Internationellt arbete

Kumla kommun har idag flera internationella samarbeten, bland annat med våra vänorter i Norden men också genom skolutbyten med Indien och Kina.

Danmarks flagga

Kumla kommun samarbetar på olika sätt med kommuner och städer från andra länder. Syftet är att möta människor med liknande utmaningar och utbyta erfarenheter.

Våra vänorter

Sibbo

Sibbo är en av Finlands tvåspråkiga kommuner och ligger strax öster om huvudstaden Helsingfors. Kommunen har cirka 19 400 invånare och här finner du bland annat vidsträckta skogsområden och ett kustlandskap med skärgård.

Frederikssund

Frederikssund är en kommun med cirka 44 000 invånare och ligger 40 km nordväst om Köpenhamn. Frederikssund är bland annat känt för sitt årliga vikingaspel.

Aurskog-Höland

Den glesbygdsbetonade vänorten Aurskog-Höland har cirka 15 900 invånare och är belägen nära norsksvenska gränsen 50 km från Oslo. Kommunen har ett vackert sjölandskap och är en miljöinriktad kommun.

Regler för vänortssamarbeten

Vänortsutbyte sker oftast mellan kommunala förvaltningar, skolor och föreningar. Det är ett bra sätt att ta del av andras erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma problem. Vänortsamarbetet ger kommunen en chans att vidga vyerna och utöka kunskaperna om andra länder.

Ibland kan kommunen dela ut vissa bidrag vid besök i någon av Kumlas vänorter. Här nedanför kan du läsa mer om vad som gäller för dessa bidrag.

Kumlas glokala skolor - ett stort steg in i framtiden

Kumlas skolor vidgar sina vyer genom skolutbyten med Cochin i Indien och Shijiazhuang och Changchun i Kina.

Kumla kommuns förvaltning för livslångt lärande arbetar med att utveckla en internationell profil med östasieninriktning i Kumlas skolor. Våra elever ska rustas för en värld där mycket av det vi har tagit för givet nu utmanas. Från och med hösten 2013 blir denna satsning ett program med en långsiktig strategi: Kumlas Glokala Skolor – Mitt i världen, enligt devisen tänk globalt, agera lokalt.

Vi utvecklar våra skolor här och nu utifrån lokala behov, men utan koppling till världen utanför riskerar vi att våra elevers utbildningar inte blir relevanta i en framtida arbetsmarknad. Kumla tar denna höst steget fullt ut och etablerar utbyten med framtidsländerna Kina och Indien. Det är där det händer och detta måste vi skapa en förståelse och ett intresse för bland våra elever, så att de i sina utbildningsval tänker klokt, strategiskt och hållbart. Genom ett helhetsgrepp från förskola till gymnasium får våra elever en mer framtidsinriktad kunskapsbas och omvärldsförståelse.

Här några exempel på hur Kumlas Glokala Skolor fungerar

Kommunala partnerskap för hållbar utveckling. Med stöd av Sida driver Kumla kommun utvecklingsprojekt med Cochin i Indien och Shijiazhuang och Changchun i Kina. Ömsesidiga besök och webbmöten genomförs under året. Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med Tekniska förvaltningen i frågor om hållbar utveckling, IT- och demokratiutveckling.

Skolutbyten för elever, lärare och skolledare. Med EU- och Sidapengar utvecklas partnerskapen genom att besöka varandras skolor och förskolor. Mellan besöken drivs projekten vidare via webben.

Glokala pilotprojekt. I förskolor och grundskolor pågår flera projekt för att öka förståelsen för andra kulturer. Frågor vi arbetar med är: Varför är matematikundervisningen så framgångsrik i öst- och sydasien och vad kan vi lära oss av detta? Hur arbetar kinesiska och indiska lärare med språkundervisning och uppmuntran av flerspråkighet när huvudspråken rikskinesiska, hindi och engelska är andraspråk för en stor del av eleverna? Hur utvecklar vi IT i undervisningen? Hur arbetar vi med demokratiutveckling? Hur förhåller vi oss till det faktum att den globala ekonomiska utvecklingen idag leds av länder som inte delar den svenska skolans värdegrund?

JN gymnasiets Kina- och östasienprofil. I oktober 2013 kommer elever och lärare från ett gymnasium i Shijiazhuang, Kina, besöka Kumlas gymnasium under två veckor. I mars 2014 åker elever och lärare från JN till Kina. Projektet som i övrigt drivs via webbutbyten finansieras av EU-pengar och syftar till att öka både elevers och pedagogers kunskaper och utveckla berörda gymnasieprogram.

Kinesiska som regeringsuppdrag. Hösten 2014 ska alla högstadier och gymnasier i Sverige erbjuda kinesiska på samma villkor som tyska, franska och spanska. Kumla ligger långt fram här med elever i år 3-5 som läser kinesiska; pilotprojekt med engelska och kinesiska i förskolan; och redan i höst erbjuder alla kommunens högstadier kinesiska som språkval och elevens val.

Det globala uppdragspaketet syftar till att förse pedagoger med verktyg för att i undervisningen integrera inte bara internationalisering utan även entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling, IT-utveckling, språkutveckling och ämnesövergripande projekt. Alla intresserade pedagoger får också kontinuerlig fortbildning, bl a med ekonomiskt stöd av Universitets- och högskolerådet och Den Globala Skolan.

Kumlas Glokala Skolor är en samordnad skolutveckling med många parallella pilotprojekt. Genom att politiker, tjänstemän, skolledare, pedagoger och elever åker till och samarbetar med samma kommuner kan upplevelserna och slutsatserna lättare delas. Detta är starten på en långsiktig framtidsoptimistisk utvecklingsprocess i Kumlas skolor. Vi behöver hitta nya svar på nya frågor. Det går inte att backa några band, utan nu gäller det att ta vara på den svenska skolans styrkor och hitta nya vägar in i framtiden där Kumlas elever på ett positivt sätt kan vara med och forma vår värld.