Nu har vi sammanfattat 2021

Nu har vi sammanfattat 2021. Ett år som likt 2020 kom att handla en del om pandemin men också mycket annat för dig som bor och verkar i vår kommun. Trots ett annorlunda år har vi ett positivt resultat på 125 miljoner kronor för 2021, ett resultat som bidrar till en stabil och bra grund inför framtida utmaningar.

År 2021 kommer vi likt 2020 att minnas med stark eftertanke då en hel värld påverkades av pandemin.

Den gav oss kraftiga inskränkningar och begränsningar och företag i service-, nöjes- och transportsektorn fick stora svårigheter medan andra påverkades i mindre utsträckning. Det har även påverkat kommunens verksamheter på olika sätt. Det beror i huvudsak på att kommunens kärnverksamheter bygger på en nära och ömsesidig kontakt mellan våra medarbetare och medborgare. Dessa möten har varit begränsade under året och vi är medvetna om de negativa konsekvenser det har medfört. Men de nya förutsättningarna har ändå skapat incitament att tänka i nya banor och påskyndat utvecklingen av nya arbetssätt, vilket även kan vara positivt för framtiden.

Kumla kommuns resultat för året blev ett överskott med hela 125 mkr mot ett budgeterat resultat på 24,7 mkr. Överskottet är stort och kommer till största
delen från realisationsvinster och utökade generella statsbidrag som utbetalats med anledning av pandemin, men även från ökade skatteintäkter. Jag vill särskilt lyfta fram det arbete som nämnder och förvaltningar gjort och som inneburit att alla har kunnat hålla sina budgetramar och även gått med plus. Det är den bästa förutsättningen för att kunna fortsätta utveckla kommunens verksamheter. En stark ekonomisk grund ger Kumla kommun en fördel när vi ska ta oss an de utmaningar som hela Sverige står inför, med allt fler äldre och barn som behöver kommunal service, samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Vi kan säga att årets överskott ger oss bättre förutsättningar att finansiera det ökade verksamhetsbehovet för äldre, barn och elever de närmaste åren.

2021 blev verkligen byggandets år i Kumla, med totalt 123 färdiga nya hyreslägenheter och en ökning med hela 282 invånare, till 22 144 Kumlabor. Antalet bygglov fördubblades 2021 och i området Gröna Sörby sålde kommunen 83 villatomter på bara några veckor. Det finns all anledning till optimism även för
framtiden, med start redan nu då många byggen är påbörjade och blir klara 2022.

Trots ett annorlunda år har kommunen ändå gjort mycket för att på bästa sätt möta medborgarna. Några exempel är arbetet med Agenda 2030, för att vi ska kunna lämna en bättre värld till våra barn. Under året har vi också fokuserat på trygghetsarbete i Brottsförebyggande rådet där, förutom kommunen, även polismyndigheten och räddningstjänsten ingår. Kommunen har gjort många åtgärder för att skapa ett ännu tryggare Kumla, exempelvis mer och effektivare
belysning, röjning av buskar och träd och ordningsvakter som har patrullerat i centrala Kumla.

Extra roligt att uppmärksamma är att skolresultaten återigen fortsätter uppåt i vår kommun. 2021 hade eleverna som slutade åk 9 de högsta meritvärdena i länet, dessutom klart över riksgenomsnittet, och behörigheten till gymnasiet var den högsta på länge.

Under pandemin har många människor hittat andra aktiviteter och som en effekt av det har kommunens utflyktsmål varit välbesökta, bland annat besöktes Konst på Hög av 35 000 personer under året.

Antalet medarbetare i kommunen som arbetar heltid ökade, bland annat tack vare ett gott samarbete mellan kommunen och fackliga organisationer. När Kumla kommun behöver rekrytera personal är det lyckligtvis många med rätt kompetens som söker tjänsterna.

Fast det har varit ett speciellt år, har utvecklingsarbetet fortsatt, vilket vi alla känner en stolthet över. Tillsammans har vi lagt en bra grund för en fortsatt positiv utveckling av Kumla kommun. Avslutningsvis vill jag passa på att verkligen tacka alla medarbetare som har gjort ett fantastiskt jobb under året och under denna pandemi. Nu ser vi framtiden an med tillförsikt, och vi ser även fram emot att Kumla får fira 80 år som stad under 2022.

Andreas Brorsson, Kommunstyrelsens ordförande