Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hygienlokaler

En hygienlokal är en lokal där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta. Exempel på behandlingar är fotvård, hudvård, akupunktur, öronhåltagning och tatuering. Även bassängbad inom- och utomhus är hygieniska verksamheter.

Om du tänker starta hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta som till exempel tatuering, piercing, akupunktur eller fotvård, är du skyldig att anmäla verksamheten till miljöenheten. Anmälningsplikten gäller även bassängbad och solarieverksamheter som vänder sig till allmänheten.

!!Ny lagstiftning!!

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Kompletterande bestämmelser till lagen finns i förordningen (2020:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Det nya regelverket börjar gälla den 1 juli 2021.

Anmälningspliktiga verksamheter efter den 1 juli 2021

Verksamheter som är anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Begreppen ”blodsmitta” och ”annan smitta” i 38 §

Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner.

Blodsmitta uppstår då blodburna virus (ex. hepatit B, hepatit C, HIV) överförs vid användning av skärande och stickande verktyg. Infektion kan även uppstå då bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier. Ett skärande eller stickande verktyg som inte är tillräckligt rengjort/desinfekterat kan också överföra svamp och virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren.

Krav på egenkontroll för de verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021

Förutom de krav på kontroll av den egna verksamheten som finns i 26 kap. 19 § miljöbalken kommer för anmälningspliktiga verksamheter även kraven enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll att gälla. Det innebär att rutiner ska vara fastställda och dokumenterade för de frågor som gäller för verksamheten. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet preciseras vilka rutiner som bör finnas med i egenkontrollen.

Anmälan​

Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan verksamheten startar och innehålla ritningar och uppgifter beträffande lokal och verksamhet som krävs för att nämnden ska kunna bedöma förutsätt­ningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och större ändring av en verksamhet ska anmälas.

Anmälan av lokaler med hygieniska behandlingar görs utifrån miljöbalken. Undantaget är solarieverk­samhet som anmäls enligt strålskyddslagen. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för hygienlokaler.

En särskild anmälningsblankett finns för detta, se länk här nedanför.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan få betala miljösanktionsav­gift.