Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Rättigheter och skyldigheter

Som anställd i Kumla kommun har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta regleras i lagar och i de avtal som slutits mellan arbetsgivar- och arbetsagarparterna på central nivå. Ditt enskilda anställningsavtal samt de regler och riktlinjer som finns i organisationen styr också dina rättigheter och skyldigheter.

Anställningsavtalet

Som arbetstagare är du skyldig att utföra dina arbetsuppgifter. Du är även skyldig att vikariera för annan arbetstagare och därmed helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter under en period av högst 6 månader. Du är även skyldig att byta schema eller förskjuta arbetstiden, arbeta utöver fastställd arbetstid samt fullgöra jour och beredskap.

Anställningsavtalet innebär att du som arbetstagare ska följa säkerhets- och ordningsföreskrifter. Du ska följa arbetsmiljöregler och använda skyddsanordningar som finns för arbetet och på arbetsplatsen.

Dina skyldigheter

I Kumla kommun använder vi ett löne- och personalrapporteringssystem som heter Personec. Personec bygger på att varje månadsavlönad medarbetare har ett fastställt arbetstidsschema och det är du själv som ansvarar för att rapportera in avvikelser. Detta görs direkt via Personecs Självservice. Här ansöker du i god tid om ledigheter, rapporterar sjukdom, övertid, registrerar flextid m.m.

Chef beviljar direkt i systemet och du har själv ansvar för att kontrollera att allt kommit med genom att löpande titta på din kommande lönelista. Du ska alltid försäkra dig om att din ansökan om ledighet är tillstyrkt innan du går på ledigheten. Reseräkningar ska registreras månadsvis i Personec. Du har ansvar för att snarast ta kontakt med din chef och rapportera om något verkar vara fel på din kommande eller utbetalda lön.

Då lönen utbetalas innan månaden är slut är den preliminär och kan behöva korrigeras i efterhand. Om du under din anställning tänker dig vara föräldraledig ska detta anmälas 3 månader innan tänkt ledighet till din närmsta chef.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren har vissa skyldigheter mot dig som arbetstagare – inte minst att betala ut lön och se till att du kan ta del av de anställningsförmåner som finns i ditt anställningsavtal och i kollektivavtalet.

Din chef ansvarar för att du har en god arbetsmiljö.

Som arbetstagare är du skyldig att samarbeta med chefer, kollegor och övriga anställda. Du ska vara lojal med de beslut som fattas. Kravet på att samarbeta och vara lojal gäller även arbetsgivaren och din chef gentemot dig, dina kollegor och övriga anställda.

Du, din arbetsgivare och din chef har ytterligare rättigheter och skyldigheter. Det gäller bland annat olika ledigheter som semester, föräldraskap och studier. Du har rätt att vara ledig när en nära anhörig är sjuk eller avlider. Det finns även rättigheter och skyldigheter i samband med sjukledighet och din pension.

Mer information hittar du i vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB) och dess bilagor.