Vår organisation

Som kommun är vi en politiskt styrd organisation. Det innebär att huvud­ansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroende­valda (politikerna). De beslutar hur kommunen ska organiseras och hur skattepengarna ska fördelas. Det är nödvändigt att alla medarbetare i en politiskt styrd organisation förstår vilka uppdragsgivarna verkligen är, vilket ytterst är medborgarna i kommunen.

Organisationsskiss för Kumla kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och representerar kommuninvånarna genom det mandat som fastställs i allmänna val. Kommunfullmäktige kan enkelt beskrivas som kommunens motsvarighet till Sveriges riksdag det vill säga ett beslutande organ.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen (KS) har det övergripande politiska ansvaret i kommunen och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, personalorgan och uppföljning av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen bereder och lämnar beslutsförslag i alla ärenden som beslutas i kommunfullmäktige. Kommuns­tyrelsen kan enkelt beskrivas som kommunens motsvarighet till regeringen, det vill säga ett styrande organ som bereder ärenden åt kommunfullmäktige men även beslutar själv i vissa ärenden.

Kommunstyrelsen har också ansvaret för kommunledningsförvaltningen som inte lyder under någon egen nämnd utan har kommunstyrelsen som ansvarig för verksamheterna. ​

Nämnder

I Kumla kommun finns åtta nämnder:

 1. kultur- och fritidsnämnd
 2. nämnd för livslångt lärande
 3. myndighetsnämnd
 4. samhällsbyggnadsnämnd
 5. socialnämnd
 6. sydnärkes lönenämnd
 7. valnämnd
 8. sydnärkes överförmyndarnämnd.

Nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige för att ansvara för en förvaltning och dess verksamhet. De bereder och beslutar i ärenden och styr sin förvaltning. Nämnderna beslutar endast i ärenden som gäller den egna förvaltningen. Nämnderna ska också se till att förvaltningen genomför de beslut som kommunfullmäktige fattar och som gäller för förvaltningen. I de fall nämnderna inte själva har mandat att fatta beslut kan de föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan.

Mål

De olika nämnderna har alla mål för sina verksamheter som syftar till att ge förutsättningar att uppnå vår vision om att hela tiden vara liiitebättre. Dessa mål finner du på sida 13 i budgeten för 2016 som du hittar längre ner på sidan.

Förvaltningar

De förvaltningar som genomför kommunfullmäktiges beslut och ser till att den dagliga verksamheten fungerar är:

 1. kultur- och fritidsförvaltningen
 2. förvaltning för livslångt lärande
 3. samhällsbyggnadsförvaltningen
 4. socialförvaltningen
 5. löneförvaltningen
 6. kommunledningsförvaltningen (kommunstyrelsens förvaltningen).

Kommunstyrelsens verksamheter har bland annat hand om kommunens gemensamma ekonomi, personalfrågor, kansli och IT-frågor.

Det är till respektive förvaltning du hör av dig om du till exempel söker bygglov, förskoleplats eller äldreomsorg.

Kommunala bolag

Kumla Bostäder AB

Aktieinnehav 100%

Kumla Fastigheter AB

Aktieinnehav 100%

Scantec AB

Aktieinnehav 50%

KumBro Utveckling AB, med dotterbolag

Aktieinnehav 20%

- KumBro Stadsnät AB


- KumBro Vind AB


KumBro Utveckling AB äger också 50% av

Biogasbolaget i Mellansverige AB tillsammans

med Karlskoga Energi och Miljö AB.