Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med strategiska och operativa frågor inom samhällsbyggnadsområdet! 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvarsområde och ansvarar bland annat för Kumla kommuns fysiska planering av mark och vatten, trafikplanering, GIS-teknik och bostadsförsörjningsfrågor. Nämnden äger och förvaltar kommunens markreserv och exploateringsfastigheter, verksamhetslokaler samt gator, vägar och torg. Nämnden ansvarar också för kommunens vatten- och avloppsverksamhet samt renhållningsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden samordnar och planerar kommunens lokalförsörjning och ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsverksamhet.

Aktuellt

Dataskydd och GDPR

Datainspektionen har lämnat sin första nationella integritetsrapport vilken syftar till att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Rapporten beskriver hur långt vi har kommit i arbetet med att införa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt medborgarnas och våra verksamheters kunskap och perspektiv på integritet och dataskydd. Målgruppen för rapporten är i första hand beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter, förtroendevalda och personer som på olika sätt arbetar med dataskydd och informationssäkerhet. Länk till Datainspektionens hemsida och integritetsrapportlänk till annan webbplats

 

Utbildningsmaterial

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Vårt dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt ochdu kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Länk till digital guide omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster dataskyddsförordningen.länk till annan webbplats

Digital utbildning om barnkonventionen

Utbildning för dig som förtroendevald om vad det innebär att barnkonventionen kommer bli svensk lag samt hur konventionen kan tolkas och tillämpas. Länk till digitallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utbildning om barnkonventionen.länk till annan webbplats

Kommunal avfallplanering och ansvar

Informationsmaterial till dig som förtroendevald om bland annat kommunal avfallsplanering och kommunens ansvar för avfallshanteringen. Länk till Avfall Sveriges hemsida med informationsmaterial om planering, hantering och ansvar för avfall.länk till annan webbplats

Delegation och delegationsordning

Videoguide om delegation och delegationsordning. Länk till digital guide om delegationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen (Pbl)

Om du vill lära dig mer om plan- och bygglagen och hur lagen tillämpas så har Boverket en introduktion i Pbl för förtroendevalda som går att ta del av. Länk till Boverkets hemsida med digital utbildning för fötroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats För avsnitt nummer 8 (arkitektur) har det tidigare inte funnits någon modul men nu är även denna del uppdaterad.

Boverkets webbseminarier

Boverket har en hel del webbseminarier som ofta går att ta del av i efterhand på Boverkets hemsida. Observera dock att det kan ha skett förändringar i lagstiftningen efter att ett seminarium sänts. Länk till Boverkets hemsida och Boverkets webbseminarier.länk till annan webbplats

 

Lagstiftning och praxis

Barnkonventionen blir svensk lag

Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen gälla som svensk lag. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram utbildningsmaterial om hur konventionen kan tolkas och tillämpas (tryck här för mer information)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt en digital utbildningsfilm. Länk till SKL:s hemsida med digital utbildning om barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagrådsremiss om att utveckla kommunernas arbete med översiktsplanering

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss med förslag om att utveckla kommunernas arbete med översiktsplanering. En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det därefter som en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020. Lagrådsremissen hittar du genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledande dom om antagande av detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har den 4 september 2019 beslutat upphäva mark- och miljödomstolens dom gällande antagande av en detaljplan i Örebro kommun. Eftersom detaljplanen varit av betydande intresse för allmänheten konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att rätten att fatta beslutet inte kunnat delegeras från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden. En kortfattat beskrivning finner du genom att klicka hälänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterr, och domen hittar du genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper

Under 2018 antogs nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper och under våren 2019 har ändringarna legat till grund för en samverkansplattform mellan Avfall Sverige, SKL och FTI och behandlats i en vägledning från Naturvårdsverket. Reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar och returpapper blir tillståndspliktig och det ställs krav på hur insamlingen ska genomföras. En viktig förändring är att kommunerna efter utgången av 2020 inte längre kan samla in förpackningsavfall och returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS. Mer information finner du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagförändring, plan- och bygglagen

Från och med den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Boverket kommer hålla ett webbseminarium den 27 juni klockan 14:30-15:30 där de kommer gå igenom lagförändringarna, mer om det kan ni läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Webbseminariet är gratis och går även att ta del av i efterhand. 

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du härlänk till annan webbplats.

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns härlänk till annan webbplats.