Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Köldmedier

Här finns detaljerad information för dig som är företagare med köldmedianläggningar.

Mer information om värmepumpar för exempelvis berg- och ytjordvärme hittar du under rubriken Bygga, bo och miljö. Direktlänk finns här nedanför.

Anmälan till kommunen

Om du har en köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller köldmedia motsvarande minst 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) ska du anmäla detta till kommunen. Om du ska installera en ny anläggning ska du anmäla detta till kommunen i god tid innan du börjar använda den.

Bergvärmeanläggningar för enskilda hushåll, kylar och frysar till enskilda hushåll och så vidare omfattas inte av lagstiftningen.

Det finns ingen speciell blankett för anmälan. Kontakta kommunen så berättar vi hur du ska göra.

Regelbunden kontroll

Om du har en köldmedieanläggning måste du enligt lagen kontrollera den med jämna mellanrum. Hur ofta du måste göra kontrollen beror på hur mycket köldmedia som anläggningen innehåller. Det som kontrolleras är om det läcker ut någon gas från anläggningen.

Anmälningsblankett finns hos certifierade kontrollföretag.

Kontroller ska göras:

Mängd köldmedia (CO2e)

Intervall för kontroll

0-5 ton

Ingen kontroll behövs

5-50 ton

Minst var tolfte månad

50-500 ton

Minst var sjätte månad

500 ton eller mer

Minst var tredje månad

En köldmedieanläggning på över 500 ton CO2e måste dessutom ha ett läckagevarningssystem. När läckagevarningssystem finns förlängs tiden mellan läckagekontroller till det dubbla.

Även vid installation eller ingrepp i köldmedieaggregatet ska en kontroll utföras. Om du vid kontrollen upptäcker läckage av något slag ska du genast åtgärda det och rapportera det till kommunens miljöavdelning.

Om du har ett aggregat som ska kontrolleras varje år måste du föra en journal över allt du gör. Påfyllning, återfyllning, kontroll och så vidare ska föras in i journalen. Register ska föras över mängd köldmedia som finns och återvinns i samband med service, underhåll och bortskaffande. Om du inte gör kontrollen så får du betala en straffavgift, så kallad miljösanktionsavgift.

Årlig kontrollrapport

Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e någon gång under året ska du lämna in en årlig kontrollrapport till samhällsbyggnadsförvaltningen. Rapporten ska skickas in senast den 31 mars varje efterföljande år.

Aggregat som innehåller köldmedia motsvarande mindre än 5 ton CO2e räknas inte med i den totala köldmediemängden. Operatören är ansvarig för att kontrollrapporten kommer in i tid till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Certifiering av installatör eller reparatör

Endast kylfirmor som är person- och företagscertifierade får underhålla, installera och reparera köldmedieanläggningar.

Miljösanktionsavgift

För vissa överträdelser ska en miljösanktionsavgift tas ut. Om till exempel din årsrapport inkommer för sent (efter 31 mars), om du inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall eller inte anmäler innan en anläggning ska tas i bruk är kommunen skyldig att besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Förordningen fastställer även avgiftens storlek.

Vill du veta mer?

Det finns mer detaljerad information om köldmedia på Allt om f-gas webbplats. Länken hittar du längst ner på den här sidan.