Nämnd för livslångt lärande

Nämndens uppgifter

Nämnd för livslångt lärande ansvarar för kommunens all barnomsorg och skola.

Nämnd för livslångt lärande ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar omfattande förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, specialskola, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och annan pedagogisk omsorg. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen gällande skolbibliotek och den kommunala kulturskolan och naturskolan.

Aktuellt
Under våren 2018 kom en ny skollag. En av förändringarna i den nya lagen är att skolplikten börja gälla ett år tidigare än idag, alltså från det kalenderår barnet fyller sex år och skolplikten blir tioårig. Den första omgången med obligatorisk förskoleklass börjar höstterminen 2018. 

De nationella proven digitaliseras och resultaten ska särskilt beaktas vid betygsättning i syftet att öka likvärdigheten och rättssäkerheten. Proven ska digitaliseras och proven ska bedömas av någon annan än den undervisande läraren.

Ytterligare en förändring är att benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen och grundskolans timplan delas in i dessa stadier. En stadieindelad timplan innebär också att språkvalet blir obligatoriskt från och med årskurs 6.

Styrande dokument
Nämnd för livslångt lärandes verksamhetsområde styrs av nationella styrdokument så som skollag och gymnasieförordning, de kan ni läsa via dessa länkar:

Lagar och förordningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läroplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets sida om regler och ansvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns även en rad interna dokument som styr nämnd för livslångt lärandes verksamhet, dessa dokument finns samlade i en kommunal författningssamling på kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.