Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med strategiska och operativa frågor inom samhällsbyggnadsområdet! 

En maskin för snöröjning som lastar på snö på en lastbil i ett villaområde.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvarsområde och ansvarar bland annat för Kumla kommuns fysiska planering av mark och vatten, trafikplanering, GIS-teknik och bostadsförsörjningsfrågor. Nämnden äger och förvaltar kommunens markreserv och exploateringsfastigheter, verksamhetslokaler samt gator, vägar och torg. Nämnden ansvarar också för kommunens vatten- och avloppsverksamhet samt renhållningsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden samordnar och planerar kommunens lokalförsörjning och ansvarar också för kommunens lokalvård och måltidsverksamhet.

Aktuellt

Utbildningsmaterial

Digital guide för kommunens Miljöprogram

Kommunen miljösamordnare har tagit fram en digital guide för kommunens miljöprogram. Ta del av den digitala guiden för kommunens miljöprogram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspirationsfilm om de globala målen för hållbar utveckling

Svenska FN-förbundet har tagit fram två inspirationsfilmer om de globala målen för hållbar utveckling. Filmerna har tagits fram genom Glokala Sverige som är ett är projekt för kommunikation och utbildning. Projektet syftar till att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. En av filmerna är cirka tre minuter och det finns också en kortare version på cirka en och en halv minut. Läs mer på Svenska FN-förbundets hemsida där det finns inspirationsfilmer om de globala målen för hållbar utveckling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Vårt dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt och du kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Ta del av den digitala guiden om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. dataskyddsförordningen. Länk till annan webbplats.

Digital utbildning om barnkonventionen

Utbildning för dig som förtroendevald om vad det innebär att barnkonventionen kommer bli svensk lag samt hur konventionen kan tolkas och tillämpas. Ta del av digital Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utbildning om barnkonventionen på Västra Götalandregionens hemsida. Länk till annan webbplats.

Information om kommunal avfallplanering och ansvar

Informationsmaterial till dig som förtroendevald om bland annat kommunal avfallsplanering och kommunens ansvar för avfallshanteringen. Läs mer på Avfall Sveriges hemsida där det finns informationsmaterial om planering, hantering och ansvar för avfall. Länk till annan webbplats.

Digital utbildning om delegation och delegationsordning

Videoguide om delegation och delegationsordning. Ta del av digital guide om delegation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital utbildning om plan- och bygglagen (Pbl)

Om du vill lära dig mer om plan- och bygglagen och hur lagen tillämpas så har Boverket en introduktion i Pbl för förtroendevalda som går att ta del av på Boverkets hemsida. Läs mer på Boverkets hemsida där digital utbildning finns för fötroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats.

Boverkets webbseminarier

Boverket har en hel del webbseminarier som ofta går att ta del av i efterhand på Boverkets hemsida. Observera dock att det kan ha skett förändringar i lagstiftningen efter att ett seminarium sänts. Läs mer på Boverkets hemsida och ta del av Boverkets webbseminarier. Länk till annan webbplats.

Junos guider

Rättsdatabasen Juno har ett flertal guider inom områdena miljö & hälsa samt bygg & fastighet med mera. Läs mer och ta del av dessa guider på Karnovgroups hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagstiftning och praxis

Sammanställning av domar inom samhällsbyggnads- och miljöområdet

Rättsdatasen Juno sammanställer domar inom samhällsbyggnads- och miljöområdet som meddelas av Högsta Domstolen (HD) bland andra under 2020. Syftet med sammanställningen är att få en enkel överblick över domstolarnas senaste praxis inom området. För att skapa konto på Juno, följ instruktionerna på Karnovgroups hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Karnovgroups hemsida och ta del av sammanställning över domar inom samhällsbyggnads- och miljöområdet under 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2020

Under första halvåret av 2020 trädde flera ändringar av befintliga lagar och förordningar i kraft, men även nya. Regeringen har publicerat en sammanställning över de viktigare ändringarna.

