Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena bygglov, bostadsanpassning, miljö och trafik!

 

Myndighetsnämnden utgör Kumla kommuns byggnadsnämnd och ansvarar för tillsyn och prövning av frågor huvudsaktligen inom områdena bygglov, bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, smittskydd och livsmedel.

Myndighetsnämnden utgör även kommunens trafiknämnd och ansvarar för prövning av frågor om lokala trafikföreskrifter, flytt av fordon samt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Aktuellt

Utbildningsmaterial

Digital guide för kommunens Miljöprogram

Här finns det en guide för kommunens miljöprogram! https://guide.kumla.se/2487.guide

Inspirationsfilm om de globala målen för hållbar utveckling

Svenska FN-förbundet har tagit fram två inspirationsfilmer om de globala målen för hållbar utveckling. Filmerna har tagits fram genom Glokala Sverige vilket är ett är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. En av filmerna är cirka tre minuter, det finns också en kortare version på cirka en och en halv minut. Länk till Svenska FN-förbundets hemsida med inspirationsfilm om de globala målen för hållbar utveckling.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital utbildning om prövning av bygglov

Den 28 november håller Boverket i ett webbseminairum om prövning av bygglov inom och utanför detaljplan. Seminariet tar cirka en timme och går även att ta del av i efterhand. För fler webbseminarium via Boverket, se längre ned på sidan. Länk till webbseminarium på Boverkets hemsida, prövning av bygglov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Vårt dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt ochdu kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Länk till digital guide om dataskyddsförordningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital utbildning om barnkonventionen

Utbildning för dig som förtroendevald om vad det innebär att barnkonventionen kommer bli svensk lag samt hur konventionen kan tolkas och tillämpas. Länk till digital utbildning om barnkonventionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om kommunal avfallsplanering och ansvar

Informationsmaterial till dig som förtroendevald om bland annat kommunal avfallsplanering och kommunens ansvar för avfallshanteringen. Länk till Avfall Sveriges hemsida med informationsmaterial om planering, hantering och ansvar för avfall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital utbildning om delegation och delegationsordning

Videoguide om delegation och delegationsordning. Länk till digital guide om delegation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital utbildning om plan- och bygglagen (Pbl)

Om du vill lära dig mer om plan- och bygglagen och hur lagen tillämpas så har Boverket en introduktion i Pbl för förtroendevalda som går att ta del av Länk till Boverkets hemsida med digital utbildning för fötroendevalda. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFör avsnitt nummer 8 (arkitektur) har det tidigare inte funnits någon modul men nu är även denna del uppdaterad.

Frågor och svar om Attefallshus

Boverket har tagit fram svar på vanliga frågor om Attefallshus. Länk till Boverkets hemsida, frågor och svar om Attefallshus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverkets webbseminarier

Boverket har en hel del webbseminarier som ofta går att ta del av i efterhand på Boverkets hemsida. Observera dock att det kan ha skett förändringar i lagstiftningen efter att ett seminarium sänts. Länk till Boverkets hemsida och Boverkets webbseminarier.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lagstiftning och praxis

Lagändring om att utöka den tillåtna byggnadsarean för attefallshus

Riksdagen beslutade den 15 januari bifalla regeringens proposition om att utöka den tillåta byggnadsarean för bygglovsfria komplementbostadshus, så kallade attefallshus, från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Länk till riksdagens hemsida med sammanfattning av riksdagens beslut om att utöka den tillåta byggnadsarean för attefallshus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av domar inom samhällsbyggnadsområdet

JP Infonet har sammanställt en redovisning av domar inom samhällsbyggnadsområdet, plan- och byggmål, som meddelats av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) under perioden 1 juli-31 december. Syftet med sammanställningen är att få en enkel överblick över domstolarnas senaste praxis inom området.

Länk till JP Infonets hemsida med sammanställning över domar inom samhällsbyggnadsområdet under perioden 1 juli-31 december 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av domar inom miljöområdet

JP Infonet har sammanställt en redovisning av domar inom miljöområdet som meddelats av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och Högsta domstolen under perioden 1 juli-31 december. Syftet med sammanställningen är att få en enkel överblick över domstolarnas senaste praxis inom miljöområdet.

Länk till JP Infonets hemsida med sammanställning över domar inom miljöområdet under perioden 1 juli-31 december 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya lagar och regler från årsskiftet 2019/2020

Från och med årsskiftet trädde flera ändringar av lagar och regler i kraft. Regeringen har publicerat en sammanställning över de viktigare ändringarna.

Länk till sammanställning över ändringar i lagar och regler från och med årsskiftet 2019/2020.länk till annan webbplats

Betänkande om modernare byggregler

Strax innan jul lämnade kommittén för modernare byggregler in ett betänkande till regeringen. Det övergripande syftet med utredningen är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande (SOU 2019:68).  Länk till SOU 2019:68, modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sidorna 17-25 innehåller en sammanfattning av vad kommittén föreslår i betänkandet. Länk till regeringens hemsida med sammanfattning av betänkandet modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsting ändras till region

Riksdagen har beslutat att termen landsting ska ändras till region. Ändringen medför lagändringar ibland annat miljöbalken och kulturmiljölagen. Som en del i detta har även Sveriges kommuner och landsting, SKL, bytt namn till Sveriges kommuner och regioner, SKR. Länk till JP Infonets hemsida, proposition om en ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning.länk till annan webbplats Länk till lag om ändring i miljöbalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till lag om ändring i kulturmiljölagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Från och med den 1 januari 2020 införs en ny bestämmelse som innebär förbättrat genomförande av det så kallade avfallsdirektivet. En av bestämmelserna innebär att en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet som behandlar avfall endast får tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kapitlet miljöbalken. Ändringarna innebär även krav på att en dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling. Länk till regeringens hemsida med sammanfattning av proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnkonventionen blir svensk lag

Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen gälla som svensk lag. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram utbildningsmaterial om hur konventionen kan tolkas och tillämpas Länk till SKL:s hemsia med information om barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt en digital utbildningsfilm Länk till Västra Götalandsregionens hemsida med digital utbildning om barnkonventionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Proposition om en utvecklad översiktsplanering

Regeringen har lämnat in en proposition om nya bestämmelser för översiktsplanering. Förslagen syftar bland annat till att förenkla kommunernas arbete, säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen och att översiktsplanen i högre utsträckning ska underlätta vid arbetet med detaljplaner samt prövning av bygglov och förhandsbesked. Ändringen är även ett steg i att skapa en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft 1 april 2020. Länk till regeringens hemsida med information om proposition för en utvecklad översiktsplanering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till proposition om en utvecklad översiktsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport över anmälda personuppgiftsincidenter

Datainspektionen har publicerat en rapport över anmälda personuppgiftsincidenter under månaderna januari-september 2019. Antalet anmälningar har ökat med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. Länk till Datainspektionens hemsida och rapport över personuppgiftsincidenter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag till Boverket om att se över sina bygg- och konstruktionsregler

Boverket ansvarar för att ta fram tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagens regler om tekniska egenskapskrav. Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att se över föreskrifterna i syfte att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Länk till Boverkets hemsida och information om uppdrag om översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Länk till Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagförändring, plan- och bygglagen

Från och med den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Ändringen innebär att det införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs också undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket kommer hålla ett webbseminarium den 27 juni klockan 14:30-15:30 där de kommer gå igenom lagförändringarna Länk till Boverkets hemsida och information om lagändring plan- och bygglagen och webbseminarie.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Webbseminariet är gratis och går även att ta del av i efterhand. 

Datainspektionens nationella integritetsrapport 2019

Datainspektionen har lämnat sin första nationella integritetsrapport för år 2019 vilken syftar till att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Rapporten beskriver hur långt vi har kommit i arbetet med att införa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt medborgarnas och våra verksamheters kunskap och perspektiv på integritet och dataskydd. Målgruppen för rapporten är i första hand beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter, förtroendevalda och personer som på olika sätt arbetar med dataskydd och informationssäkerhet. Länk till Datainspektionens hemsida och integritetsrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny lag om tobak och liknande produkter

Tobakslagen (1993:581) har ersatts av en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019 men bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla den 20 maj 2019. Myndighetsnämnden är enligt reglemente ansvarig för tillsyn av rökfria miljöer Länk till riksdagens hemsida och information om ny lag om tobak och liknande produkter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till riksdagens hemsida, ny lag om tobak och liknande produkter.

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr myndighetsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du härlänk till annan webbplats.

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns härlänk till annan webbplats.