Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena bygglov, bostadsanpassning, miljö och trafik!

 

Illustration av de olika stegen i bygglovsprocessen

Myndighetsnämnden är Kumla kommuns byggnadsnämnd och ansvarar för tillsyn och prövning av frågor inom bland annat områdena bygglov, bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, smittskydd och livsmedel.

Myndighetsnämnden är också kommunens trafiknämnd och ansvarar för prövning av frågor om lokala trafikföreskrifter, flytt av fordon och parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Aktuellt

Utbildningsmaterial

Digital guide för kommunens Miljöprogram

Kommunen miljösamordnare har tagit fram en digital guide för kommunens miljöprogram. Ta del av den digital guiden för kommunens miljöprogram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspirationsfilm om de globala målen för hållbar utveckling

Svenska FN-förbundet har tagit fram två inspirationsfilmer om de globala målen för hållbar utveckling. Filmerna har tagits fram genom Glokala Sverige som är ett är projekt för kommunikation och utbildning. Projektet syftar till att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. En av filmerna är cirka tre minuter och det finns också en kortare version på cirka en och en halv minut. Läs mer på Svenska FN-förbundets hemsida där det finns inspirationsfilmer om de globala målen för hållbar utveckling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital utbildning om prövning av bygglov

Den 28 november 2019 höll Boverket i ett webbseminarium om prövning av bygglov inom och utanför detaljplan. Seminariet varar i cirka en timme och går att ta del av i efterhand. För fler webbseminarium via Boverket, se längre ned på denna sida under rubriken "Boverkets webbseminarier". Ta del av webbseminarium på Boverkets hemsida, prövning av bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Nämndens dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt och du kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Ta del av digital guide om dataskyddsförordningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital utbildning om barnkonventionen

Utbildning för dig som förtroendevald om vad det innebär att barnkonventionen kommer bli svensk lag samt hur konventionen kan tolkas och tillämpas. Ta del av digital utbildning om barnkonventionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om kommunal avfallsplanering och ansvar

Informationsmaterial till dig som förtroendevald om bland annat kommunal avfallsplanering och kommunens ansvar för avfallshanteringen. Läs mer på Avfall Sveriges hemsida där informationsmaterial finns om planering, hantering och ansvar för avfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital utbildning om delegation och delegationsordning

Videoguide om delegation och delegationsordning. Ta del av digital guide om delegation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital utbildning om plan- och bygglagen (Pbl)

Om du vill lära dig mer om plan- och bygglagen och hur lagen tillämpas så har Boverket en introduktion i Pbl för förtroendevalda som går att ta del av via Boverkets hemsida. Läs mer på Boverkets hemsida och ta del av digital utbildning för fötroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om Attefallshus

Boverket har tagit fram svar på vanliga frågor om Attefallshus. Läs mer på Boverkets hemsida, under frågor och svar om Attefallshus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets webbseminarier

Boverket har en hel del webbseminarier som ofta går att ta del av i efterhand på Boverkets hemsida. Observera dock att det kan ha skett förändringar i lagstiftningen efter att ett seminarium sänts. Läs mer på Boverkets hemsida och ta del av Boverkets webbseminarier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Junos guider

Rättsdatabasen Juno har ett flertal guider inom områdena miljö & hälsa samt bygg & fastighet med mera. Läs mer och ta del av dessa guider på Karnovgroups hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagstiftning och praxis

Lagändring om att utöka den tillåtna byggnadsarean för attefallshus

Riksdagen beslutade den 15 januari bifalla regeringens proposition om att utöka den tillåta byggnadsarean för bygglovsfria komplementbostadshus, så kallade attefallshus, från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Läs mer på riksdagens hemsida och ta del av sammanfattning av riksdagens beslut om att utöka den tillåta byggnadsarean för attefallshus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av domar inom samhällsbyggnads- och miljöområdet

Rättsdatasen Juno sammanställer domar inom samhällsbyggnads- och miljöområdet som meddelas av Högsta Domstolen (HD) bland andra under 2020. Syftet med sammanställningen är att få en enkel överblick över domstolarnas senaste praxis inom området. För att skapa konto på Juno, följ instruktionerna på Karnovgroups hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Karnovgroups hemsida och ta del av sammanställning över domar inom samhällsbyggnads- och miljöområdet under 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2020

Under första halvåret av 2020 trädde flera ändringar av befintliga lagar och förordningar i kraft, men även nya. Regeringen har publicerat en sammanställning över de viktigare ändringarna.

