Så här tycker företagen i Kumla kommun

Kumla torg

Nu är resultatet av den årliga undersökningen Insikt, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, här. Under 2022 kan vi se att vi gör en förflyttning uppåt, från 70 till 71.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla företag som tagit sig tid att svara. NKI-enkäten är ett viktigt verktyg och kompass på resan för att skapa ännu bättre förutsättningar och möjligheter för företagen i Kumla kommun. Vi är på väg i rätt riktning och vi kommer att fortsätta arbeta för att bli ännu liiite bättre, säger näringslivschef Hanna Jonasson.

Vår bästa gren är livsmedelskontroll

När vi kikar igenom resultaten så ser vi främst att vår livsmedelskontroll sticker ut. Inom området livsmedelskontroll har vi ett Nöjd Kundindexvärde (NKI) på 88, vilket är ett väldigt högt resultat som ger oss en tiondeplats i landet.

- Det är ett glädjande resultat som vi är mycket stolta över. För oss är det viktigt att de som vi är i kontakt med i vår myndighetsövning, exempelvis bygglovsprövning, miljötillsyn och livsmedelskontroll, uppfattar våra beslut som förståeliga och väl motiverade samt att handläggningen är effektiv. Kontakten med oss ska uppfattas på ett positivt sätt även om inte alla beslut i grunden är positiva för det enskilda företaget, säger Thomas Åkesson som är verksamhetschef inom miljö och bygg.

Vi vill vara bäst i fler grenar

NKI-värdet för bygglov har backat något och med tanke på att 2022 var ett år då vi hanterade en mycket stor mängd bygglovsärenden var detta inte helt oväntat. Vi har under de senaste fem åren legat på en genomsnittlig nivå på 67, men i den senaste mätningen når vi tyvärr bara upp till 65. I mitten av 2022 sattes dock en rad åtgärder in för att förbättra bygglovsprocessen. Det är därför glädjande att höstens siffror jämfört med vårens är betydligt högre och att åtgärderna verkar ha haft effekt.

- Antalet ärenden har under 2022 varit väldigt många så vi är inte alls förvånade över resultatet, även om det så klart inte är vad vi önskar. Vi har arbetat aktivt med dessa frågor under det senaste året och det är ett arbete som kommer att fortsätt. Vi har bland annat arbetat med personlig kontakt från handläggare tidigt i processen samt på att förbättre våra beslutsprocesser, säger Thomas Åkesson.

Gällande miljöområdet har vi sett en positiv trend de senaste tre åren men 2022 tappar vi något, från 70 till 67.

När det gäller serviceområdena mäter man kvaliteten på information, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Företagarna har svarat att vi är bra på bemötande (NKI 79), rättssäkerhet (NKI 79), kompetens (NKI 73) och tillgänglighet (NKI 72).

Områden som vi behöva bli än bättre på är information (NKI 69) och effektivitet (NKI 71) och så här säger Thomas Åkesson.

- Mycket fungerar bra idag men vi har också områden som vi måste utveckla. Vi har under det senaste året tittat på hur vi kan kommunicera våra beslut på ett tydligare sätt, ett arbete som vi kommer att fortsätta med.

Om undersökningen

Resultatet grundar sig på en enkät som skickats ut till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende hos Kumla kommun under mätåret. Sex myndighetsområden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd och där parametrar såsom effektivitet, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och bemötande är centrala delar. Resultat över 75 räknas som mycket höga och ett NKI-värde över 70 skattas som ett högt resultat.