Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med strategiska och operativa frågor inom samhällsbyggnadsområdet! 

Fotografi på en traktor i ett villaområde som skyfflar upp snö på flaket till en lastbil

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvarsområde och ansvarar bland annat för Kumla kommuns fysiska planering av mark och vatten, trafikplanering, GIS-teknik och bostadsförsörjningsfrågor. Nämnden äger och förvaltar kommunens markreserv och exploateringsfastigheter, verksamhetslokaler samt gator, vägar och torg. Nämnden ansvarar också för kommunens vatten- och avloppsverksamhet samt renhållningsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden samordnar och planerar kommunens lokalförsörjning och ansvarar också för kommunens lokalvård och måltidsverksamhet.

Aktuellt

Utbildningsmaterial

Digital guide för kommunens Miljöprogram

Kommunen miljösamordnare har tagit fram en digital guide för kommunens miljöprogram. Länk till digital guide för kommunens miljöprogram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspirationsfilm om de globala målen för hållbar utveckling

Svenska FN-förbundet har tagit fram två inspirationsfilmer om de globala målen för hållbar utveckling. Filmerna har tagits fram genom Glokala Sverige som är ett är projekt för kommunikation och utbildning. Projektet syftar till att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. En av filmerna är cirka tre minuter och det finns också en kortare version på cirka en och en halv minut. Länk till Svenska FN-förbundets hemsida med inspirationsfilm om de globala målen för hållbar utveckling.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Vårt dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt ochdu kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Länk till digital guide omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster dataskyddsförordningen.länk till annan webbplats

Digital utbildning om barnkonventionen

Utbildning för dig som förtroendevald om vad det innebär att barnkonventionen kommer bli svensk lag samt hur konventionen kan tolkas och tillämpas. Länk till digitallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utbildning om barnkonventionen.länk till annan webbplats

Information om kommunal avfallplanering och ansvar

Informationsmaterial till dig som förtroendevald om bland annat kommunal avfallsplanering och kommunens ansvar för avfallshanteringen. Länk till Avfall Sveriges hemsida med informationsmaterial om planering, hantering och ansvar för avfall.länk till annan webbplats

Digital utbildning om delegation och delegationsordning

Videoguide om delegation och delegationsordning. Länk till digital guide om delegationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital utbildning om plan- och bygglagen (Pbl)

Om du vill lära dig mer om plan- och bygglagen och hur lagen tillämpas så har Boverket en introduktion i Pbl för förtroendevalda som går att ta del av på Boverkets hemsida. Länk till Boverkets hemsida med digital utbildning för fötroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats

Boverkets webbseminarier

Boverket har en hel del webbseminarier som ofta går att ta del av i efterhand på Boverkets hemsida. Observera dock att det kan ha skett förändringar i lagstiftningen efter att ett seminarium sänts. Länk till Boverkets hemsida och Boverkets webbseminarier.länk till annan webbplats


Lagstiftning och praxis

Sammanställning av domar inom samhällsbyggnadsområdet

JP Infonet har sammanställt en redovisning av domar inom samhällsbyggnadsområdet, plan- och byggmål, som meddelats av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) under perioden 1 juli-31 december. Syftet med sammanställningen är att få en enkel överblick över domstolarnas senaste praxis inom området.

Länk till JP Infonets hemsida med sammanställning över domar inom samhällsbyggnadsområdet under perioden 1 juli-31 december 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya lagar och regler från årsskiftet 2019/2020

Från och med årsskiftet trädde flera ändringar av lagar och regler i kraft. Regeringen har publicerat en sammanställning över de viktigare ändringarna.

