Årets resultat av företagsklimatet i Kumla kommun

Resultatet av Svenskt Näringslivs omfattande enkätundersökning av företagsklimatet i landets kommuner är nu här. Kumla kommun har fortsatt goda resultat med betyget 3.8 i sammanfattande omdöme på en 6-gradig skala.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner genom en enkätundersökning. Den årliga enkäten bygger på frågor om hur företagen uppfattar kontakten med kommunen.
Till exempel hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning, service och information. Men även hur de uppfattar politikers och tjänstemäns syn på företagen och kommunens fysiska och digitala infrastruktur. Från och med år 2020 inkluderas även frågor om brott och otrygghet och om företagen upplever att det påverkar deras verksamhet. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet i kommunen uppfattas av företagen. Idag släpptes enkätsvaren från 2022:s undersökning och vi har nu fått till oss ett resultat att presentera.

Fortsatt goda resultat gällande företagsklimatet

Kumla kommun fortsätter att få goda resultat i undersökningen av företagsklimatet och ligger över rikssnittet på alla frågor utom en. Vi ser i år en förbättring med betyget 3.8 i sammanfattande omdöme på en 6-gradig skala, jämfört med 3.7 år 2021. Det gör att vi hamnar på delad andra plats tillsammans med Karlskoga kommun bland kommunerna i Örebro län.

- Att våra företag mår bra och har goda förutsättningar för att driva och utveckla sina verksamheter är en nyckel för att hela kommunen ska blomstra. Jag möter många företag som talar väldigt gott om att driva företag i Kumla och det är glädjande att vi tar steg framåt inom flera områden i undersökningen. Men nu är det viktigt att vi tar till oss resultaten, arbetar med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi har en bra grund att stå på även om det självklart finns förbättringspotential och vi kan, vill och ska bli liiite bättre, säger näringslivschef Hanna Jonasson.

Förbättringar kring mobilnät och bredband samt brott- och trygghetsfrågor

När vi kikar igenom resultaten ser vi att områdena mobilnät och bredband samt brott- och trygghetsfrågor är exempel där betygen justeras uppåt i kommunen. Det är ett särskilt glädjande resultat vi ser gällande trygghetsfrågorna då detta utifrån fjolårets enkätundersökning identifierats och lyfts upp som ett prioriterat utvecklingsområde inom organisationen. Resultatet är direkt kopplat till de satsningar vi gör i kommunen för att tillsammans skapa ett tryggare Kumla.

- Självklart är det glädjande att Kumla tar ett steg upp vad gäller företagsklimatet, det visar att vi är på rätt väg i vårt förbättringsarbete och att inslagen har effekt. Extra roligt är det också att trygghetsfrågor som har varit extra prioriterade i Kumla sista åren lyfter i omdömet, säger Andreas Brorson, kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt ser vi även att det är några områden som kan förbättras utifrån vad företagarna har svarat om företagsklimatet. Vi behöver bland annat lägga fokus på skolans kontakter med näringslivet och förbättra kommunikation och information till företagen. Inom dessa områden finns det en tydlig förbättringspotential och redan på nästa veckas näringslivsråd kommer frågan att tas upp.

Ett stort tack till er företagare som har svarat på enkäten om företagsklimatet i Kumla kommun. Undersökningen är ett viktigt underlag och ger oss värdefull insikt och kunskap kring vilka prioriterade områden som vi bör arbeta med att förbättra och utveckla för att skapa bättre förutsättningar för kommunens företag.

Mer om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. 2022 års undersökning pågick mellan den 3 januari och 31 mars och skickades ut till de företag i Kumla kommun som ingick i årets urval, där 89 svar har inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 46 %.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar (2/3) av den kommunranking som Svenskt Näringsliv presenterar varje år på hösten. Den sista tredjedelen (1/3) bygger på statistik från SCB och UC AB. Vilken placering i Svenskt Näringslivs ranking av landets 290 kommuner som Kumla hamnar på 2022 presenteras den 28 september.
Källa: Svenskt Näringsliv