Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Bygglovsprocessen

Här finns information om vad som styr vad som får byggas på olika platser, och om hur du kan ansöka om ett förhandsbesked till ditt bygglov.

bygglov

Förberedelser

Behöver jag bygglov?

Det första du behöver göra är att fundera på om din åtgärd kräver bygglov eller inte. Genom att läsa mer på vår sida om de vanligaste åtgärderna, hittar du information och guider som talar om vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

Vad får byggas?

Det andra du behöver göra är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta palatsen. Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur din detaljplan för ditt område ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • Vad som får byggas på ett område
 • Hur stora byggnaderna får vara

Om det inte finns en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked om platsen är obebyggd sedan tidigare.

1. Ansökan

Du ansöker enkelt genom att använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När din ansökan kommit in till oss kommer ärendet gå igenom dessa steg:

 • Din ansökan kommer in och när vi har registrerat den får du ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggare två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Vi gör en första granskning av ditt ärende. Om det saknas något kommer vi att höra av oss till dig med vad du ska komplettera.
 • Vi granskar ditt ärende utifrån bygglagstiftning, normer och gällande detaljplan.
 • När ditt ärende är komplett kommer du att få ett brev som talar
  om detta.
 • Om någon behöver få chans att få yttra sig över din ansökan, till
  exempel kommunens miljöenhet eller en granne, så har de två veckor på sig att svara.
2. Bygglov

Inom 10 veckor från att ditt ärende är komplett ska du ha ett beslut. Ibland kan vi behöva besluta om att förlänga handläggningstiden, men då får den förlängas högst 10 veckor. Därför är det bra att lämna in som krävs från början, då får du ett beslut snabbare.

Vi beslutar utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Du, eller någon som har fått yttra sig i ärendet har rätt att överklaga beslutet. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

3. Tekniskt samråd

Efter att du har fått ett beslut om bygglov behöver du lämna in tekniska handlingar och en kontrollplan. Dessa finns listade i ditt beslut om bygglov. Vi vill ha de tekniska handlingarna en vecka innan vi ska ha det tekniska samrådet.

Ett tekniskt samråd är ett möte där du som byggherre, din kontrollansvarig och vår handläggare deltar. På mötet går vi igenom hela byggnationen från ritningar till färdigt hus, hur arbetet ska planeras och organiseras och om det är något speciellt för dig att tänka på. Här går vi också igenom kontrollplanen.

På mötet bestämmer vi villkor för att få påbörja byggnadsarbetet, tid för arbetsplatsbesök samt vad som krävs för att du ska få börja använda byggnaden.

4. Startbesked

När alla de tekniska handlingarna finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked.

Tänk på att om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

5. Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft, innan du får påbörja ditt bygge.

6. Arbetsplatsbesök

Vi gör minst ett arbetsplatsbesök under byggarbetet, antingen innan grunden gjuts eller innan stommen byggs igen. Då kommer vi till byggplatsen och går igenom kontrollplanen, tittar om det finns några uppenbara avvikelser och stämmer av hur bygget går.

Kontrollansvarig och vår handläggare ska medverka vid besöket, men du som byggherren är så klart också välkommen.

7. Slutsamråd

När byggnationen är klar och du vill börja använda din byggnad kommer vi ut på ett slutsamråd. Vi går igenom hur bygget har gått, om det finns några avvikelser och om kontrollplanen har följts.

Här medverkar du som byggherre, din kontrollansvarig och vår handläggare.

8. Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked behöver du skicka in kontrollplanen, kontrollansvariges utlåtande samt övriga intyg och protokoll från byggtiden. Detta är vårt underlag för att göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.