Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Ritningar och handlingar

Här får du förklaringar till de olika handlingarna och ritningarna du behöver i olika ärenden när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan om byggåtgärd.

bild

Bilden visar en planritning, linjal och penna

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att ditt ärende är så komplett som möjligt för att du ska få en kortare handläggningstid.

Det finns några grundprinciper för alla typer av ritningar och dessa är:

  • ritningarna ska vara fackmässigt utförda och tydliga. Om du använder får e-tjänst vill vi ha dessa i pdf-form, och skickar du in din ansökan i papper vill vi att de ska vara i A3-format.
  • ritningarna ska ritas i rekommenderas skala.
  • ritningarna ska innehålla information om vad som finns på ritningen samt fastighetsbeteckning. Till exempel är det lämpligt att skriva entréplan på en planritning som visar just det.
  • ritningarna ska ha ett ritningsnummer och datum när dessa är ritade så att olika versioner enkelt kan skiljas från varandra.

Förklaringar av olika handlingar och ritningar

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar fastighetens, alltså tomtens, exakta mått och läge i plan och höjd. En nybyggnadskarta kan tas fram inom detaljplanerat område och krävs för nybyggnation av till exempel en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och vissa komplementbyggnader som till exempel garage. På nybyggnadskartan finns även uppgifter från detaljplanen som till exempel vad som får byggas på tomten, hur mycket som får bebyggas på tomten och om det finns någon mark på fastigheten som inte får bebyggas.

En nybyggnadskarta kan användas som en situationsplan i ansökan om bygglov. Läs mer om hur en situationsplan ska se ut nedan. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Situationsplan

En situationsplan visar den aktuella tomten som ska bebyggas rakt uppifrån, här ska befintliga byggnader finnas om tomten är bebyggd sedan innan.

Vad ska redovisas

Nybyggnationen ritas in och rita även med måtten på nybyggnationen. Ange avståndet mellan det som ska byggas och dom närmsta fastighetsgränserna. Om det finns flera byggnader ska du rita med avståndet mellan dessa. En situationsplan bör vara i skala 1:500.

Inom detaljplanerade områden ska även färdig sockelhöjd samt färdig golvhöjd anges på byggnaderna.
Med färdig sockelhöjd menas nivån där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.
Med färdig golvhöjd menas ovansidan av gjutet platta.

För att kunna beräkna vilken färdig sockelhöjd samt vilken färdig golvhöjd huset kommer ha behöver man veta tomtens höjder. Dessa levereras med en nybyggnadskarta.

Fasadritning

En fasadritning visar en byggnads yttre utseende.

Vad ska redovisas

Alla sidor av fasader som påverkas i din ansökan eller anmälan ska lämnas in. Det innebär att en tillbyggnad kanske enbart berör tre fasader, medan ett nybygge berör fyra fasader. På en fasadritning ska takvinkel och byggnadshöjd visas.

På fasadritningarna ska marklinjer redovisas. Om markhöjderna är planerade att förändras så ska de nuvarande och de nya marklinjerna till tomtgräns ritas in på fasadritningen. En fasadritning bör vara i skala 1:100.

Planritning

En planritning en byggnad sett uppifrån. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning ska visas separat. Yttermåtten på byggnaden ska vara inritade.

Vad ska redovisas

En planritning ska beskriva vad rummen används till, så som sovrum, kök eller annat. Köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska finnas inritade.

Storleken på rummen är markerade i kvadratmeter. Placeringen av dörrar och fönster redovisas tydligt, liksom trappor och andra nivåskillnader. Ange öppningsmått för dörrar. En planritning bör vara i skala 1:100.

Tillgänglighet

Tänk på att entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär att det på entréplanet ska finnas plats för kök, toalett och dusch, plats för sittgrupp och sovplats. En planritning ska vara möblerad så att man kan se att förslaget uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet. Läs mer om tillgänglighet på boverkets webbplats.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar rumshöjder, bjälklagens placering och takvinkel. Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna framgår. Marklinjen ska också markeras.

För tillbyggnad så ska en sektionsritning visa genomskärning via befintlig byggnad och tillbyggnad så att eventuella nivåskillnader framgår.

Markplaneringsritning

En markplanering visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

Vad ska redovisas

På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas. Markförändringarnas utbredning och nya plushöjder ska framgå. Plushöjder betyder markens nivå och beräknas i meter över havet. Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta där de befintliga höjderna finns markerade. Bör vara i skala 1:200.

Anmälan av kontrollansvarig

Anmälan av kontrollansvarig är en blankett som visar vilken certifierad kontrollansvarig (KA) som anlitats i ditt byggprojekt. På boverkets webbplats kan du söka efter certifierade KAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är en certifierad person som medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. I bygglagstiftningen ställs det krav på att man ska ha en kontrollansvarig förutom vid små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.
Den kontrollansvarige hjälper dig med att ta fram en kontrollplan, ser till att kontrollplanen följs, är med på samråd och kontroller samt skriver ett utlåtande när bygget är klart som lämnas in till oss för underlag för ett slutbesked.

Tänk på att en kontrollansvarig ska ha en självständig ställning. Det innebär att hen till exempel inte får vara nära släkt med den som ska utföra åtgärden eller arbeta på samma företag.

Kontrollplan

En kontrollplan behövs i de allra flesta ärenden, och för enklare åtgärder är det viktigt att kontrollplanen finns med från början, eftersom handläggningen av ditt ärende går fortare då.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget man ska göra, för att vara säker på att bygglagstiftningen uppfylls.

Normalt så utformas kontrollplanen som en checklista, där det framgår vad som ska kontrolleras, av vem och hur det ska kontrolleras. När en kontroll är gjord signeras raden av den som utförd kontrollen med initialer och datum.

Alla kontrollplaner projektanpassas så att de passar just ditt projekt. Längst ned på sidan hittar du exempel på kontrollplaner. Om du ska göra fler åtgärder kan du välja den tomma kontrollplanen och kopiera över punkter från de exemplen som finns, eller skriva egna kontrollpunkter.

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i liten del av byggnaden eller projektet. En detaljritning kan behövas för att visa en konstruktionsdetalj så som en infästning eller en ny knutpunkt i konstruktionen.

Behöver du en ritning eller handling?

Kontakta Servicecenter om du behöver få ut ritningar eller andra handlingar till din ansökan. De flesta finns i kommunens arkiv.