Ta del av sammanställning över nya lagar och förordningar samt ändringar av befintliga från första halvåret av 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betänkande om modernare byggregler

Strax innan jul lämnade kommittén för modernare byggregler in ett betänkande till regeringen. Det övergripande syftet med utredningen är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande (SOU 2019:68).  Ta del av betänkande SOU 2019:68, modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sidorna 17-25 innehåller en sammanfattning av vad kommittén föreslår i betänkandet. Läs mer på regeringens hemsida och ta del av sammanfattning av betänkandet modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proposition om en utvecklad översiktsplanering

Regeringen har lämnat in en proposition om nya bestämmelser för översiktsplanering. Förslagen syftar bland annat till att förenkla kommunernas arbete, säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen och att översiktsplanen i högre utsträckning ska underlätta vid arbetet med detaljplaner samt prövning av bygglov och förhandsbesked. Ändringen är även ett steg i att skapa en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft 1 april 2020. Läs mer på regeringens hemsida och ta del av information om proposition för en utvecklad översiktsplanering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta del av proposition om en utvecklad översiktsplanering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Från och med den 1 januari 2020 införs en ny bestämmelse som innebär förbättrat genomförande av det så kallade avfallsdirektivet. En av bestämmelserna innebär att en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet som behandlar avfall endast får tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kapitlet miljöbalken. Ändringarna innebär även krav på att en dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling. Läs mer på regeringens hemsida och ta del av sammanfattning av proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta del av proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionen blir svensk lag

Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen gälla som svensk lag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram utbildningsmaterial om hur konventionen kan tolkas och tillämpas samt en digital utbildningsfilm. Information och material kopplat till barnkonventionen finns på Sveriges kommuner och regioners hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta del av digital utbildning om barnkonventionen på Västra Götalandregionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledande guider med koppling till detaljplan

Juno har sammanställt vägledande guider om detaljplaner med utgångspunkt i olika perspektiv. Läs mer på Karnovgroups hemsida och ta del av vägledande guider om detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rapport över anmälda personuppgiftsincidenter

Datainspektionen har publicerat en rapport över anmälda personuppgiftsincidenter under månaderna januari-september 2019. Antalet anmälningar har ökat med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. Läs mer på Datainspektionens hemsida och ta del av rapport över personuppgiftsincidenter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledande dom om antagande av detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har den 4 september 2019 beslutat upphäva mark- och miljödomstolens dom gällande antagande av en detaljplan i Örebro kommun. Eftersom detaljplanen varit av betydande intresse för allmänheten konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att rätten att fatta beslutet inte kunnat delegeras från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden. Ta del av en kortfattad beskrivning av domen och domen på Svea Hovrätts hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper

Under 2018 antogs nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper och under våren 2019 har ändringarna legat till grund för en samverkansplattform mellan Avfall Sverige, SKR och FTI och behandlats i en vägledning från Naturvårdsverket. Reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar och returpapper blir tillståndspliktig och det ställs krav på hur insamlingen ska genomföras. En viktig förändring är att kommunerna efter utgången av 2020 inte längre kan samla in förpackningsavfall och returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS. Mer information hittar du på Naturvårdverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datainspektionens nationella integritetsrapport 2019

Datainspektionen har lämnat sin första nationella integritetsrapport för år 2019 vilken syftar till att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Rapporten beskriver hur långt Sverige kommit i arbetet med att införa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt medborgarnas och våra verksamheters kunskap och perspektiv på integritet och dataskydd. Målgruppen för rapporten är i första hand beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter, förtroendevalda och personer som på olika sätt arbetar med dataskydd och informationssäkerhet. Läs mer på Datainspektionens hemsida och ta del av integritetsrapport Länk till annan webbplats..

Lagändring, plan- och bygglagen

Den 1 april 2020 ändrades kapitel 3 i plan- och bygglagen (PBL), vilket berör översiktsplanering. Boverket beskriver och förklarar denna ändring på sin hemsida. Läs mer på Boverkets hemsida om ändring av kapitel 3 i plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Ta del av Kumla kommuns författningssamling på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalisering

Arbetet för att utveckla olika verksamheter inom kommunen sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer information om digitalisering finns på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.