Ritningar och handlingar

Här får du förklaringar till de olika handlingarna och ritningarna du behöver i olika ärenden till vår bygglovenheten.

Ritningar du skickar till oss när du ansöker om lov eller gör en anmälan bör:

  • vara fackmässigt utförda, tydliga och helst i A3-format
  • ritas i rekommenderad skala
  • innehålla information om vad som finns på ritningen och fastighetsbeteckning
  • gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Behöver du en ritning eller handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra handlingar till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.

Olika typerna av ritningar och kartor

Nybyggnadskarta
En nybyggnadskarta visar fastighetens, alltså tomtens, exakta mått och läge i plan och höjd. Den visar också uppgifter som exempelvis läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt. Du kan beställa din nybyggnadskarta hos vår plan- och geodataenhet, som du kontaktar via Servicecenter. För att beställa ser vi gärna att du använder våran e-tjänst.

Situationsplan
En situationsplan visar vad som skall byggas och hur det ska placeras på tomten, samt färdig sockelhöjd på alla byggnader. Den ska också visa avståndet mellan det som skall byggas och de närmsta fastighetsgränserna. Bör vara i skala 1:500. Måtten ska vara utsatta.

Fasadritning
En fasadritning beskriver byggnadens utvändiga utseende. Alla fasader som berörs i din ansökan eller anmälan ska finnas med. Om markhöjderna kommer förändras ska de nuvarande och de nya marklinjerna ut till tomtgräns ritas in på fasadritningen. Bör vara i skala 1:100.

Planritningar
En planritning visar rumsindelningen sett uppifrån. Den ska beskriva vad rummen används till, så som sovrum, kök eller annat. Storleken på rummen är markerade i kvadratmeter. Köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska finnas inritade. Placeringen av dörrar och fönster redovisas tydligt, liksom trappor och andra nivåskillnader. Bör vara i skala 1:100. Yttermåtten ska vara utsatta.

Sektionsritning
En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar rumshöjder, bjälklagens placering och takvinkel. Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna framgår. Marklinjen ska också markeras.

Detaljritningar
En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i liten del av byggnaden eller projektet. En detaljritning kan behövas för att visa en konstruktionsdetalj så som en infästning eller en ny knutpunkt i konstruktionen.

Markplaneringsritning
På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas. Markförändringarnas utbredning och nya plushöjder ska framgå. Plushöjder betyder markens nivå och beräknas i meter över havet. Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta där de befintliga höjderna finns markerade. Bör vara i skala 1:200.

Anmälan av kontrollansvarig
Anmälan av kontrollansvarig är en blankett som visar vilken certifierad kontrollansvarig (KA) som anlitats i ditt byggprojekt. På boverkets webbplats kan du söka efter certifierade KA.

Kontrollplan
En kontrollplan är ett dokument som beskiver de mest kritiskta punkterna som ska kontrolleras under arbetets gång för att lagkrav och byggnormer ska uppfyllas. Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Teknisk beskrivning
En teknisk beskrivning är en blankett som redogör för projektets tekniska delar, så som exempelvis konstruktion av grund och stomme, värme, vatten och avlopp, material. Det är ett av de viktiga dokumenten vi använder vid tekniskt samråd, som vi har innan vi ger startbesked.