Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med strategiska och operativa frågor inom samhällsbyggnadsområdet! 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvarsområde och ansvarar bland annat för Kumla kommuns fysiska planering av mark och vatten, trafikplanering, GIS-teknik och bostadsförsörjningsfrågor. Nämnden äger och förvaltar kommunens markreserv och exploateringsfastigheter, verksamhetslokaler samt gator, vägar och torg. Nämnden ansvarar också för kommunens vatten- och avloppsverksamhet samt renhållningsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden samordnar och planerar kommunens lokalförsörjning och ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsverksamhet.

Aktuellt

Meetings övergår till Meetings plus

Under maj månad kommer vi övergå Meetings plus vilket är en ny version av appen Meetings. Under maj kommer vi hålla två utbildningstillfällen men det är även möjligt att installera appen själv. För mer information om bytet, se utskick via mejl eller kontakta din nämndsekreterare.

Dataskydd och GDPR

Datainspektionen har lämnat sin första nationella integritetsrapport vilken syftar till att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Rapporten beskriver hur långt vi har kommit i arbetet med att införa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt medborgarnas och våra verksamheters kunskap och perspektiv på integritet och dataskydd. Målgruppen för rapporten är i första hand beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter, förtroendevalda och personer som på olika sätt arbetar med dataskydd och informationssäkerhet. Mer information och Datainspektionens rapport hittar du här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Utbildningsmaterial

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Vårt dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt ochdu kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Klicka här för att lära dig mer om dataskyddsförordningen!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal avfallplanering och ansvar

Informationsmaterial till dig som förtroendevald om bland annat kommunal avfallsplanering och kommunens ansvar för avfallshanteringen hittar du genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delegation

Videoguide om delegation och delegationsordning hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen (Pbl)

Om du vill lära dig mer om plan- och bygglagen och hur lagen tillämpas så har Boverket en introduktion i Pbl för förtroendevalda som går att ta del av här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster För avsnitt nummer 8 (arkitektur) har det tidigare inte funnits någon modul men nu är även denna del uppdaterad.

Boverkets webbseminarier

Boverket har en hel del webbseminarier som ofta går att ta del av i efterhand på Boverkets hemsida. Observera dock att det kan ha skett förändringar i lagstiftningen efter att ett seminarium sänts. Tryck här för att ta del av seminarierna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Styrdokument, lagstiftning och praxis

Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper

Under 2018 antogs nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper och under våren 2019 har ändringarna legat till grund för en samverkansplattform mellan Avfall Sverige, SKL och FTI och behandlats i en vägledning från Naturvårdsverket. Reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar och returpapper blir tillståndspliktig och det ställs krav på hur insamlingen ska genomföras. En viktig förändring är att kommunerna efter utgången av 2020 inte längre kan samla in förpackningsavfall och returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS. Mer information finner du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagförändring, plan- och bygglagen

Från och med den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Boverket kommer hålla ett webbseminarium den 27 juni klockan 14:30-15:30 där de kommer gå igenom lagförändringarna, mer om det kan ni läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Webbseminariet är gratis och går även att ta del av i efterhand. 

Domar om detaljplaner mars 2019

JP Infonet är en webbtjänst som bland annat tillhandahåller juridiskt stöd. I deras kunskapsbank har en av deras jurister lagt upp information om och kommentarer kring några domar som Mark- och miljööverdomstolen prövat under mars månad 2019. Klicka här för att ta del av informationen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetsplan och budget 2019 för Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd

Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd antog på sitt sammanträde den 7 februari 2019 verksamhetsplan med budget 2019. Planen finns att läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Region Örebro län antog på sitt sammanträde den 19 juni 2018 länsplan för regional transportinfrastruktur (Länstransportplan) för åren 2018-2029. Planen finns att läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell infrastrukturplan för transportsystemet 2018-2029

Regeringen fattade den 31 maj 2018 beslut om en nationell infrastrukturplan för transportsystemet 2018-2029. Klicka här för att ta del av mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Örebro län

Region Örebro län antog 6 mars 2018 en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. Mer om RUS:en kan du läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du härlänk till annan webbplats.

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns härlänk till annan webbplats.