Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

All in - projekt arbetsmarknad

Bilden visar flaggan för Europeiska Unionen, blå bakgrund och 12 gula stjärnor i en ring

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete, minska utanförskap och bidra till egenförsörjning för våra medborgare.

Varför All in?

  • Det är högkonjunktur och många branscher söker arbetskraft – alla behövs på arbetsmarknaden (All in!).
  • Den demografiska utvecklingen pekar på stora personalbehov även framöver, särskilt inom välfärdssektorn.
  • Alltför få kommer vidare i jobb eller till studier efter etableringsprogrammet; och män får oftare tillgång till skarpa arbetsmarknadsåtgärder jämfört med kvinnor.
  • Stora grupper riskerar att hamna i permanent utanförskap, särskilt nyanlända kvinnor.
  • Insatserna är höga, vi måste satsa allt vi har på att hitta nya lösningar (All in!).

Målet med projektet är att deltagarna ska till ett reguljärt arbete så snabbt som möjligt efter att de fullföljt etableringsprogrammet. Vi behöver ta ansvar för att människor får en chans till ett fullgott liv.

Upplägg

Projektet ska möjliggöra stegförflyttningar som tar deltagarna närmare reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter som är individanpassade. Som deltagare erbjudas man enskilda coach­samtal där man utgår från deltagarens förutsättningar. Utöver detta träffas man även i grupp för att gemensamt göra stegförflyttningar mot ett reguljärt arbete.

Projektet

Det är åtta kommuner i Örebro län som samverkar: Hällefors (projektägare), Lindesberg, Degerfors, Nora, Kumla, Hallsberg, Karlskoga och Ljusnarsberg.

Projektet utgår från individens förutsättningar för etablering i samhället och på arbets­marknaden. I projektet finns utrymme för att utveckla och testa lokala lösningar och nya samverkansformer för att nå resultat. Samarbetet mellan kommunerna innebär också kontinuerlig metod­utveckling och ett lärande.

Projektet startade i mars 2018 och pågår till och med februari 2020.

Övriga samhällspartners

  • Arbetsförmedlingen
  • Folkbildningar i länet
  • Lokala civilsamhället
  • Region Örebro län
  • Samordningsförbunden Örebro län

Kontakta oss

Vid frågor om projektet All in i Kumla kommun, vänligen kontakta:

Marie Eriksson
marie.eriksson@kumla.se
070-352 53 75