Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hygienlokaler

En hygienlokal är en lokal där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Exempel på behandlingar är fotvård, hudvård, akupunktur och tatuering. Även bassängbad inom- och utomhus är hygieniska verksamheter.

Om du tänker starta hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta som till exempel tatuering, piercing, akupunktur eller fotvård, är du skyldig att anmäla verksamheten till samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsplikten gäller även bassängbad och solarieverksamheter som vänder sig till allmänheten.

Anmälan​

Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan verksamheten startar och innehålla ritningar och uppgifter beträffande lokal och verksamhet som krävs för att nämnden ska kunna bedöma förutsätt­ningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och större ändring av en verksamhet ska anmälas.

Anmälan av lokaler med hygieniska behandlingar görs utifrån miljöbalken. Undantaget är solarieverk­samhet som anmäls enligt strålskyddslagen. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för hygienlokaler.

En särskild anmälningsblankett finns för detta, se länk här nedanför.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan få betala miljösanktionsav­gift.