Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena bygglov, bostadsanpassning, miljö och trafik!

 

Myndighetsnämnden utgör Kumla kommuns byggnadsnämnd och ansvarar för tillsyn och prövning av frågor huvudsaktligen inom områdena bygglov, bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, smittskydd och livsmedel.

Myndighetsnämnden utgör även kommunens trafiknämnd och ansvarar för prövning av frågor om lokala trafikföreskrifter, flytt av fordon samt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Aktuellt

Meetings övergår till Meetings plus

Under maj månad kommer vi övergå Meetings plus vilket är en ny version av appen Meetings. Under maj kommer vi hålla två utbildningstillfällen men det är även möjligt att installera appen själv. För mer information om bytet, se utskick via mejl eller kontakta din nämndsekreterare.

Dataskydd och GDPR

Datainspektionen har lämnat sin första nationella integritetsrapport vilken syftar till att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Rapporten beskriver hur långt vi har kommit i arbetet med att införa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt medborgarnas och våra verksamheters kunskap och perspektiv på integritet och dataskydd. Målgruppen för rapporten är i första hand beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter, förtroendevalda och personer som på olika sätt arbetar med dataskydd och informationssäkerhet. Mer information och Datainspektionens rapport hittar du här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Utbildningsmaterial

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Vårt dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt ochdu kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Klicka här för att lära dig mer om dataskyddsförordningen!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal avfallsplanering och ansvar

Informationsmaterial till dig som förtroendevald om bland annat kommunal avfallsplanering och kommunens ansvar för avfallshanteringen hittar du genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delegation och delegationsordning

Videoguide om delegation och delegationsordning hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen (Pbl)

Om du vill lära dig mer om plan- och bygglagen och hur lagen tillämpas så har Boverket en introduktion i Pbl för förtroendevalda som går att ta del av här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster För avsnitt nummer 8 (arkitektur) har det tidigare inte funnits någon modul men nu är även denna del uppdaterad.

Frågor och svar om Attefallshus

Boverket har tagit fram svar på vanliga frågor om Attefallshus. Klicka här för att läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverkets webbseminarier

Boverket har en hel del webbseminarier som ofta går att ta del av i efterhand på Boverkets hemsida. Observera dock att det kan ha skett förändringar i lagstiftningen efter att ett seminarium sänts. Tryck här för att ta del av webbseminarierna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Styrdokument, lagstiftning och praxis

Lagrådsremiss om att utöka den tillåtna byggnadsarean för attefallshus

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss med förslag om att utöka den tillåta byggnadsarean för bygglovsfria komplementbostadshus, så kallade attefallshus, från 25 till 30 kvadratmeter. En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020. Mer information om remissen hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag till Boverket om att se över sina bygg- och konstruktionsregler

Boverket ansvarar för att ta fram tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagens regler om tekniska egenskapskrav. Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att se över föreskrifterna i syfte att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Mer information om uppdraget hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagförändring, plan- och bygglagen

Från och med den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Ändringen innebär att det införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs också undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket kommer hålla ett webbseminarium den 27 juni klockan 14:30-15:30 där de kommer gå igenom lagförändringarna, mer om det kan ni läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Webbseminariet är gratis och går även att ta del av i efterhand. 

Ny lag om tobak och liknande produkter

Tobakslagen (1993:581) har ersatts av en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019 men bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla den 20 maj 2019. Myndighetsnämnden är enligt reglemente ansvarig för tillsyn av rökfria miljöer. Klicka här för att komma till mer information om lagändringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och klicka här för att komma till den nya lagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dom om avvikelse vid bygglov

Mark- och miljöverdomstolen har i en dom kommit fram till bygglov inte kan beviljas för ett flerbostadshus som överskrider den tillåtna byggnadsarean med 10 procent. Domstolen menar att avvikelsen inte är att betrakta som liten. Mer om Mark- och miljööverdomstolens dom kan ni läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förenklade regler för solenergi, solcellspaneler

Från och med den 1 augusti 2018 har reglerna om bygglov för solenergi förenklats vilket innebär att det inte längre krävs bygglov för solcellspaneler som följer en byggnads form. Mer information om den nya lagstiftningen finner du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr myndighetsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du härlänk till annan webbplats.

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns härlänk till annan webbplats.