Bättre service till våra medborgare genom snabba svar och ett trevligt bemötande

I vår senaste kvalitetsmätning kan vi se att vi inte bara ger bra och snabb service till våra medborgare, vi har också ett bra bemötande. Dessutom är det glädjande att se att fler elever som går i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet och att vi blivit bättre vad gäller delaktighet, även om vi inte är helt nöjda än.

Vi mäter kvaliteten i våra verksamheters arbete varje år, bland annat i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Det ger oss ett underlag för att jobba målinriktat för att bli ännu bättre. Det är en bred och omfattande undersökning som för 2021 visar på att vi bland annat har ökat servicen till våra medborgare genom att svara snabbt och korrekt på medborgarnas frågor och dessutom med ett gott bemötande.

- KKiK är något som vi lägger stor vikt på och som ger oss vägledning inför vårt fortsatta arbete med att utveckla kommunen för våra medborgare, föreningar, näringsliv och övriga delar av civilsamhället. Vi kan glädjande konstatera att vi ligger väldigt högt inom delen service och bemötande samt att skolan fortsätter leverera goda resultat, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.

Sjätte bästa kommun på service och bemötande

Vi har de senaste åren haft ett bra resultat vad gäller andelen som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga. I 2021 års mätning fick vi även fina resultat vad gäller bemötande och graderingen av bemötandet från personal efter varje samtal.

Vi har länge strävat efter att hamna bland topp 10 när det gäller service och bemötande och denna gång gick det vägen. Av de cirka 80 kommuner som deltog i mätningen hamnade vi på en sjätte plats, ett resultat som vi är mycket nöjda med.

- Vi är så stolta över detta och det är kul att få ett kvitto på att vårt hårda arbete ger resultat! Vi arbetar tillsammans med förvaltningarna för att hjälpa medborgarna på bästa sätt och att finnas här för dem. Vi svarar på tusentals frågor varje år, främst via telefon och mejl, och vi har under det senaste året verkligen fokuserat på att förbättra oss inom dessa områden. Dessutom har vi en fantastisk arbetsgrupp i vårt servicecenter, en grupp som inte bara ställer upp för medborgarna utan också för varandra, säger Simon Sundström som är Teamledare för kommunens servicecenter.

Goda resultat i skolan när 90 procent av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet

Detta är ett glädjande mått då det är ett område där förvaltning för livslångt lärande har arbetat aktivt med att skapa en förbättring. Vi vet att en lyckad skolgång och möjligheten till vidare studier är en framgångsfaktor, därför kan vi inte vara helt nöjda så länge inte 100 procent av våra elever går ur skolan med behörighet att söka till gymnasiet. Årets nior har nått en behörighet på 90 procent vilket är en bra bit på väg!

- Det goda resultatet grundar sig på en mängd olika saker och det handlar bland annat om det systematiska kvalitetsarbete som förvaltningen har arbetat hårt med under många år. Att systematiskt följa upp, analysera och utifrån analyserna vidta åtgärder för att nå högre måluppfyllelse. Viktigt att också att kunna fokusera på vissa områden och inte arbeta med allt på en gång. Vi har ringat in tre områden som alla våra förskolor och skolor ska arbeta med och det är jämställdhet, barn- och elevinflytande och att utveckla undervisningens kvalité, säger förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand.

Snabba beslut för den som söker försörjningsstöd

Antalet dagar som en medborgare måste vänta på beslut inom försörjningsstöd har minskat från 16 till 9 dagar på ett år. Riksgenomsnittet ligger på 15 dagar så detta är en kraftig förbättring för vår del, men hur kommer det sig?

- Detta är en fråga som vi har arbetat aktivt med under flera år och nu ser vi resultatet av detta arbete. Vi har gjort en del förändringar på enheten under det senaste året där nya arbetssätt och rutiner har tagits fram. Dessa förändringar i kombination med en automatiserad handläggning har lett till att väntetiden har minskat och vi har nu också möjlighet att möta upp Kumlaborna på ett bättre sätt, säger enhetschef Maria Israelsson.

Ökad delaktighet men här finns mer att göra

Vi kan se en klar förbättring när det gäller medborgarnas möjlighet till delaktighet, men här finns mer att göra. I slutet av 2020 antogs kommunens riktlinjer för medborgardialog och under förra året påbörjades arbetet med att faktiskt genomföra medborgardialoger på ett mer systematiskt sätt.

- Det är glädjande att vi förbättrar oss men vi är inte nöjda än, arbetet med medborgardialog kommer att fortsätta och när pandemin lättar kommer det vara betydligt lättare att möte våra medborgare. Jag ser med tillförsikt fram emot det arbetet säger Andreas Brorsson som är kommunstyrelsens ordförande.

Om mätningen Kommunens kvalitet i korthet

Mätningarna är några av de 40 parametrar som mäts i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år. Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar som vi själva rapporterar in till SKR.