Det vinnande förslaget av idétävlingen till Solbackaområdet
– Lilla Badhustorg

Illustrationsbild över Lilla Badhustorg

Illustrationsbild: Lilla Badhustorg - det vinnande förslaget av Brunnberg & Forshed

Under 2023 har en idétävling pågått med syfte att få fram bra idéer och inspiration till vårt kommande detaljplanearbete om hur Solbackaområdet kan gestaltas och utvecklas. Befintlig bebyggelse kommer att rivas då området ska utvecklas med ny bebyggelse och nya funktioner. Nu har vi ett vinnande förslag som kan komma att utgöra grunden/idéer för framtagandet av en ny detaljplan.

Solbackaområdet finner du cirka 300 meter norr om Kumla torg. Området karaktäriseras idag av flerfamiljshus, centrumverksamhet och en bensinmack. Befintlig bebyggelse kommer att rivas då området ska utvecklas med ny bebyggelse och nya funktioner. I och med detta arbete har Kumla kommun bjudit in till en idétävling öppen för arkitekter i Sverige under 2023 för att få inspiration till kommande detaljplanarbete för Kumlas nya område Solbacka.

Hur har idétävlingen varit utformad?

Idétävlingen gick ut på att presentera ett förslag som skulle bidra till en hållbar utveckling för en del av Kumlas stadskärna, med fokus på bostäder, hotellverksamhet med utrymme för konferens och restaurang samt vardags- och nöjesliv. Hänsyn behövde tas till befintlig villabebyggelse i norr, järnväg i väster samt gång- och cykelväg som går genom området. Trädallén läng med Badhusgatan/Östra Drottninggatan och tallar inne på området ska bevaras. Tävlingsförslagen behövde även ta hänsyn till det gamla varmbadhuset från år 1924 som även ska bevaras i den nya detaljplanen.

Under tävlingen har två bidrag mottagits och bedömts av en jury bestående av tjänstepersoner på Kumla kommun med expertis som planarkitekt, mark- och exploateringsingenjör, byggnadsinspektör samt landskapsingenjör.

- Det här är första gången vi använder oss utav den här typen av arbetssätt vid tidigt planskede och det har varit mycket roligt och väldigt lärorikt för oss, säger Emma Isaksson, planarkitekt i Kumla kommun.

- Det har varit väldigt spännande att få ta del de av två inkomna tävlingsbidragen och att få utse ett vinnande bidrag som en del av juryn, säger Stina Arnesson, mark- och exploateringsingenjör i Kumla kommun.

Det vinnande förslaget – Lilla Badhustorg

Med glädje kan vi presentera det vinnande förslaget, Lilla Badhustorg, som är framtaget av Brunnberg & Forshed arkitektkontor och som ger det gamla badhuset en självklar plats i staden.

Juryns utlåtande

”Förslaget har på ett tydligt sätt visualiserat ett innovativt och nytänkande förslag med en urban stadsmässig karaktär. Brunnberg & Forshed lutar sig mot befintlig struktur för att kunna bevara så mycket som möjligt, samtidigt som förslaget ger platsen en ökad stadskaraktär som väl speglar omkringliggande bebyggelse i söder och öster. Kvartersstrukturen för bostadsbebyggelsen kopplas tydligt ihop med den stadskaraktär som finns i omgivningen och sammanlänkas fint med villabebyggelsen som är belägen norr om området. Med Lilla badhustorg omgivet av verksamhetslokaler får Kumla centrum ett nytt umgängeshörn som tillför en intimitet som idag saknas. Förslaget anspelar på platsens tidigare användning då det gamla badhuset får en självklar roll som kulturbärare på platsen och speglas i omkringliggande arkitektur genom användning av tegel och med i princip genomgående sadeltak, samtidigt som träfasaderna med hög detaljrikedom ger platsen en modernitet.”

Situationsplan skala 1:700

Situationsplan skala 1:700

Fasad mot Östra Drottninggatan Skala 1:250

Fasad mot Östra Drottninggatan Skala 1:250

Fasad mot Lilla Badhustorg Skala 1:250

Fasad mot Lilla Badhustorg Skala 1:250

Hur ser planen ut framåt?

Det vinnande förslaget, Lilla Badhustorg, utgör en grund med goda idéer och möjligheter när det är dags för framtagandet av en ny detaljplan för Solbackaområdet. Nästa steg är att påbörja arbetet med upprättande av ny detaljplan. Någon fastställd tidsplan finns ännu inte för arbetet.

- Jag är mycket nöjd med visionen för området som Brunnberg & Forshed har presenterat. Det som idéskissen visar skulle kunna bli ett suveränt tillskott till kommunen. Skissen stämmer väl med mina egna förhoppningar om hur området på sikt skulle kan utvecklas. Nu fortsätter vi arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Det är ytterligare ett steg på vägen för att möjliggöra en framtida omvandling av området, säger Karin Johnson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Efter många år har Solbacka spelat ut sin roll som vård och omsorgsboende. Nu väntar området på att utvecklas till ett riktigt fint bostadsområde fyllt med bostäder, service och handel. Arbetet med att få till ytterligare ett välbehövligt hotell har redan börjat, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson.