Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Fett- och oljeavskiljare

Alla fett- och oljeavskiljare ska anmälas till oss på myndighetsnämnden.

Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Fett som släpps ut i avloppet i samband med matlagning och diskning skapar problem med igensättningar och stopp i ledningsnätet.

​Exempel på verksamheter där Kumla kommun kräver fettavskiljare

 • bageri
 • café
 • charkuteri
 • fiskberedning
 • gatukök
 • glasstillverkning
 • konditori (tillverkning)
 • konfektyrtillverkning
 • livsmedelsbutik (tillverkning)
 • livsmedelsindustri
 • mottagningskök
 • pizzeria
 • restaurangkök med stekbord (fritös)
 • rökeri
 • slakteri (styckning)
 • storkök

Regler och standard​

Det är viktigt att fettavskiljaren har rätt storlek. Dessutom ska den tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet.

Principen för avskiljningen är att fett är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Vid tömning ska hela fettavskiljaren tömmas, rengöras och sedan fyllas upp med vatten. Lock ska tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem.

Tänk på att fettavskiljaren ska uppfylla standarden SS-EN 1825.

Exempl på storlekar för fettavskiljare

Antal matportioner per dag

Normstorlek för avskiljare (l/s)

0-200

2

201-400

4

401-700

7

701-1000

10

1001-

special

Observera att verksamhetens vattenflöde inte får överstiga avskiljarens kapacitet. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas.

Läs mer om vad som gäller för fettavskiljare i riktlinjerna som finns längst ner på sidan.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns avskiljare installerad.

Matolja/fettinsamling

För att minska avloppsstopp i era ledningar och i de ledningar som VA-verket ansvarar för så kan man använda en så kallad miljötratt. Tratten fäster du på en vanlig PET-flaska och när flaskan är full så flyttar du över tratten till en ny flaska.

Miljötratten kan du hämta i vårt servicecenter på Stadshuset eller på återvinningscentralen i Kvarntorp.

Flaskan lämnar du sedan till återvinningscentralen i Kvarntorp.

Oljeavskiljare

Installation av oljeavskiljare minskar den negativa påverkan på miljön. Oljeföroreningar som kommer ut via dagvattennätet ger en direkt nedsmutsning av miljön på t.ex. sjöar, vattendrag och grundvatten. Kommer olja ut i dagvatten inom ett vattenskyddsområde kan det få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen.

Det är viktigt att minska mängden olja som kommer till reningsverket eftersom olja försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen. Med oljan följer föroreningar som avsätts i slammet, t.ex. tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ned. Vid för höga halter kan slammet inte återföras till jordbruksmark. När det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet ska en oljeavskiljare finnas.

Exempel på verksamheter där Kumla kommun kräver oljeavskiljare

 • bensinstationer
 • bilverkstäder
 • fordonstvättar
 • garage med golvavlopp
 • gör-det-själv-hallar
 • motor- och serviceverkstäder
 • olje- och kemikaliedepåer
 • parkeringshus
 • tanktvättar
 • åkerier

Regler och standard

Det är viktigt att oljeavskiljaren har rätt storlek/dimensionering. Vilken oljeavskiljare som är lämplig beror främst på vilket flöde som genereras till avskiljaren samt den tid som vattnet behöver vara i oljeavskiljaren för att olja ska hinna avskiljas. Dessutom ska den tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Principen för avskiljningen är att olja är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Observera att oljeavskiljare inte är någon reningsanläggning utan ska fungera som ett skydd mot utsläpp av mineraloljor till avloppsnätet.

Tänk på att oljeavskiljaren ska uppfylla standarden SS-EN 858.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns oljeavskiljare installerad.