Länk till sammanställning över ändringar i lagar och regler från och med årsskiftet 2019/2020.länk till annan webbplats

Betänkande om modernare byggregler

Strax innan jul lämnade kommittén för modernare byggregler in ett betänkande till regeringen. Det övergripande syftet med utredningen är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande (SOU 2019:68).  Länk till SOU 2019:68, modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sidorna 17-25 innehåller en sammanfattning av vad kommittén föreslår i betänkandet. Länk till regeringens hemsida med sammanfattning av betänkandet modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsting ändras till region

Riksdagen har beslutat att termen landsting ska ändras till region. Ändringen medför lagändringar ibland annat miljöbalken och kulturmiljölagen. Som en del i detta har även Sveriges kommuner och landsting, SKL, bytt namn till Sveriges kommuner och regioner, SKR. Länk till JP Infonets hemsida, proposition om en ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning.länk till annan webbplats Länk till lag om ändring i miljöbalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till lag om ändring i kulturmiljölagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Proposition om en utvecklad översiktsplanering

Regeringen har lämnat in en proposition om nya bestämmelser för översiktsplanering. Förslagen syftar bland annat till att förenkla kommunernas arbete, säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen och att översiktsplanen i högre utsträckning ska underlätta vid arbetet med detaljplaner samt prövning av bygglov och förhandsbesked. Ändringen är även ett steg i att skapa en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft 1 april 2020. Länk till regeringens hemsida med information om proposition för en utvecklad översiktsplanering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till proposition om en utvecklad översiktsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Från och med den 1 januari 2020 införs en ny bestämmelse som innebär förbättrat genomförande av det så kallade avfallsdirektivet. En av bestämmelserna innebär att en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet som behandlar avfall endast får tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kapitlet miljöbalken. Ändringarna innebär även krav på att en dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling. Länk till regeringens hemsida med sammanfattning av proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnkonventionen blir svensk lag

Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen gälla som svensk lag. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram utbildningsmaterial om hur konventionen kan tolkas och tillämpas (tryck här för mer information)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt en digital utbildningsfilm. Länk till SKL:s hemsida med digital utbildning om barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Analys av vilka krav som ställs på parkeringsplatser vid detaljplanering

JP Infonet har lämnat en vägledande analys om hur mycket utrymme som kan krävas till parkeringsplatser vid nybyggnation. I analysen kommenteras även avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen och mark- och miljödomstolarna. Länk till JP Infonets hemsida med analys av utrymme för parkeringsplatser vid detaljplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport över anmälda personuppgiftsincidenter

Datainspektionen har publicerat en rapport över anmälda personuppgiftsincidenter under månaderna januari-september 2019. Antalet anmälningar har ökat med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. Länk till Datainspektionens hemsida och rapport över personuppgiftsincidenter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledande dom om antagande av detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har den 4 september 2019 beslutat upphäva mark- och miljödomstolens dom gällande antagande av en detaljplan i Örebro kommun. Eftersom detaljplanen varit av betydande intresse för allmänheten konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att rätten att fatta beslutet inte kunnat delegeras från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden. En kortfattat beskrivning finner du genom att klicka hälänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterr, och domen hittar du genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper

Under 2018 antogs nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper och under våren 2019 har ändringarna legat till grund för en samverkansplattform mellan Avfall Sverige, SKL och FTI och behandlats i en vägledning från Naturvårdsverket. Reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar och returpapper blir tillståndspliktig och det ställs krav på hur insamlingen ska genomföras. En viktig förändring är att kommunerna efter utgången av 2020 inte längre kan samla in förpackningsavfall och returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS. Mer information finner du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Datainspektionens nationella integritetsrapport 2019

Datainspektionen har lämnat sin första nationella integritetsrapport för år 2019 vilken syftar till att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Rapporten beskriver hur långt Sverige kommit i arbetet med att införa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt medborgarnas och våra verksamheters kunskap och perspektiv på integritet och dataskydd. Målgruppen för rapporten är i första hand beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter, förtroendevalda och personer som på olika sätt arbetar med dataskydd och informationssäkerhet. Länk till Datainspektionens hemsida och integritetsrapportlänk till annan webbplats.

Lagförändring, plan- och bygglagen

Från och med den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Boverket kommer hålla ett webbseminarium den 27 juni klockan 14:30-15:30 där de kommer gå igenom lagförändringarna, mer om det kan ni läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Webbseminariet är gratis och går även att ta del av i efterhand. 

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Länk till Kumla kommuns författningssamling på kommunens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalisering

Arbetet för att utveckla olika verksamheter inom kommunen sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Länk till mer information om digitalisering på kommunens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster