Nu ska tom fabrikslokal bli nytt bostadskvarter

Illustration: White Arkitekter

Kvarteret Kajan, även känt som Multekhuset, har under många år stått tomt. Men nu ska det bli ändring på det när det kommunala fastighetsbolaget, Kumla Fastigheter AB, och kommunen har fina visioner för området.

- Idéerna har varit många under senaste åren vad som ska hända med huset. Nu känns det skönt att vi landat i ett beslut med att utveckla kvarteret med bostäder, säger Andreas Brorsson, ordförande i Kumla Fastigheter AB.

Nytt bostadskvarter med attraktivt läge

Kumla Fastigheter AB har, tillsammans med White Arkitekter och Kumla kommun, arbetat fram ett underlag till ansökan om planbesked för området och i förra veckan fattade styrelsen beslut om att gå vidare i processen. Nästa steg är nu att ansöka om planbesked då det finns en önskan om att ändra i gällande detaljplan för området så att det blir möjligt att bygga bostäder.

De västra delarna av Kumla står inför en omfattande utveckling de kommande åren. Den nya stadsdelen med Gröna Sörby i centrum är under uppbyggnad och inom kort kommer även området Idrottsparken att utvecklas med fler bostäder. Kvarteret Kajan kommer, tillsammans med den övriga utvecklingen i västra Kumla, att skapa en attraktiv och blandad stadsdel.

Visionen om ett grönt och hemtrevligt kvarter

I dagsläget består kvarteret Kajan av ett antal verksamhetslokaler men på sikt ska här bli en blandning av bostäder och några mindre lokaler för verksamheter.

- Vi har uttryckt våra visioner för området och att skapa fler centrumnära bostäder är något som vi vet att Kumlaborna efterfrågar. Vi uppfattar att vi har en stark idémässig grund för omvandlingen men det är en lång väg dit och här pratar vi säkert 3-4 år innan byggnation kan påbörjas, säger Anne-Lie Carlos Jeansson, vd för Kumla Fastigheter AB

I planförslaget finns ett antal ledord för det kommande området och det handlar i stort om att skapa en grön stadsdel som genomsyras av en parkkänsla. Trafikmiljön ska vara mjuk och därför prioriteras gångare och cyklister framför bilar och bussar. Här ska finnas en mångfald av bostadstyper och mötesplatser där gator, torg, parker, byggnader och gårdar utformas för att uppmuntra till möten för att på så sätt bidra till en levande och trygg stad.

- De första stegen är tagna och nu inväntas positivt planbesked följt av sedvanlig planprocess, sedan ska ju befintliga byggnadsstrukturer hanteras för att ge plats åt nya. När sista stenen läggs vågar jag inte sia om, i detta skede tänker vi i termer av generationer snarare än år och husen som byggs ska ju med förhoppning överleva sina planerare och byggherrar, säger Jimmy Olsson som är utvecklingsledare på Kumla Fastigheter AB.