Medarbetarskap

Som medarbetare i Kumla kommun har du vissa rättigheter och skyldigheter, här kan du ta del av dessa. Du har även vissa förmåner som anställd i Kumla kommun, de finns också presenterade här.

Medarbetarskap

Medarbetarskap kan definieras på flera olika sätt men bygger på individens förutsättningar, vilja och förmåga att se helheten och ta det ansvar som krävs för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat. Som medarbetare i Kumla kommun förväntas vi arbeta efter detta för att skapa ett bra arbetsklimat för oss själva och andra runt omkring oss men också för att skapa en bra verksamhet för våra medborgare.

Som medarbetare i Kumla kommun har vi vissa styrdokument och policy-dokument att ta hänsyn till. De som är viktigast att känna till är:

Medarbetarenkät

Vart annat år genomför vi en medarbetarenkät där du som arbetstagare får framföra dina synpunkter på arbetsgivaren.

Kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktige har antagit nio strategiska målområden varav Medarbetare är ett av dom. Till detta målområde finns en strategisk målformulering som i sin tur syfter till att skapa förutsättning för att uppnå visionen. Målformuleringen för området Medarbetare låter så här:

Medarbetarna upplever Kumla kommun som en god arbetsgivare och trivs på sina arbetsplatser.

Detta mål ska uppnås genom:

  • en ökad frisknärvaro
  • ökat inflytande och delaktighet hos personalen
  • andelen anställda med heltidssysselsättning ska öka.

Kumlaportalen

När du väl börjat din anställning i Kumla kommun har vi på Kumlaportalen, som är vårt intranät, samlat mer information om vad du har att förhålla dig till under din anställning hos oss.

Välkommen!