunna skickas krävs att sökanden har inkommit med handlingarna 1-9.

För att kunna fatta beslut om tillstånd krävs att sökanden har inkommit med handlingarna 1-16.

Tillståndsenheten prövar de personer som tillståndsenheten bedömer har inflytande över rörelsen. Till exempel prövas delägare, aktieägare, styrelseledamöter, firmatecknare, långivare.

Tillståndsenheten utreder sökandens lämplighet och bedömer om tillstånd kan ges. Respektive kommun fattar beslut om serveringstillstånd. Det är sökanden som ska visa att han är lämplig att erhålla tillstånd.

Handläggningstiden för ett permanent serveringstillstånd är 2-3 månader. Kommer inte handlingarna 1-16 in till tillståndsenheten tar handläggningen längre tid.

Följande handlingar ska lämnas in för att ansökan ska handläggas och beslut kunna fattas

 1. Ansökan - ansökan om serveringstillstånd.(särskild blankett)
 2. Kopia på kvitto på inbetald ansökningsavgift - innan betalning inkommer handläggs inte ansökan. Avgiften är för närvarande 10 000 kr. Betalning görs till plusgiro 768 98-6, Hallsbergs kommun.
 3. Registreringsbevis - inte äldre än 3 månader. Anmälan till bolagsverket godtas också. Dock ska slutgiltigt bolagsbevis lämnas in.
 4. Uppgift om ägarförhållanden - för aktiebolag ska kopia av aktieboken bifogas. För enskild firma krävs ingen uppgift.
 5. Bevis om uppdrag för funktionär - utdrag beställs hos Bolagsverket 060-18 40 00. Ska omfatta 3 år tillbaka. Utdragen ska avse ägare, styrelse, finansiärer.
 6. Köpekontrakt/arrendeavtal - görs hänvisningar i kontraktet/avtalet till bilagor skall dessa också lämnas in. Avtalet skall vara undertecknat.
 7. Finansieringsplan - i finansieringsplanen ska framgå var pengarna till köpet kommer ifrån. (särskild blankett)
 8. Verksamhetsbeskrivning - beskrivning av den verksamhet man ämnar bedriva. Exempelvis öppettider, åldersgränser, dans , underhållning.
 9. Planritning över restaurangen - gäller samtliga lokaler som ingår i kontraktet. A4-format. Ritningen ska visa barens placering, entrén, nödutgångar, bordens placering, köket, förråd, varuintag m.m. För att tillståndsenheten ska kunna skicka remisser ska handlingarna 1-9 ha inkommit.
 10. Planritning över uteservering - förhållandet mellan uteserveringen och gator och byggnader ska tydligt framgå.
 11. Bevis från Miljökontoret - verksamheten ska vara registrerad hos miljökontoret. Handling som visar att detta är gjort ska bifogas ansökan.
 12. Meny.
 13. Kunskap i alkohollagstiftningen - det krävs att sökanden har dokumenterad kunskap i alkohollagstiftningen. Om ett bolag ansöker om serveringstillstånd ska 50 % av delägarna ha genomgått FHI´s kunskapstest.
 14. Anmälan av serveringsansvarig personal. (särskild blankett)
 15. Hyreskontrakt - eventuella bilagor ska också lämnas in. Hyreskontrakt ska vara undertecknat av behörig firmatecknare.
 16. Uppgift om kassaregister - fabrikat och modell. Leverantör ska anges. För att kommunen ska kunna fatta beslut ska alla handlingar 1- 16 ha inkommit till tillståndsenheten. Tillståndsenheten kan utöver handlingarna 1-16 begära in ytterligare handlingar för att kunna göra en korrekt bedömning.

Ytterligare handlingar

Tillståndsenheten kan komma att begära in ytterligare handlingar utöver handlingarna 1 - 16, för att kunna göra en korrekt bedömning.