Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Medelstora förbränningsanläggningar

 

Myndighetsnämnden ska enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) upprätta ett register över de medelstora förbränningsanläggningar som finns i kommunen och tillgängliggöra uppgifter ur registret för allmänheten via kommunens hemsida. På denna sida finns information om registreringsplikt och uppgifter om de anläggningar som registrerats hos myndighetsnämnden.

Definition

Definitionen av en medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning med anläggningseffekt som är en (1) megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall överstiga 50 megawatt.

Registreringsplikt

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av registreringsplikt. Det innebär att den som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera myndighetsnämnden om anläggningen, detta ska ske via kommunens e-tjänst.

När information om anläggningen ska lämnas in till myndighetsnämnden styrs av anläggningens effekt och om anläggningen togs i drift innan eller efter den 20 december 2018.

Driftsättning efter den 20 december 2018

Anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018 med anläggningseffekt 1–50 MW ska registreras innan anläggningen tas i drift.

Driftsättning innan den 20 december 2018

Anläggning som togs i drift innan den 20 december 2018 är en så kallad 2018-anläggning och beroende på anläggningseffekt gäller olika datum för registreringsplikt.

Anläggningseffekt 5-50 MW

Anläggningseffekt 5–50 MW ger registreringsplikt 1 januari 2024.

Anläggningseffekt 1-5 MW

Anläggningseffekt 1–5 MW ger registreringsplikt 1 januari 2029.

Skyldighet att upprätta register

Myndighetsnämnden ska upprätta ett register över de medelstora förbränningsanläggningar som finns i kommunen och tillgängliggöra uppgifter ur registret via kommunens hemsida. Inom en månad från att informationen inkommit ska uppgifterna finnas tillgängliga i registret. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser tillgängliggörs inte.

Uppgifter som ska lämnas

Informationen som lämnas till myndighetsnämnden ska innehålla en rad uppgifter som hittas i 18 § i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I e-tjänsten ombeds du som verksamhetsutövare att fylla i samtliga uppgifter som ingår i 18 §.

Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

E-tjänst för registrering

Myndighetsnämnden har tagit fram en e-tjänst som ska användas för att lämna information om en medelstor förbränningsanläggning i enlighet med 18 § i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Du når e-tjänsten via länken, se nedan

Register medelstora förbränningsanläggningar Kumla kommun