Ta del av sammanställning över nya lagar och förordningar samt ändringar av befintliga från första halvåret av 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betänkande om modernare byggregler

Strax innan jul 2019 lämnade kommittén för modernare byggregler in ett betänkande till regeringen. Det övergripande syftet med utredningen är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande (SOU 2019:68).  Ta del av betänkande SOU 2019:68, modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sidorna 17-25 innehåller en sammanfattning av vad kommittén föreslår i betänkandet. Läs mer på regeringens hemsida och ta del av sammanfattning av betänkandet modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Från och med den 1 januari 2020 införs en ny bestämmelse som innebär förbättrat genomförande av det så kallade avfallsdirektivet. En av bestämmelserna innebär att en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet som behandlar avfall endast får tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kapitlet miljöbalken. Ändringarna innebär även krav på att en dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling. Läs mer på regeringens hemsida och ta del av sammanfattning av proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta del av proposition om förbättrat genomförande av avfallsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionen blir svensk lag

Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen gälla som svensk lag. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram utbildningsmaterial om hur konventionen kan tolkas och tillämpas. Läs mer på Sveriges kommuner och regioners hemsida och ta del av information om barnkonventionen samt en digital utbildningsfilm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Digital utbildning om barnkonventionen finns även tillgänglig på Västra Götalandsregionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proposition om en utvecklad översiktsplanering

Regeringen har lämnat in en proposition om nya bestämmelser för översiktsplanering. Förslagen syftar bland annat till att förenkla kommunernas arbete, säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen och att översiktsplanen i högre utsträckning ska underlätta vid arbetet med detaljplaner samt prövning av bygglov och förhandsbesked. Ändringen är även ett steg i att skapa en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft 1 april 2020. Läs mer på regeringens hemsida och ta del av information om proposition för en utvecklad översiktsplanering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta del av proposition om en utvecklad översiktsplanering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport över anmälda personuppgiftsincidenter

Datainspektionen har publicerat en rapport över anmälda personuppgiftsincidenter under månaderna januari-september 2019. Antalet anmälningar har ökat med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. Läs mer på Datainspektionens hemsida och ta del av rapport över personuppgiftsincidenter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag till Boverket om att se över sina bygg- och konstruktionsregler

Boverket ansvarar för att ta fram tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagens regler om tekniska egenskapskrav. Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att se över föreskrifterna i syfte att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Läs mer på Boverkets hemsida och ta del av information om uppdrag om översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta del av Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta del av Boverkets webbseminarium från den 7 maj gällande uppdrag om att se över bygg- och konstruktionsregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagförändring, plan- och bygglagen

Från och med den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Ändringen innebär att det införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs också undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket kommer hålla ett webbseminarium den 27 juni klockan 14:30-15:30 där de kommer gå igenom lagförändringarna. Läs mer på Boverkets hemsida och ta del av information om lagändring plan- och bygglagen och webbseminarium. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Webbseminariet är gratis och går även att ta del av i efterhand. 

Datainspektionens nationella integritetsrapport 2019

Datainspektionen har lämnat sin första nationella integritetsrapport för år 2019 vilken syftar till att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Rapporten beskriver hur långt vi har kommit i arbetet med att införa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt medborgarnas och våra verksamheters kunskap och perspektiv på integritet och dataskydd. Målgruppen för rapporten är i första hand beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter, förtroendevalda och personer som på olika sätt arbetar med dataskydd och informationssäkerhet. Läs mer på Datainspektionens hemsida och ta del av integritetsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny lag om tobak och liknande produkter

Tobakslagen (1993:581) har ersatts av en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019 men bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla den 20 maj 2019. Myndighetsnämnden är enligt reglemente ansvarig för tillsyn av rökfria miljöer. Läs mer på riksdagens hemsida och ta del av information om ny lag om tobak och liknande produkter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta del av ny lag om tobak och liknande produkter på riksdagens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Ta del av Kumla kommuns författningssamling på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalisering

Arbetet för att utveckla olika verksamheter inom kommunen sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer information om digitalisering finns på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.